Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hàm cung lao động Cobb-Douglas

Hàm cung lao động Cobb-Douglas

Tải bản đầy đủ - 0trang

HàmưcungưlaoưđộngưCobbDouglas

Hàm Lagrange để tối đa hoá lợi ích là:

L = cαhβ + λ(w + n - wh - c)

• §iỊu kiƯn cÇn:

∂L/∂c = αc-βhβ - λ = 0

∂L/∂h = βcαh-α - λw = 0

∂L/∂λ = w + n - wh - c = 0

19HàmưcungưlaoưđộngưCobbDouglas

Chia phơng trình thứ nhất cho thø hai:∂h

∂h

1

=

=

β c (1 − α )c w

1− α

wh =

c20HàmưcungưlaoưđộngưCobbDouglas

Thay thế vào hạn chế thu nhập đầy đủ

c = (w + n)

h = (w + n)/w

Cá nhân chi thu nhập của anh ta cho

tiêu dùng và = 1- cho nghỉ ngơi

Hàm cung lao động sÏ lµ:βn

L( w, n) = 1 − h = (1 )

w21HàmưcungưlaoưđộngưCobbDouglas

Lu ý rằng nếu n = 0, cá nhân sẽ làm

việc (1-) mỗi giờ mà không quan tâm

đến tiền công nh thế nào

ảnh hởng thay thế và thu nhập của

sự thay đổi trong tiền công w bù

đắp cho nhau và để L không bị tác

động

22HàmưcungưlaoưđộngưCobbDouglas

Nếu n > 0, L/w > 0

Cá nhân luôn chän chi cho nghØ ng¬iβn

– Khi nghØ ng¬i mÊt chi phí w mỗi giờ,tiền công (w) tăng lên đồng nghĩa với

giảm thời gian nghỉ ngơi có thể đợc

mua với n

23HàmưcungưlaoưđộngưCobbDouglas

Lu ý rằng L/n < 0

Một sự tăng trong thu nhập không lao

động cho phép cá nhân mua nhiều

nghỉ ngơi hơn

Các chơng trình chuyển khoản thu nhập

dờng nh làm giảm cuan lao động

Thuế gộp (lump-sum taxes) sẽ làm tăng

cung lao động

24Hàmưcungưlaoưđộngư

CES

Giả sử hàm lợi ích là:c h

U ( c, h ) =

+

Phơng trình các phần ngân sách là:

c

1

sc =

=

w + n (1 + w κ )

wh

1

sh =

=

w + n (1 + w − κ )Với = /(-1)25Hàmưcungưlaoưđộngư

CES

Viết lại theo nghỉ ngơi

w +n

h=

w + w 1− κ

1−κw −n

L( w, n) = 1 − h =

1−κ

w+ w

26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hàm cung lao động Cobb-Douglas

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×