Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cân bằng dài hạn: trường hợp chi phí tăng

Cân bằng dài hạn: trường hợp chi phí tăng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cânưbằngưdàiưhạn:ư

trườngưhợpưchiưphíưtăng

Giả sử ngành đang cân bằng dài hạn

P = MC = AC

PSMCPMCS

ACP1

D

q1Hãngư(trướcưkhiưgiaưnhập)QQ1ThịưtrườngQCânưbằngưdàiưhạn:ư

trườngưhợpưchiưphíưtăng

Giả sử cầu thị trờng tăng lên D

Giá thị trờng tăng lên P2, hãng tăng sản lợng lên q2

PSMCPMCS

ACP2

P1

D

D

q1q2Hãngư(trướcưkhiưgiaưnhập)QQ1 Q2ThịưtrườngQCânưbằngưdàiưhạn:ư

trườngưhợpưchiưphíưtăng

Lợi nhuận dơng khuyến khích sự gia nhập và cung tăng

Sự gia nhập mới làm tăng chi phí của các hãng

PSMCPMCSSACP3

P1

D

D

q3Hãngư(sauưkhiưgiaưnhập)QQ1Q3ThịưtrườngQCânưbằngưdàiưhạn:ư

trườngưhợpưchiưphíưtăng

Đờng cung dài hạn của ngành sẽ dốc lên

PSMCPMCSSAC

LSP3

P1

D

D

q3Hãngư(sauưkhiưgiaưnhập)QQ1Q3ThịưtrườngQCânưbằngưdàiưhạn:ư

trườngưhợpưchiưphíưgiảm

Sự gia nhập của các hãng mới sẽ làm

giảm chi phí bình quân của các

hãng

Các hãng mới có thể thu hút đợc nhiều lao

động đợc đào tạo

Sự gia nhập cđa c¸c h·ng míi cã thĨ cung

cÊp nhiỊu vèn cho công nghiệp hoá

Cho phép phát triển giao thông và mạng lới

viễn thông thuận lợi hơnCânưbằngưdàiưhạn:ư

trườngưhợpưchiưphíưgiảm

Giả sử ngành đang cân bằng dài hạn

P = MC = AC

PSMCPMCS

ACP1

D

q1Hãngư(trướcưkhiưgiaưnhập)QQ1ThịưtrườngQTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cân bằng dài hạn: trường hợp chi phí tăng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×