Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III.Kết quả và thảo luận

III.Kết quả và thảo luận

Tải bản đầy đủ - 0trang

III.Kết quả và thảo luận

III.1 Yếu tố ảnh hưởng

III.1.b Lượng O2 cung cấpIII.Kết quả và thảo luận

III.2 So Sánh phát thải VSCs từ phân compost

 H 2SIII.Kết quả và thảo luận

III.2 So Sánh phát thải VSCs từ phân compost

 MMIII.Kết quả và thảo luận

III.2 So Sánh phát thải VSCs từ phân compost

 DMSIII.Kết quả và thảo luận

III.2 So Sánh phát thải VSCs từ phân compost

 CS2III.Kết quả và thảo luận

III.2 So Sánh phát thải VSCs từ phân compost

 DMDSIII.Kết quả và thảo luận

III.3 Tính chất của phân compost

Bảng 2 cho thấy lượng khối lượng ban đầu và sau khi làm compost.III.Kết quả và thảo luận

III.3 Tính chất của phân compostBảng 3 cho thấy tổng phát thải VSCs khác nhau của 3 loại nguyên liệu đầu vào.IV Kết luậnV.Một số phương pháp làm phân compost ở

Việt NamTài liệu tham khảo

 Emission of volatile sulfur compounds

during composting of municipal solidwaste

(MSW) Hongyu Zhang a,b, Frank

Schuchardt c, Guoxue Li b,⇑, Jinbing Yang

b, Qingyuan Yang bTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.Kết quả và thảo luận

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×