Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hàm cung lao động CES

Hàm cung lao động CES

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hàmưcungưlaoưđộngư

CES

Viết lại theo nghỉ ngơi

w +n

h=

w + w 1

1w n

L( w, n) = 1 h =

1

w+ w

26Cungưlaoưđộngưthịưtrường

Để xác định cung lao động thị trờng, chúng

ta cộng lợng cung lao động cá nhân tại mọi

mức tiền công

wđờng cung của Awđờng cung của BsAwCung thị trờng

SsBw*LA*LLB *LLL*LA* + LB* = L*27Cungưlaoưđộngưthịưtrường

Tại mức w0, cá nhân B sẽ không tham gia vào

lực lợng lao động

wđờng cung của A

sAwđờng cung của Bw Cung thị trờng

SsBw0LLLNếu w tăng, L tăng do 2 lý do: tăng thời gian

lao động và tăng lực lợng lao động

28Cânưbằngưthịưtrườngưlaoư

động

Cân bằng thị trờng lao động đợc thiết

lập thông qua tơng tác giữa cung lao

động các cá nhân và quyết định thuê

bao nhiêu lao động của các hãng29Phúcưlợiưuỷưthác

Hàng loạt đạo luật mới đặt ra rằng ngời

chủ phải cung cấp các phúc lợi đặc biệt

cho công nhân của họ

Bảo hiểm y tế

Trả lơng ngày nghỉ

Tối thiểu hoá sự gián đoạn

Những ảnh hởng uỷ thác này phụ thuộc

vào giá trị phúc lợi mà công nhân ®em

l¹i

30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hàm cung lao động CES

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×