Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hiệu suất theo quy mô

Hiệu suất theo quy mô

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hiệuưsuấtưtheoưquyưmô

A.Smith đã xác định 2 nhân tố ảnh hởng đến sản lợng khi tăng gấp

đôi đầu vào:Chuyên môn hoá và phân công lao

động

Tổn thất trong hiệu quả do quản lý

(quy mô lớn sẽ khó quản lý hơn)Hiệuưsuấtưtheoưquyưmô

Nếu hàm sản xuất là Q = f(K,L) và mọi yếu tố đầu vào nhân với một

hằng số dơng (m > 1), khi đó:Hiệuưsuấtưtheoưquyưmô

Hàm sản xuất thể hiện hiệu suất theo quy mô tăng, giảm hoặc không

đổi tuỳ thuộc vào dạng hàm sản xuất mức đầu vào.Các nhà kinh tế quan tâm đến mức độ

hiệu suất theo quy mô với ngụ ý rằng

chỉ một phạm vi thay đổi đầu vào hẹp

của yếu tố đầu vào và sản lợng đầu raHiệuưsuấtưkhôngưđổiưtheoư

quyưmô

Hàm sản xuất có hiệu suất không đổi theo quy mô cần phải sửVề hình học, mọi đờng đồng lợng có khoảng cách bằng nhau từ gốc

toạ độdụng lý thuyết rằng MRTS giữa K và L phụ thuộc vào tỷ lệ của K và

L, không phải là quy mô hoạt độngHàmưsảnưxuất

Hàm tuyến tính

Q = f(K,L) = aK + bLHàm có tỷ lệ cố định:

Q = min (aK,bL) a,b > 0Hàm Cobb Douglas:

Q = f(K,L) = AKaLb A,a,b > 0Hµm CES:Q = f(K,L) = [AKaLa]e/aTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiệu suất theo quy mô

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×