Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hiệu suất không đổi theo quy mô

Hiệu suất không đổi theo quy mô

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hàmưsảnưxuất

Hàm tuyến tính

Q = f(K,L) = aK + bLHàm có tỷ lệ cố định:

Q = min (aK,bL) a,b > 0Hàm Cobb Douglas:

Q = f(K,L) = AKaLb A,a,b > 0Hàm CES:Q = f(K,L) = [AKaLa]e/aHiệuưsuấtưkhôngưđổiưtheoư

quyưmô

Dọc theo tia từ gốc toạ độ (K/L không đổi),

MRTS nh nhau tại mọi đờng đồng lợng

KKhoảng cách giữa các đờng

đồng lợng nh nhau

Q=3

Q=2

Q=1LHiệuưsuấtưtheoưquyưmô

Hiệu suất theo quy mô có thể tổng quát hoá trong hàm sản xuất với n

đầu vào

Q = f(X ,X ,,X )

1 2

nNếu nhân mọi đầu vào với giá trÞ m > 0, ta cã:

f(mX ,mX ,…,mX ) = mkf(X ,X ,…,X )=mkq

1

2

n

1 2

n– NÕu k=1: hiƯu st kh«ng đổi theo

quy mô

Nếu k<1: hiệu suất giảm theo quy mô

Nếu k>1: hiệu suất tăng theo quy môHàmưsảnưxuấtưtuyếnưtính

Giả sử hàm sản xuất có dạng:

Q = f(K,L) = aK + bLHàm sản xuất trên phản ánh hiệu suất không đổi theo quy m«

f(mK,mL) = amK + bmL = m(aK + bL) = mf(K,L)Các đờng đồng lợng có dạng tuyến tínhMRTS không đổi

=Hàmưsảnưxuấtưtuyếnưtính

Vốn và lao động thay thế hoàn hảo

KMRTS không đổi

khi K/L thay đổi

=độưdốcư= -b/aQ1Q2Q3LTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiệu suất không đổi theo quy mô

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×