Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô hình thương lượng của nghiệp đoàn

Mô hình thương lượng của nghiệp đoàn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Môưhìnhưthươngưlượngưcủaưnghiệpư

đoàn

Hai bớc đó có thể đợc giải quyết thông

qua bài toán quy nạp

Hãng tối đa hoá lợi nhuận:

= R(L) wL

Điều kiện cần

R(L) = w51Môưhìnhưthươngưlượngưcủaưnghiệpư

đoàn

Giả sử L* là sự lựa chọn của hãng, mục

tiêu của nghiệp đoàn là lựa chọn w để

tối đa hoá lợi ích

U(w,L) = U[w,L*(w)]

Điều kiện cần là:

U1 + U2L = 0

U1/U2 = L52Môưhìnhưthươngưlượngưcủaưnghiệpư

đoàn

Điều này ngụ ý rằng nghiệp đoàn sẽ

chọn w tại đó MRS bằng độ dốc của

hàm cầu lao động của hãng

Kết quả trong trò chơi này là c©n b»ng

Nash53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô hình thương lượng của nghiệp đoàn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×