Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cân bằng dài hạn: trường hợp chi phí không đổi

Cân bằng dài hạn: trường hợp chi phí không đổi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cânưbằngưdàiưhạn:ư

trườngưhợpưchiưphíưkhôngư

đổiĐây là cân bằng dài hạn của ngànhP = MC = AC

PSMCMCP

S

ACP1

D

q1HãngQQ1NgànhQCânưbằngưdàiưhạn:ư

trườngưhợpưchiưphíưkhôngư

đổiGiả sử cầu thị trờng tăng lên DGiá thị trờng tăng lên P2

PSMCMCP

S

ACP2

P1

D

D

q1HãngQQ1 Q2NgànhQCânưbằngưdàiưhạn:ư

trườngưhợpưchiưphíưkhôngư

đổiTrong ngắn hạn, các hãng tăng sản lợng lên q2Lợi nhuận kinh tế > 0

PSMCMCP

S

ACP2

P1

D

D

q1Hãngq2QQ1 Q2NgànhQCânưbằngưdàiưhạn:ư

trườngưhợpưchiưphíưkhôngư

đổiTrong dài hạn, các hãng mới gia nhập ngànhLợi nhuận lại giảm xuống bằng 0

PSMCMCP

SSACP1

D

D

q1HãngQQ1NgànhQ3QCânưbằngưdàiưhạn:ư

trườngưhợpưchiưphíưkhôngư

đổi

Đờng cung dài hạn sẽ là đờng nắm ngang tại

P1

PSMCMCP

SSACLSP1D

D

q1HãngQQ1NgànhQ3QĐộưdốcưcủaưđườngưcungưdàiư

hạn

Điều kiện lợi nhuận bằng không là nhân

tố xác định độ dốc của đờng cung dài

hạn

Nếu chi phí bình quân không đổi khi hãng

gia nhập, đờng cung dài hạn nằm ngang

Nếu chi phí bình quân tăng khi hãng gia

nhập, đờng cung dài hạn sẽ dốc lên

Nếu chi phí bình quân giảm khi hãng gia

nhập, đờng cung dài hạn sẽ dốc xuốngCânưbằngưdàiưhạn:ư

trườngưhợpưchiưphíưtăng

Sự gia nhập của hãng mới sẽ làm tăng

chi phí bình quân của hãng

Giá của các nguồn lực khan hiếm tăng

Các hãng mới sẽ làm tăng chi phí bên

ngoài của các hãng đang ở trong ngành

Các hãng mới có thể tăng cầu đối với các

dịch vụ tài chínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cân bằng dài hạn: trường hợp chi phí không đổi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×