Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chứng minh của Walras về sự tồn tại các mức giá cân bằng

Chứng minh của Walras về sự tồn tại các mức giá cân bằng

Tải bản đầy đủ - 0trang

ChứngưminhưcủaưWalrasưvềưsựư

tồnưtạiưcácưmứcưgiáưcânưbằng

Bắt đầu với bất kỳ tập hợp giá nào

Giữ n-1 mức giá khác không đổi, tìm

giá cân bằng cho hàng hoá 1 (P1)

Giữ P1 và n-2 mức giá khác không

đổi, tìm giá cân bằng cho hàng hoá

2 (P2)

Với thay đổi P2 ban đầu lên P2, giá tính

toán cho hàng hoá 1 không còn là giá cân

bằng nữaChứngưminhưcủaưWalrasưvềưsựư

tồnưtạiưcácưmứcưgiáưcânưbằng

Sử dụng các mức giá tạm thời P1 và

P2, tìm giá P3

Tiếp tục theo cách đó đến khi toàn bộ

các mức giá liên quan đợc xác địnhLặp lại lần thứ 2 chứng minh của

Walras, P2,,Pn giữ không đổi khi

mức giá cân bằng mới tính cho hàng

hoá 1

Tiếp tục theo cách này đến khi toàn bộ

các mức giá đợc xác địnhChứngưminhưcủaưWalrasưvềưsựư

tồnưtạiưcácưmứcưgiáưcânưbằng

Chứng minh của Walras quan trọng là

khả năng giải thích đồng thời bản

chất của việc tìm ra các mức giá

cân bằng

Do quá cồng kềnh, ngày nay nó ít đ

ợc sử dụng

Những công trình gần đây sử dụng

những công cụ tơng đối đơn giản từ

thuật toán tiến bộ hơnĐịnhưlýưđiểmưcốưđịnhưcủaư

Brouwer

Bất cứ ánh xạ liên tục [F(X)] của tập

hợp bị chặn, bị đóng, lồi thì

trong bản thân nó có ít nhất một

điểm cố định (X*) nh là F(X*) =

X*Địnhưlýưđiểmưcốưđịnhưcủaư

Brouwer

f (x)Giả sử f(x) là hàm liên tục trong khoảng [0,1]

và f(x) cũng nhận giá trị trong khoảng [0,1]

Bất cứ hàm liên tục nào

đều phải đi qua đờng

45

Điểm cắt này là điểm

cố định do điểm này

(x*) nằm trên f1f (x*)

450x

*1xTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chứng minh của Walras về sự tồn tại các mức giá cân bằng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×