Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CHUYỂN HÓA THỦY NGÂN TRONG MÔI TRƯỜNG

II. CHUYỂN HÓA THỦY NGÂN TRONG MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Môi trường nước:Tất cả các dạng thủy ngân trong nước dù trực tiếp hay gián tiếp đều biến đổi thành metyl thủy ngân.Mơi trường khí:Tồn tại hơi thủy ngân, nồng độ cao ở các khu công nghiệp, hơi thủy ngân có thể tồn lưu trong khơng khí tới 3 năm, khi chuyển

sang dạng hòa tan chỉ sau vài tuần.Mơi trường đất:Chủ yếu tồn tại ở dạng Hg2+, phụ thuộc vào pH của đất và nồng độ ClHợp chất thường gặp: HgCl2, Hg(OH)2 Metyl thủy ngân trong tích lũy sinh họcGiai đoạn đầu của q trình tích lũy sinh học tức là chuyển từ thủy ngân vô cơ sang dạng metyl thủy ngân CH 3 - Hg. Gốc

metyl thủy ngân này rất bền vững trong cơ thể động vật và người. Bước chuyển đổi này nhiều khi khơng có sự tham gia

của enzym nhưng có tác động của vi khuẩn yếm khí. Metyl thủy ngân xâm nhập vào lưới thức ăn và được khuyếch đại

sinh học.II. ĐỘC TÍNH THỦY NGÂN

1. Con đường xâm nhập Trong công nghiệp, Hg thường xuyên xâm nhập vào cơ thể người lao động qua

đường hô hấp.Hơi thủy ngân trong khơng khí.Làm rơi vãi thủy ngân. Da ít hấp thu thủy ngân

 Thủy ngân có thể tích lũy vào cơ thể theo đường tiêu hóa và gây độc.2. Q trình hấp thu - chuyển hóa – phân bố Hấp thu

Qua hô hấp: Gần 80% hơi thủy ngân hít vào sẽ được giữ lại và thấm vào cơ thể tùy thuộc vào độ hòa tan.Qua tiêu hóa: Chủ yếu qua thực phẩm và làm răng giả chiếm khoảng 10%. Cá biển là nguồn chính để chuyển metyl thủy ngân

CH3 - Hg vào cơ thể người.Qua da: Khả năng hấp thụ không lớn ( nhiều nhất là CH3 – Hg ). Thủy ngân dạng ion cũng hấp thụ qua da và tích lũy tại thận

và gan.

Chuyển hóa - Phân bốSau khi hít phải, thủy ngân tồn lưu trong phổi, được chuyển dần vào máu tùy kích

thước hạt.Thận là nơi giữ thủy ngân nhiều và lâu nhất, có 50 - 90% lượng thủy ngân nằm lại trên

thận.Lượng thủy ngân trong não qua đường hô hấp lớn hơn nhiều so với các muối khác của

nó nhưng đưa qua tĩnh mạch.Trong máu, lượng thủy ngân liên kết với hồng cầu cao hơn nhiều so với trong huyết

thanh.Khi đã qua được hàng rào nhau thai, thủy ngân bị lưu giữ không thải ra được.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CHUYỂN HÓA THỦY NGÂN TRONG MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×