Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3: Hệ truyền động tiristo - động cơ một chiều có đảo chiều quay

3: Hệ truyền động tiristo - động cơ một chiều có đảo chiều quay

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chơng III: Khái quát về động cơ điện một chiềuTld

-NĐN+

Tb)Hình 3-5b: Trun ®éng dïng mét bé biÕn ®ỉi cÊp cho

øng động cơ và đảo chiều quay bằng công tắc chuyển

mạch ở phần ứng (từ thông giữ không đổi)49Chơng III: Khái quát về động cơ điện một chiều~ldĐ

+-c)

Hình 3-5c: Truyền động dùng một bộ biến đổi cấp cho ứng

điều khiển riêng~BĐHĐ+d)BĐMHình 3-5d: Trun ®éng dïng hai bé biÕn ®ỉi nèi song song

điều khiển chunge)

+-Hình 3-5e: Truyền động dùng hai hai bộ biến đổi nối theo sơ

đồ chéo điều khiển chung

50Chơng III: Khái quát về động cơ điện một chiềuMỗi loại sơ đồ có u nhợc điểm riêng và thích hợp với từng

loại tải và yêu cầu công nghệ:

Loại H.3-5a: dùng cho động cơ công suất lớn rất ít đảo

chiều

Loại H.3-5b: dùng cho động cơ công suất nhỏ, tần số

đảo chiều thấp,

Loại H.3-5c: Dùng cho động cơ mọi dải công suất có tần

số đảo chiều lớn.

Loại H.3-5d; e: dùng cho động cơ giải công suất có tần

số đảo chiều cao, so với ba loại trên thì nó thực hiện đảo

chiều êm hơn, nhng lại có kích thớc cồng kềnh. Vốn đầu t và

tổn thất lớn hơn.

Về nguyên tắc mạch điều khiển, có thể chia làm hai

loại chính: điều khiển riêng và điều khiển chung. Các sơ

đồ H.3. 5a, b, c có nguyên tắc mạhc điều khiển gần giống

nhau là phải khoá các bộ biến đổu mạch phần ứng để cắt

dòng, sau sau đó tiến hành chuyển mạch, nh vậy khi d tồn

tại, một thời gian gián đoạn. Sơ đồ H.3-5d, e dùng nguyên tắc

điều khiển liên tục. Sau đây ta sẽ phân tích hai sơ đồ

đặc trng là H.3- 5c, d.

3.3.2: Truyền động T - Đ đảo chiều1. Truyền động T - Đ đảo chiều điều khiển riêng

Khi điều khiển riêng hai bộ biến đổi làm việc riêng sẽ

nhau, tại một thời điểm chỉ phát xung điều khiển một bộ

biến đổi còn bộ kia bị khoá do không có xung điều khiển.

Hệ có hai bộ điều khiển tơng ứng là BĐ1 và BĐ2 với các mạch

phát xung điều khiển tơng ứng là FX1 và FX2 trật tự hoạt

động của các bộ phát xung này đợc quy định bởi các tín

hiệu logic b1 và b2. Quá trình hãm và đảo chiều đợc mô tả

51Chơng III: Khái quát về động cơ điện một chiềubằng đồ thị thời gian. Trong khoảng thời gian 0 t1, BĐ1 làm

việc ở chế độ chỉnh lu với góc 1

còn BĐ2 bị khoá. Tại t1

2phát lệnh đảo chiều bởi iLđ, góc điều khiển 1 tăng đột ngột

biến đến lớn hơn /2, dòng phần ứng giảm dần về không,

lúc này cắt xung điều khiển để khoa BĐ1, thời điểm t2 đợc

xác định bởi cảm biến dòng điện không SI1. Trong kho¶ng

thêi gian trƠ  t 3  t 2 , BĐ1 bị khoá hoàn toàn, dòng điện

phần ứng bị triệt tiêu. Tại t3, sđđ động cơ E vẫn còn dơng,

tín hiệu logic b2 kích thích cho FX252Chơng III: Khái quát về động cơ điện một chiềumở BĐ2 với góc 2

và sao cho dòng điện phần ứng không

2vợt quá giá trị cho phép, động cơ đợc hãm tái sinh, nếu nhịp

điệu giảm 2 phù hợp với quán tính của hệ thì có thể duy trì

dòng điện hãm và dòng điện khởi động ngợc không đổi,

điều này đợc thực hiện bởi các mạch vòng điều chỉnh tự

động dòng điện của hệ thống trên cơ sở của khối logic, i lđ,

il1, il2, là các tín hiệu logic. Đầu vào b1, b2 là các tín hiệu logic

đầu ra để khoá các bộ phát xung điều khiển.

ilđ = 1 phát xung điều khiển mở BĐ1,

ilđ = 0 phát xung điều khiển mở BĐ2

i1L (i2L) = 1 có dòng điện chạy qua BĐ1 (BĐ2)

b1(b2) = 1 khoá bộ phát xung FX1 (FX2),

Hệ truyền động vẫn đảm chiều điều khiển riêng có u

điểm là làm việc an toàn, không có dòng điện cân bằng

chảy giữa các bộ biến đổi, song cần một khoảng thời gian

trễ trong đó dòng điện động cơ bằng không.

2.Truyền động (T - Đ) đảo chiều điều khiểnchung

Trên hình 3-7 mô tả một ví dụ về hệ T - Đ đảo chiều

điều khiển chung tại một thời điểm cả hai bộ biến đổi

đều nhận đợc xung mở, nhng chỉ có một bộ biến đổi cấp

dòng cho chỉnh lu, còn bộ biến đổi kia làm việc ở chế độ

đợi.

Đặc tính điều khiển của BĐ1 là đờng I, đặc tính điều

chỉnh của BĐ2 là đờng II. Giả thiết 1 <, 2 >

sao cho

2

2Ed1 Ed2 thì dòng điện chỉ có thể chảy từ BĐ 1 sang động

53Chơng III: Khái quát về động cơ điện một chiềucơ mà không thể chảy từ BĐ1 sang BĐ2 đợc. Để đạt đợc trạng

thái này thì các góc điều khiển phải thoả mãn điều kiÖn:

1   - 1 hay 2  1

NÕu tÝnh đến góc chuyển mạch và góc khoá thì giá

trị lớn nhất của góc điều khiển của bộ biến đổi đang làm

việc ở chế độ nghịch lu đợi phải lµ:

max =  - (max + )54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3: Hệ truyền động tiristo - động cơ một chiều có đảo chiều quay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×