Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặt giá hai phần

Đặt giá hai phần

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đặtưgiáưhaiưphần

Do giá bình quân cho bất cứ ngời

mua nào là:

T/Q = A/Q + Pphần giá bổ sung chỉ linh hoạt nếu

có ngời trả giá bình quân thấp nhất

(những ngời mua nhiều) không thể

bán lại cho ngời trả giá cao hơn giá

bình quân (những ngời mua ít)Đặtưgiáưhaiưphần

Một cách tiếp cận khác để tối đa hoá

lợi nhuận là hãng đặt P = MC và sau

đó đặt A đúng bằng thặng d tiêu

dùng lớn nhất

Đây không phải là cách tiếp cận có lợi

nhất

Nhìn chung, mức giá tối u sẽ phụ

thuộc vào hãng loạt yếu tố ngẫu nhiênQuanưđiểmưtíchưcựcưvềưđộcư

quyền

Một số nhà kinh tế nhấn mạnh vai trò

lợi ích của nhà độc quyền là lợi nhuận

độc quyền nắm vai trò quan trọng

trong quá trình phát triển kinh tế

Lợi nhuận cung cấp các quỹ có thể đầu t

vào nghiên cứu và phát triển

Khả năng đạt đợc và duy trì vị thế độc

quyền đem lại những khuyến khích gia

nhập của các hãng cạnh tranh tiềm năngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặt giá hai phần

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×