Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô hình khác nhau dự đoán

Mô hình khác nhau dự đoán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Môưhìnhưkhácưnhauưdựư

đoán

Đối với hãng thứ i, chúng ta quan tâm

đến giả định giá trị của qj /qi với

ij

Do giá trị trên là dự đoán, mô hình dựa

trên hàng loạt giả định về giá trị đợc

gọi là mô hình khác nhau dự đoán

Mô hình này quan tâm đến việc hãng i dự

đoán sản lợng của hãng j nh thế nào27Môưhìnhưkhácưnhauưdựư

đoán

Điều kiện cần để tối đa hoá lợi nhuận

trở thµnh

 P

i

P q j 

P  qi 



   MCi (qi ) 0

qi

 qi j i q j qi

Hãng phải cân nhắc quyết định sản xuất bao

nhiêu sẽ làm ảnh hởng đến giá theo 2 cách

Trực tiếp

Gián tiếp thông qua ảnh hởng của nó lên quyết

định sản lợng các hãng khác28Môưhìnhưchỉưđạoưgiá

Giả sử thị trờng bao gồm 1 hãng

chỉ đạo giá (hãng 1) và nhiều hãng

nhỏ cạnh tranh nhau

Các hãng 2,,n là ngời chấp nhận giá

Hãng 1 có hàm phản ứng phức tạp

hơn, có tính đến hành động của

các hãng khác

29Môưhìnhưchỉưđạoưgiá

D là đờng cầu thị trờng

P

SCSC là đờng cung của các

hãng nhỏ, tức lµ (n-1) h·ngDQ30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô hình khác nhau dự đoán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×