Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính đối ngẫu của vấn đề

Tính đối ngẫu của vấn đề

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tínhưđốiưngẫuưcủaưvấnư

đề

Một lợng thay đổi nhỏ trong w sẽ làm

thay đổi mức chi tiêu tối thiểu là:

E/w = -l

Đây là sự mở rộng trong đó thu

nhập của lao động tăng do tiền

công thay đổi

14Tínhưđốiưngẫuưcủaưvấnư

đề

Điều này thể hiện hàm cung lao động

có thể đợc tính toán thông qua đạo

hàm riêng hàm chi tiêu

Do lợi ích không thay đổi, hàm này

có thể xác định nh hàm cung lao

động bù (lợi ích không đổi)

Lc(w,U)

15Phươngưtrìnhưcungưlaoưđộngưcủaư

Slutsky

Chi tiêu nhỏ nhất trong bài toán đối

ngẫu tối thiểu hoá chi tiêu nắm vai trò

quan trọng về thu nhập không lao động

trong bài toán tối đa hoá lợi ích ban đầu

Lc(w,U) = L[w,E(w,U)] = L(w,N)

Đạo hàm riêng hai vế theo wL

L L E

=

+w w E w

c16Phươngưtrìnhưcungưlaoưđộngưcủaư

Slutsky

Thay thế E/w, chúng ta cóLc L

L L

L

=

L

=

L

w w

E w

n

Đa vào ký hiệu khác đối với Lc, và viết

lại các số hạng cho chúng ta phơng

trình Slutsky vỊ cung lao ®éng:

∂L ∂L

∂L

=

+L

∂w ∂w U =U 0

∂n17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính đối ngẫu của vấn đề

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×