Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân bổ thời gian

Phân bổ thời gian

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phânưbổưthờiưgian

Giả sử lợi ích của một cá nhân phụ

thuộc vào tiêu dùng (c) và thời gian

nghỉ ngơi (h)

Lợi ích = U(c,h)

Để tối đa hoá lợi ích, cá nhân gặp hai

hạn chế

L + h = 24

c = wL

3Phânưbổưthờiưgian

Kết hợp hai hạn chế với nhau:

c = w(24 h)

c + wh = 24w

Cá nhân có thu nhập đủ với 24w

Có thể tiêu dùng toàn bộ thu nhập đủ

vào làm việc (cho thu nhập thực tế và

tiêu dùng) hoặc không làm việc (nghỉ

ngơi)

Chi phí cơ hội của nghỉ ngơi là w

4Tốiưđaưhoáưlợiưích

Tối đa hoá lợi ích của cá nhân theo ràng

buộc là thu nhập đủ

Lập hàm Lagrange

L = U(c,h) + (24w c wh)

Điều kiƯn cÇn

∂L/∂c = ∂U/∂c - λ = 0

∂L/∂h = ∂U/∂h - = 0

5Tốiưđaưhoáưlợiưích

Chia cho nhau ta có:U / c

= w = MRS (h cho c)

U / hĐể tối đa hoá lợi ích, cá nhân chọn

làm việc với sè giê sao cho MRS (cña

h cho c) b»ng w

– Để đảm bảo đúng tối đa hoá thì MRS

(của h cho c) phải giảm dần

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân bổ thời gian

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×