Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dịch chuyển đường cung và cầu

Dịch chuyển đường cung và cầu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dịchưchuyểnưđườngưcungư

vàưcầu

Khi đờng cung hoặc đờng cầu

dịch chuyển, giá và lợng cân bằng

sẽ thay đổi

Mức độ thay đổi đó phụ thuộc

vào độ dốc tơng đối của cả đờng

cung và đờng cầuDịchưchuyểnưcung

Giáưtăngưưít,ư

lượngưgiảmưlớnGiáưtăngưưnhiều,ư

lượngưgiảmưít

SPSPSP

PSP

P

D

D

QQCầuưcoưgiãnQQ QCầuưkhôngưcoưgiãnQDịchưchuyểnưcầu

Giáưtăngưưít,ư

lượngưtăngưlớnGiáưtăngưưnhiều,ư

lượngưtăngưítPSPS

P

P

PP

DDD

QQCungưcoưgiãnDQQ QCungưkhôngưcoưgiãnQPhânưtíchưdàiưhạn

Trong dài hạn, hãng có thể thích ứng

với mọi đầu vào để thích nghi với các

điều kiện thị trờng

Tối đa hoá lợi nhuận đối với hãng chấp

nhận giá thể hiện rằng P = LMCCác hãng có thể gia nhập hoặc rút lui

khỏi ngành trong dài hạn

Cạnh tranh hoàn hảo giả định không có

chi phí gia nhập hoặc rút lui khỏi thị tr

ờngPhânưtíchưdàiưhạn

Các hãng mới sẽ bị lôi cuốn vào bất cứ

thị trờng nào có lợi nhuận kinh tế lớn

hơn không

Sự gia nhập sẽ làm đờng cung ngắn hạn

của thị trờng dịch chuyển sang phải

Giá thị trờng và lợi nhuận của hãng giảm

Quá trình này tiếp tục đến khi lợi

nhuận kinh tÕ b»ng kh«ngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dịch chuyển đường cung và cầu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×