Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cân bằng tổng thể với 3 hàng hoá

Cân bằng tổng thể với 3 hàng hoá

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cânưbằngưtổngưthểưvớiư3ư

hàngưhoá

Cân bằng thị trờng vàng và bạch

kim đòi hỏi cung và cầu trên cả

hai thị trờng bằng nhau đồng thêi

P2 P3

 2   11 10

P1 P1

P3

P2 2  18 10

P1

P1Cânưbằngưtổngưthểưvớiư3ư

hàngưhoá

Giải hệ các phờng trình ta có

P2/P1 = 2

P3/P1 = 3Tại điểm cân bằng:

Vàng sẽ có giá gấp đôi bạc

Bạch kim có giá gấp ba bạc

Giá của bạch kim gấp 1.5 lần giá vàngCânưbằngưtổngưthểưvớiư3ư

hàngưhoá

Do ¸p dơng quy lt Walras, ta cã:

P1ED1 = – P2ED2 P3ED3Thay thế các hàm d cầu đối với vàng

và bạc ta có:

P2P3

P32

P22 P2P3

P1ED1 2P2

2

8P3

P1

P1

P1

P1

P32 P2

P3

P22

ED1 2 2 2 2

8

P1

P1 P1

P1Tiềnưtệưtrongưcânưbằngư

tổngưthể

Thị trờng cạnh tranh bắt buộc xác

định các mức giá tơng đối chứ

không phải giá tuyệt đối

Để xem xét mức giá tuyệt đối đợc

xác định nh thế nào, chúng ta

phải đa tiền tệ vào trong mô

hìnhTiềnưtệưtrongưcânưbằngư

tổngưthể

Tiền tệ cung cấp hai chức năng

chủ yếu trong một nền kinh tế

Tạo thuận lợi cho các giao dịch thông

qua chức năng trung gian trao đổi

Hoạt động nh giá trị cất trữ nên các

hoạt động kinh tế có thể phân bổ

quyết định chi tiªu theo thêi gianTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cân bằng tổng thể với 3 hàng hoá

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×