Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phúc lợi uỷ thác

Phúc lợi uỷ thác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phúcưlợiưuỷưthác

Giả sử rằng, trớc khi có uỷ thác, cung và

cầu lao động là:

LS = a + bw

LD = c dw

Đặt LS = LD sẽ xác định tiền lơng cân

bằng là:

w* = (c a)/(b + d)31Phúcưlợiưuỷưthác

Giả sư chÝnh phđ ủ th¸c cho c¸c h·ng

cung cÊp phóc lợi cho công nhân của họ với

chi phí là t trên mỗi lao động

Chi phí đơn vị cho lao động sẽ là w + t

Giả sử phúc lợi có giá trị là k mỗi đơn vị

cung lao động

Lợi tức ròng từ thuê lao động tăng lên w

+k

32Phúcưlợiưuỷưthác

Cân bằng thị trờng lao động khi đó là:

a + b(w + k) = c – d(w + t)

• Tøc là mức tiền công ròng là:c a bk + dt

bk + dt

w ** ==w *

b+d b+d

b+d

33Phúcưlợiưuỷưthác

Nếu ngời công nhân không nhận đợc giá

trị từ phúc lợi uỷ thác (k = 0), uỷ thác

này chỉ gióng nh thuế việc làm

Kết quả tơng tự xảy ra nh k < t

Nếu k = t, tiền công mới sẽ giảm nh trên

do lợng chi phí và lợng việc làm không

thay đổi

34Phúcưlợiưuỷưthác

Nếu k > t, tiền lơng mới giảm nhiều hơn

so với chi phí cho phúc lợi và lợng công

việc sẽ tăng35Thayưđổiưtiềnưcông

Vốn con ngời

Khác biệt về vốn con ngời đợc thể hiện

trong năng suất lao động của công nhân

Công nhân năng suất lao động cao hơn

sẽ có tiền công cao hơn

Đầu t vào vốn con ngời gần giống đầu t

vào vốn hiện vật nhng có 2 sự khác biệt

đầu t là chi phí chìm

Chi phí cơ hội liên quan đến đầu t quá khứ36Thịưtrườngưlaoưđộngưđộcưquyềnư

mua

Trong nhiều tình huống, đờng cung yếu

tố đầu vào (L) không hoàn toàn co giãn

Chúng ta đề cập ví dụ về độc quyền

mua, tức là chỉ có một hãng duy nhất

mua yếu tố đầu vào

Hãng gặp đờng cung toàn bộ thị trờng

Muốn thuê đợc nhiều lao động thì

hãng phảI trả tiền công cao hơn

37Thịưtrườngưlaoưđộngưđộcư

quyềnưmua

Chi tiêu cận biên (ME) của bất cứ đầu

vào nào là chi phí tăng thêm khi thuê

thêm một đơn vị yếu tố đầu vào

Nếu hãng gặp đờng cung đầu vào

dốc lên thì chi tiêu cận sẽ lớn hơn giá

thị trờng của đầu vµo

38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phúc lợi uỷ thác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×