Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghiệp đoàn lao động

Nghiệp đoàn lao động

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghiệpưđoànưlaoưđộng

Giả định mục tiêu của nghiệp đoàn

đợc thể hiện thông qua mục tiêu của

các thành viên nghiệp đoàn

Trong môt số trờng hợp, chúng ta sử

dụng mô hình độc quyền bán để

giải thích cho nghiệp đoàn

Nghiệp đoàn gặp ®êng cÇu lao ®éng

– Do cã 1 ngêi cung cÊp, nó có thể chọn

điểm nó sẽ hoạt động

Điểm này phụ thuộc mục tiêu nghiệp đoàn

44Nghiệpưđoànưlaoưđộng

WNghiệp đoàn có thể mong muốn tối

đa hoá tổng tiền lơng (wL).

Xảy ra tại MR = 0

SSố lao động L1 sẽ

đợc thuê với tiền

công w1w1D

MR

L1LLựa chọn này sẽ

gây ra d thừa lao

động

45Nghiệpưđoànưlaoưđộng

WNghiệp đoàn có thể mong muốn tối

đa hoá tô kinh tế của các thành viên

Xảy ra tại MR = S

Sw2Số lao động L2 sẽ

đợc thuê với tiền

công w2

D

MR

L2LĐiều này gây ra

d thừa lao động

46Nghiệpưđoànưlaoưđộng

WNghiệp đoàn có thể mong muốn tối

đa hoá tổng việc làm của các thành

viên

Xảy ra khi D = S

SSố lao động L3 sẽ

đợc thuê với tiền

công w3w3D

MR

L3L47Môưhìnhưnghiệpưđoàn

Một nhà độc quyền mua gặp đờng

cung lao động nh sau

L = 50w

Giả sử nhà độc quyền mua có đờng

MRPL là:

MRPL = 70 0.1L

Nhà độc quyền này sẽ thuê 500 lao động

với mức tiền công $10

48Môưhìnhưnghiệpưđoàn

Nếu nghiệp đoàn có thể kiểm soát đợc

cung lao động thì sẽ xảy ra một vài

khả năng

Giải pháp cạnh tranh với L = 583 và

w = $11.66

GiảI pháp độc quyền với L = 318 vµ

w = $38.20

49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghiệp đoàn lao động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×