Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Tổng quan về ô nhiễm nước

I. Tổng quan về ô nhiễm nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Tổng quan về ơ nhiễm nước

KHÁI

QT

Ơ

NHIỄM

NGUỒ

N

NƯỚCƠ nhiễm nước là một

trong những thực trạng

đáng ngại nhất của sự

hủy hại môi trường tự

nhiên do nền văn minh

đương thời.Con người sử dụng

nước và thải bỏ các

chất ơ nhiễm khác nhau

đến suy thối chất

lượng nướcNước ô nhiễm là 1 mối

nguy hiểm sức khỏe

nghiêm trọng.Con

người có thể bị bệnh do

uống,rửa hay bơi lội

trong nước bị ô nhiễmNguyên nhân ô nhiễm

nguồn nước:

- Tự nhiên

- Nhân tạo

- Nguyên nhân khácI. Tổng quan về ô nhiễm nước

Tự nhiênNGU

N NHÂN

Ơ

NHIỄM

NGUỒN

NƯỚCHoạt động cơng

nghiệpSinh hoạtI. Tổng quan về ơ nhiễm nước

Sản xuất

trồngNGU

N NHÂN

Ơ

NHIỄM

NGUỒN

NƯỚCnơngnghiệp,ni,Hoạt động khácII. Các vấn đề ơ nhiễm nước

KHÁI QTƠ

NHIỄM

VEN

BỜVùng nước ven biển

bị ơ nhiễm do nhận trực

tiếp nguồn nước thải và

chất ơ nhiễm dổ trực

tiếp ra sơng.

Ơ nhiễm môi trường

ven biển đặc biệt

nghiêm trọng ở các

nước đang phát triển.

Ơ nhiễm mơi trường

ven biển ảnh hưởng

đến sức khỏe cộng

đồng là một mối quan

tâm.CÁC MỐI ĐE DỌA

 Hiện tượng phú

dưỡng hóa

 Tích lũy sinh học

của các kim loại

nặng

 Ơ nhiễm vi sinh vật

 Thủy triều đỏII. Các vấn đề ơ nhiễm nước

HIỆN TƯỢNG PHÚ DƯỠNG HĨAƠ

NHIỄM

VEN

BỜViệc xả nước thải với

hàm lượng các chất dinh

dưỡng cao có thể làm cho

tảo nở hoa và dẫn đến

khử oxy trong vùng nước

ven biển.Chết cá và các sinh vật

khác ở trong cả trang

trại nuôi cá ven biển và

thủy sản, làm giảm

năng suất và giảm

nguồn cung cấp thực

phẩm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Tổng quan về ô nhiễm nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×