Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô hình nửa cạnh tranh

Mô hình nửa cạnh tranh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Môưhìnhưnửaưcạnhưtranh

PMỗi hãng hành động nh ngời chấp

nhận giá, P = MCi do đó sản lợng QC

đợc bán với giá PCMCPCD

MR

QCQ8Môưhìnhưcartel

Giả thiết hành vi chấp nhận giá có thể

không thích hợp trong ngành độc

quyền tập đoàn

Mỗi hãng tự quyết định giá và sản lợng

của mìnhMột giả định khác là các hãng hành

động theo nhóm và cùng ra quyết

định nhằm kiếm lợi nhuận nh trong

độc quyền

9Môưhìnhưcartel

Trong trờng hợp này, cartel hành

động nh nhà độc quyền nhiều nhà

máy và chọn sản lợng qi cho mỗi hãng

để tối đa hoá tổng lợi nhuận toàn

ngành

= PQ [C1(q1) + C2(q2) +…+ Cn(qn)] f (q1  q2  ...  qn )[q1  q2  ...  qn ] n C (q )

ii 110iMôưhìnhưcartel

Điều kiện cần là:P

P (q1 q2  ...  qn )

 MC(qi ) 0

qi

qi• Cã nghĩa là:

MR(Q) = MC(Q) = MCi(qi)Tại điểm tối đa hoá lợi nhuận,

doanh thu cận biên bằng chi phí

cận biên của mỗi hãng

11Môưhìnhưcartel

Nếu các hãng cấu kết và hành

động nh nhà độc quyền, MR =

MCi nên sản lợng QM đợc sản xuất

và bán với mức giá PMPPMMCD

MR

QMQ12Môưhìnhưcartel

Có ba vấn đề về cartel:

Cấu kết là bất hợp pháp

Đòi hỏi các nhà quản lý cartel biết hàm

cầu thị trờng và chi phí cận biên của

mỗi hãng

Hoà nhập có thể không ổn định

Mỗi hãng có động cơ tăng sản lợng do P > MCi13MôưhìnhưCournot

Mỗi hãng đều thừa nhận rằng các

quyết định về sản lợng qi của họ

làm ảnh hởng đến giá

P/qi 0Tuy nhiên, mỗi hãng tin rằng quyết

định của nó không ảnh hởng đến

các quyết định của hãng khác

qj /qi = 0 đối với mọi j i14MôưhìnhưCournot

Điều kiện cần để tối đa hoá lợi

nhuận:i

P

P q i

MCi (q i ) 0

q i

q iHãng tối đa hoá lợi nhuận khi MRi = MCi

Hãng giả định rằng thay đổi sản lợng qi sẽ

ảnh hởng đến tổng doanh thu thông qua

ảnh hởng trực tiếp lên giá thị trờng

15MôưhìnhưCournot

Sản lợng của mỗi hãng sẽ vợt quá sản

lợng của cartel

Doanh thu cận biên của mỗi hãng lớn

hơn doanh thu cận biên của thị trờngSản lợng của mỗi hãng sẽ giảm so với

sản lợng cạnh tranh

qi P/qi < 0

16MôưhìnhưCournot

Giá lớn hơn chi phí cận biên nhng

lợi nhuận của ngành sẽ thấp hơn so

với mô hình cartel

Số lợng các hãng trong ngành lớn

hơn, điểm cân bằng sẽ gần với

kết quả trong cạnh tranh

17MôưhìnhưCournotưvềưsongư

phương

Giả sử có 2 hãng sở hữu nguồn nớc

khoáng tự nhiên

Mỗi hãng có chi phí sản xuất bằng 0

Mỗi hãng từ quyết định sản lợng bán

ra thị trờng là bao nhiêuCầu thị trờng vỊ níc kho¸ng nh

sau

Q = q1 + q2 = 120 - P18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô hình nửa cạnh tranh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×