Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tranh luận về cạnh tranh hoàn hảo

Tranh luận về cạnh tranh hoàn hảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tranhưluậnưvềưcạnhưtranhưhoànư

hảo

Do đó, để thị trờng là cạnh tranh

hoàn hảo, thị trờng phải có các hãng

kiếm đợc lợi nhuận bằng 0 và P=MC

Hãng sản xuất tại chi phí bình quân nhỏ

nhất

P = AC = MCTranh luận về cạnh tranh hoàn hảo là

hớng cân bằng thị trờng tới loại hình

cạnh tranh

46Tranhưluậnưvềưcạnhưtranhưhoànư

hảo

Nếu q* là mức sản lợng tại đó chi phí

bình quân nhỏ nhất và Q* là tổng

cầu của thị trờng tại mức giá bằng chi

phí bình quân, khi đó số lợng các

hãng cân bằng trong ngành là

n = Q*/q*

Số lợng hãng có thể tơng đối nhỏ (không

giống nh trờng hợp cạnh tranh hoàn hảo)

47Hàngưràoưgiaưnhập

Nếu hàng rào ngăn cản gia nhập

hoặc rút lui lớn, các kết quả của mô

hình sẽ thay đổi

Hàng rào gia nhập vẫn nh trên giống

nh độc quyền hoặc nh thị trờng cạnh

tranh độc quyền

Khác biệt sản phẩm

Chiến lợc đặt giá

48Hàngưràoưgiaưnhập

Lý thuyết về thị trờng thờng quan tâm

nhiều đến hàng rào gia nhập

Lợi thế của các hãng đang ở trong ngành

so với các hãng gia nhập tiềm năng

Một số loại đầu t vốn không thể hoàn lại

Ngời mua không phản ứng khi giá thay đổi

nhanh

49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tranh luận về cạnh tranh hoàn hảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×