Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự tồn tại của giá cân bằng tổng thể

Sự tồn tại của giá cân bằng tổng thể

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sựưtồnưtạiưcủaưgiáưcânưbằngư

tổngưthể

Giả sử có n hàng hoá với cung cố

định trong nỊn kinh tÕ

– Cho Si (i =1,…,n) lµ tỉng cung hàng hoá

i

Cho Pi (i =1,n) là giá hàng hoá iTổng cầu hàng hoá i phụ thuộc vào

mọi mức giá

Di (P1,,Pn) với i =1,,nSựưtồnưtạiưcủaưgiáưcânưbằngư

tổngưthể

Viết hàm cầu nếu phụ thuộc vào

toàn bộ tập hợp các mức giá (P)

Di (P)Bài toán của Walras: liệu có sự tồn tại

tập hợp giá cân bằng nh sau

Di (P*) = Siđối với mọi giá trị của i ?Hàmưdưưcầu

Hàm d cầu đối với bất cứ hàng hoá

i nào tại bất cứ tập hợp giá (P) nào

đợc xác định:

EDi (P) = Di (P) SiTức là điều kiện cân bằng có thể

viết l¹i nh sau:

EDi (P*) = Di (P*) – Si = 0Hàmưdưưcầu

Lu ý: hàm d cầu là hàm thuần nhất

bậc không

Chúng ta chỉ có thể thiết lập các mức

giá cân cân bằng theo mô hình

WalrasWalras giả định rằng các hàm cầu

(và các hàm d cầu) diễn ra liên tục

Một sự thay đổi nhỏ của giá gây ra

một sự thay đổi nhỏ trong lợng cầuQuyưluậtưWalras

Quan sát cuối cùng Walras xác định

có n phơng trình d cầu phụ thuộc

lẫn nhau

Quy luật Walras thể hiện tổng giá trị

d cầu bằng không tại bất cứ tập hợp

giá nào

nPii 1EDi (P ) 0QuyưluậtưWalras

Quy luật Walras đúng đối với bất

cứ tập hợp giá nào (không chỉ với

mức giá cân bằng)

Không phải d cầu mọi hàng hoá mà

cũng không phải d cungChứngưminhưcủaưWalrasưvềưsựư

tồnưtạiưcácưmứcưgiáưcânưbằng

Các điều kiện thị trờng cung cấp (n1) phơng trình độc lập nhau trong

(n-1) mức giá cha biết

Có thể giải các phơng trình để xác

định điều kiện cân bằng?

Các phơng trình cha chắc là tuyến tính

Mọi mức giá phải không âmĐể giải quyết các khó khăn đó,

Walras đa ra chúng minh rất phức tạpChứngưminhưcủaưWalrasưvềưsựư

tồnưtạiưcácưmứcưgiáưcânưbằng

Bắt đầu với bất kỳ tập hợp giá nào

Giữ n-1 mức giá khác không đổi, tìm

giá cân bằng cho hàng hoá 1 (P1)

Giữ P1 và n-2 mức giá khác không

đổi, tìm giá cân bằng cho hàng hoá

2 (P2)

Với thay đổi P2 ban đầu lên P2, giá tính

toán cho hàng hoá 1 không còn là giá cân

bằng nữaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự tồn tại của giá cân bằng tổng thể

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×