Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chứng minh sự tồn tại các mức giá cân bằng

Chứng minh sự tồn tại các mức giá cân bằng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chứngưminhưsựưtồnưtạiưcácư

mứcưgiáưcânưbằng

Các mức giá mới sẽ đợc giữ giá trị

nguyên gốc với tổng bằng 1

Pi '

PiPj '

PjCác mức giá mới sẽ có tổng bằng 1

nP ' 1

ii 1Chứngưminhưsựưtồnưtạiưcácư

mứcưgiáưcânưbằng

Giả định rằng tập hợp giá khả thi

(S) đợc bao gồm các số không âm

và có tổng bằng 1

S là tập hợp sẽ áp dụng vào định lý

Brouwer

S bị đóng, bị chặn, và lồi

Chúng ta cần xác định ánh xạ liên tục

của S trong bản thân nóHàngưhoáưtựưdo

Cân bằng không thực sự đòi hỏi d

cầu bằng không đối với mọi thị trờng

Hàng hoá có thể tồn tại trong đó thị

trờng cân bằng tại nơi lợng cung lớn

hơn lợng cầu (d cầu âm)

Tất nhiên giá các hàng hoá đó phải bằng

không

hàng hoá tự doChứngưminhưsựưtồnưtạiưcácư

mứcưgiáưcânưbằng

Các điều kiện cân bằng là:

EDi (P*) = 0 với Pi* > 0

EDi (P*)  0 víi Pi* = 0• Lu ý rằng tập hợp giá cân bằng vẫn

tuân theo luật Walras

Để đạt đợc cân bằng thì giá của

các hàng hoá d cầu sẽ tăng trong khi

giá của các hàng hoá d cung sẽ giảmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chứng minh sự tồn tại các mức giá cân bằng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×