Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tối đa hoá lợi nhuận

Tối đa hoá lợi nhuận

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tốiưđaưhoáưlợiưnhuận

Nếu MR = MC tại mức sản lợng tối

đa hoá lợi nhuận và P > MR đối với

nhà độc quyền, nhà độc quyền sẽ

đặt giá lớn hơn chi phí cận biênTốiưđaưhoáưlợiưnhuận

MCP

P*

CATCEA0Q*DMRQQuyưluậtưnghịchưđảoưhệưsốư

coưgiãn

Chênh lệch giữa giá và chi phí cận

biên là nghịch đảo hệ số co giãn của

cầu theo giá của nhà độc quyềnP MC

1

L=

= D

P

EP

EDP là hệ số co giãn của cầu thị tr

ờng theo giáQuyưluậtưnghịchưđảoưhệưsốư

coưgiãn

Hai kết luận chung về giá của nhà

độc quyền có thể xác định:

Nhà độc quyền sẽ chọn sản xuất chỉ ở

miền co giãn của đờng cầu

EDP >1Giá của nhà độc quyền cao hơn chi

phí cận biên phụ thuộc vào nghịch

đảo hệ số co giãn của cầu theo giáTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tối đa hoá lợi nhuận

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×