Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích dài hạn

Phân tích dài hạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phânưtíchưdàiưhạn

Các hãng mới sẽ bị lôi cuốn vào bất cứ

thị trờng nào có lợi nhuận kinh tế lớn

hơn không

Sự gia nhập sẽ làm đờng cung ngắn hạn

của thị trờng dịch chuyển sang phải

Giá thị trờng và lợi nhuận của hãng giảm

Quá trình này tiếp tục đến khi lợi

nhuận kinh tế bằng khôngPhânưtíchưdàiưhạn

Các hãng đang tồn tại sẽ rời bỏ

ngành nếu lợi nhuận kinh tế âm

Việc rút lui sẽ làm đờng cung ngắn

hạn của thị trờng dịch chuyển sang

trái

Giá thị trờng tăng và giảm thua lỗ

Quá trình này tiếp tục cho đến khi lợi

nhuận kinh tế bằng khôngCânưbằngưcạnhưtranhưdàiư

hạn

Ngành cạnh tranh hoàn hảo cân

bằng dài hạn nếu không có động

lực để các hãng tối đa hoá lợi

nhuận bằng gia nhập hoặc rút lui

khỏi ngành

Xảy ra khi số lợng các hãng đạt điều

kiện P = MC = ATC và mỗi hãng hoạt

động ở mức tối thiểu của ATCCânưbằngưcạnhưtranhưdàiư

hạn

Chúng ta giả định rằng các hãng

trong ngành có cùng cấu trúc chi

phí

Không hãng nào kiểm soát đợc nguồn

lực đặc thù và công nghệCân bằng dài hạn đòi hỏi mỗi hãng

có lợi nhuận kinh tÕ b»ng kh«ngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích dài hạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×