Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tranh luận về luật hạn chế nhập khẩu ngô

Tranh luận về luật hạn chế nhập khẩu ngô

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tranhưluậnưvềưluậtưhạnưchếưnhậpư

khẩuưngô

Lượngưhàngư

hoáưcôngư

nghiệpư(Y)Nếu luật hạn chế nhập ngô ngăn

chặn đợc thơng mại, sản lợng sẽ

là X0 và Y0

Giá cân bằng sẽ là

PX* và PY*Y0

U2

U1

PX*

slope

P*

YX0Lượngưngũưcốcư(X)Tranhưluậnưvềưluậtưhạnưchếưnhậpư

khẩuưngô

Lượngưhàngư

hoáưcôngư

nghiệpư(Y)Xoá bỏ luật sẽ thay đổi các mức

giá thành PX và PY

Sản lợng sẽ là X1 và Y1Y 1Cầu cá nhân sẽ là X1 và Y1Y0

Y1U2

U1

slopeX 1X0X1PX '

PY 'Lượngưngũưcốcư(X)Tranhưluậnưvềưluậtưhạnưchếưnhậpư

khẩuưngô

Lượngưhàngư

hoáưcôngư

nghiệpư(Y)Ngũ cốc nhập khẩu sẽ là X1 X1Phần nhập khẩu sẽ đợc tài trợ

bởi việc xuất khẩu hàng hoá công

nghiệp là Y1 Y1Y 1

Xuấtư

hàngư

Y0

hoá

Y1U2

U1

slopeX 1X0

NhậpưngũưcốcX1PX '

PY 'Lượngưngũưcốcư(X)Tranhưluậnưvềưluậtưhạnưchếưnhậpư

khẩuưngô

Chúng ta sử dụng hộp Edgeworth

để xem xét ảnh hởng của luật hạn

chế nhập ngô lên việc sử dụng vốn

và lao động

Nếu luật bãi bỏ, việc sản xuất

hàng hoá công nghiệp sẽ tăng và

sản xuất ngũ cốc sẽ giảmTranhưluậnưvềưluậtưhạnưchếưnhậpư

khẩuưngôViệc bãi bỏ luật này sẽ đem lại kết quả trong việc dịch chuyển giá từ

P3 lên P1 nơi có nhiều Y và ít X đợc sản xuất

OY

Y1

P4TổngưvốnY2

P3X4Y3

P2Y4X3P1X1OXX2TổngưlaoưđộngTranhưluậnưvềưluậtưhạnưchếưnhậpư

khẩuưngô

Nếu giả định rằng sản xuất ngũ cốc

cần nhiều vốn, dịch chuyển từ P3

đến P1 gây ra tăng tỷ lệ K và L trong

cả hai ngành

Giá của vốn sẽ giảm

Giá của lao động sẽ tăngBãi bỏ luật sẽ gây tác động xấu đến

ngời sở hữu vốn và thuận lợi cho

những ngời lao động phổ thôngủngưhộưchínhưtrịưcácưchínhư

sáchưthươngưmại

Chính sách thơng mại có thể ảnh hởng

đến thu nhập của nhiều yếu tố sản xuất

Tại Mỹ, xuất khẩu có xu hớng sử dụng

nhiều lao động có kỹ năng trong khi

nhập khẩu lại có xu hớng các hàng hoá sử

dụng lao động không có kỹ năng

Chính sách thơng mại tự do sẽ đem đến kết

quả tăng tiền công của lao động có kỹ năng

và giảm tiền công lao động không có kỹ

năngSựưtồnưtạiưcủaưgiáưcânưbằngư

tổngưthể

Đầu thế kỷ 19th, theo điều tra

nhà kinh tế Leon Walras đã

định có sự tồn tại của nhiều

hợp giá cân bằng đồng thời

mọi thị trờngcủa

xác

tập

trênNếu tập hợp giá tồn tại, nó đợc phát

hiện ra nh thế nµo?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tranh luận về luật hạn chế nhập khẩu ngô

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×