Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Độc quyền và phân bổ tài nguyên

Độc quyền và phân bổ tài nguyên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Độcưquyềnưvàưphânưbổưtàiư

nguyên

Nếu thị trờng là cạnh tranh, sản lợng

và giá tối u sẽ là Q* và P*PĐộc quyền sản xuất ít hơn và đặt

giá cao hơn cạnh tranh (Q** và P**)P**MC=ACP*D

MR

Q**Q*QĐộcưquyềnưvàưphânưbổưtàiư

nguyên

PThặng d tiêu dùng (CS) giảm

Thặng d sản xuất (PS) tăng

CS giảm chuyển một phần

sang PS nên PS tăngP**Phần mất không do

độc quyền gây raMC=ACP*D

MR

Q**Q*QPhânưbiệtưgiá

Độc quyền có thể phân biệt giá nếu

có khả năng bán một loại sản phẩm

của mình với các mức giá khác nhau

Chiến lợc phân biệt giá có thể thực

hiện tuỳ thuộc vào sự bất lực của ng

ời mua khi tham gia vào thị trờng

Lợi nhuận có thể bị ngời môi giới làm

giảm tại bất cứ mức giá nào

Phân biệt giá sẽ thực hiện đợc nếu việc

mua bán lại mất nhiều chi phíPhânưbiệtưgiáưhoànưhảo

Nếu nhà độc quyền biết rõ mức giá

cao nhất mỗi ngời mua có thể trả thì

sẽ đặt cho mỗi ngời một mức giá khác

nhau

Phân biết giá hoàn hảo (cấp 1)

Chiếm đoạt toàn bộ tặng d tiêu dùng

Không có phần mất không

Thặng d sản xuất đúng bằng phuc lợi xã hội

(PS=NSB)Phânưbiệtưgiáưhoànưhảo

PPhân biệt giá hoàn hảo, nhà độc quyền đặt

các mức giá khác nhau cho mỗi ngời tiêu dùng

Ngời thứ nhất trả giá P1 đối với Q1P1

P2Ngời thứ hai trả giá P2 cho Q2-Q1

Độc quyền bán nh trên

đến khi ngời mua trả

giá đúng bằng chi phí

cận biên của sản phÈmMCDQ1 Q2QTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Độc quyền và phân bổ tài nguyên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×