Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân biệt giá hoàn hảo

Phân biệt giá hoàn hảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phânưbiệtưgiáưhoànưhảo

PPhân biệt giá hoàn hảo, nhà độc quyền đặt

các mức giá khác nhau cho mỗi ngời tiêu dùng

Ngời thứ nhất trả giá P1 đối với Q1P1

P2Ngời thứ hai trả giá P2 cho Q2-Q1

Độc quyền bán nh trên

đến khi ngời mua trả

giá đúng bằng chi phí

cận biên của sản phẩmMCDQ1 Q2QPhânưbiệtưgiáưhoànưhảo

Ví dụ về phân biệt giá hoàn hảo

là y tế và t vấn luật pháp

Nếu nhà độc quyền muốn phân

biệt giá hoàn hảo, họ sẽ sản xuất

mức sản lợng sao cho doanh thu

cận biên đúng bằng chi phí cận

biênPhânưbiệtưgiáưcấpư2

PPhânưbiệtưgiáưcấpư2:ưBánưtheoưsốưlượngP1

P0P2AC

P3MCD

MR

Q1Khiư1Q0Khiư2Q2Q3Khiư3QPhânưchiaưthịưtrường

Phân biệt giá hoàn hảo đòi hỏi nhà

độc quyền biết đợc hàm cầu của mỗi

ngời tiêu dùng tiềm năng

Một vấn đề ít nghiêm ngặt hơn có

thể giả thiết rằng phân chia ngời

mua vào một số thị trờng riêng

Chính sách giá khác nhau cho mỗi thị tr

ờng

Đó là hình thức phân biệt giá cấp 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân biệt giá hoàn hảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×