Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiền tệ trong cân bằng tổng thể

Tiền tệ trong cân bằng tổng thể

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiềnưtệưtrongưcânưbằngư

tổngưthể

Tiền tệ cung cấp hai chức năng

chủ yếu trong một nền kinh tế

Tạo thuận lợi cho các giao dịch thông

qua chức năng trung gian trao đổi

Hoạt động nh giá trị cất trữ nên các

hoạt động kinh tế có thể phân bổ

quyết định chi tiêu theo thời gianTiềnưtệưtrongưcânưbằngư

tổngưthể

Một trong những chức năng quan

trong nhất của tiền tệ là hoạt động

nh tiêu chuẩn thanh toán

Hệ thống thị trờng cạnh tranh của n

hàng hoá có thể đạt đợc tập hợp giá

cân bằng chung (P1,,Pn)

Các giá đó là duy nhất theo bội số chung

Chỉ giá tơng đối đợc xác địnhTiềnưtệưtrongưcânưbằngư

tổngưthể

Về nguyên lý, bất cứ hàng hoá (k)

nào có thể đợc lựa chọn nh tiêu

chuẩn thanh toán

Giá của n-1 hàng hoá khác sẽ đợc quy

theo giá của hàng hoá k

Giá tơng đối của các hàng hoá sẽ

không bị ảnh hởng bởi sự lựa chọn kXã hội nhìn chung chấp nhận tiền

giấy nh tiêu chuẩn thanh toánTiềnưtệưtrongưcânưbằngư

tổngưthể

Trong nền kinh tế mà tiền đợc sản xuất

ra nh bất cứ hàng hoá nào khác (tiền

hàng hoá), giá tơng đối của tiền đợc xác

định bởi các lực lợng của cung và cầu

Nếu vàng đợc sử dụng, sự phát hiện sẽ làm

tăng cung vàng, giá tơng đối của vàng giảm

và làm tăng giá tơng đối các hàng hoá khácTiềnưtệưtrongưcânưbằngư

tổngưthể

Với tiền giấy, chính phủ là ngời duy nhất

cung cấp và có thể lựa chọn phát hành

số lợng theo ý muốn

Các nhà kinh tế cổ điển cho rằng nền

kinh tế có thể đợc phân chia theo hai

khu vực

Thực tế: nơi các giá tơng đối đợc xác định

Tiền tệ: nơi mức giá tuyệt đối đợc thiết

lậpTiềnưtệưtrongưcânưbằngư

tổngưthể

Các nhà kinh tế cổ điển biện luận

rằng số lợng tiền sẵn có không làm ảnh

hởng đến khu vực thực tế

Sự đối lập cổ điển này chỉ đúng

nếu:

MRS của các cá nhân đối với 2 hàng hoá

thực tế độc lập với lợng tiền sẵn có

RPT của các hãng đối với 2 hàng hoá thực

tế độc lập với lợng tiền sẵn cóTiềnưtệưtrongưcânưbằngư

tổngưthể

Sự đối lập cổ điển sẽ đúng nếu các

hãng và các cá nhân chỉ lựa chọn giữ

tiền khi thực hiện các giao dịch

Tiền không mang lại lợi ích hoặc năng

suấtNếu có hai hàng hoá phi tiỊn tƯ (X vµ

Y) trong nỊn kinh tÕ, tỉng lợng giao

dịch sẽ là PX*X + PY*YTiềnưtệưtrongưcânưbằngư

tổngưthể

Dẫn dắt những giao dịch này đòi

hỏi một phần nhỏ () của tổng

doanh thu có sẵn nh lu thông tiền

tệ

Cầu về tiền sẽ là

DM = (PX*X + PY*Y)Cân bằng tiền tệ đòi hỏi:

DM = SMTiềnưtệưtrongưcânưbằngư

tổngưthể

Nhân đôi cung tiền sẽ làm hƯ

thèng mÊt c©n b»ng

– Cã thĨ d cung tiỊn

– Theo quy luật Walras, có thể sẽ cân

bằng bởi d cầu ròng về hàng hoáTiềnưtệưtrongưcânưbằngư

tổngưthể

Cân bằng có thể đợc khôi phục

thông qua việc nhân đôi các mức

giá danh nghĩa

Các giao dịch về cầu tiền sẽ gấp đôi

nhng các mức giá tơng đối không

thay đổiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiền tệ trong cân bằng tổng thể

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×