Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chọn dây dẫn từ nguồn điện về nhà máy.

Chọn dây dẫn từ nguồn điện về nhà máy.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí địa phơngMCLL

TG35 kVS nguyờn lý trm PPTTTủ MC

đ

ầu vàoCác tủ MC đ

ầu ra của phâoạn TG1Tủ BU Tủ MC Tủ BU

phâ

n

và CSV đoạn và CSVCác tủ MC đ

ầu ra của phâoạn TG2Tủ MC

đ

ầu vàoS đồ ghép nối trạm PPTT

2.1.Chọn máy cắt.

Các điều kiện chọn và kiểm tra máy cắt:

+ Điện áp định mức, kV: UđmMC  UđmLĐ

+ Dòng điện định mức, A:Iđm  Icb

+ Dòng điện cắt định mức, kA:Icắt  I ''N

+ Cơng suất cắt định mức, MVA: Scắt đm S''N

+ Dòng điện ổn định động, kA: iđ đm  ixk

+ Dòng điện ổn định nhiệt, kA: :inh đm ≥ I �tq�

tnh �mĐối với các máy cắt có IđmMC  1000A khơng cần kiểm tra điều kiện ổn định

nhiệt.

Chọn dùng các tủ hợp bộ của hãng Siemen, máy cắt loại 8DC11, cách điện

bằng SF6, khơng cần bảo trì. Hệ thống thanh góp đặt trong tủ có dòng định mức

2500A

Bảng 2.21.Thơng số máy cắt t ti TPPTT

Sinh viên : Vũ Hải Đông_Lớp HTĐ3_K4760Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí địa phơng

Loi MC Cỏch in

Im (A)

Um (kV)

Ict (kA)

Icắtmax (kA)

8DA10

SF6

2500

36

40

110

Tủ máy cắt hợp bộ trên có dòng định mức lớn hơn rất nhiều so với dòng

cưỡng bức của các lộ đường dây. Ta sẽ kiểm tra điều kiện cắt dòng ngắn mạch

và điều kiện ổn định động của máy cắt ở phần sau.

2.2.Chọn chống sét van.

Chống sét van có nhiệm vụ chống sóng quá điện áp do sét đánh từ đường dây

trên không truyền vào trạm. Chống sét van được chọn theo điện áp định mức

của mạng điện: UđmCSV  UđmLĐ.Do đó ta chọn chống sét van loại 3EH2 của hãng

SIEMENS, với các thông số cho trong bảng sau:

Bảng 2.22.Thơng số chống sét van loại 3EH2

Uđm

Iphóngđm

Loại CSV

Vật liệu

Vật liệu vỏ

kV

kA

3EH2365Oxyt kim loạiNhựa2.3.Chọn máy biến điện áp.

Máy biến điện áp là thiết bị đo lường dùng để biến đổi điện áp từ trị số U 1 nào

đó ( thường U1>380V) về một trị số thích hợp(100,100/3,100/ 3) để cung cấp

cho các mạch đo lường, bảo vệ, tự động hóa, kiểm tra cách điện ... trong mạng

điện.

Chọn máy biến điện áp 3 pha 5 trụ loại 4MS46 của hãng SIEMENS với các

thông số cho trong bảng sau:Bảng 2.23.Thông số máy biến điện áp loại 4MS46

Loại

U1đm, kV

U2đm, kV

Cấp chính xác Tải định mức, VA

4MS4635100; 100/30,59002.4.Chọn máy biến dòng điện.

Máy biến dòng điện là thiết bị đo lường làm nhiệm vụ biến đổi dòng điện sơ

cấp có trị số bất kì xuống 1A hoặc 5A để cung cấp cho các mạch đo lường, bảo

vệ, tín hiệu, tự động hóa... trong mạng điện.

Ta chọn máy biến dòng theo điện áp, dòng điện định mức:

Uđm BI ≥ Uđm LĐ = 35kV1,4S�mBA

I

I �mBI � cb

1,2 1,2. 3U mSinh viên : Vũ Hải Đông_Lớp HTĐ3_K4761Đồ ¸n tèt nghiƯp

ThiÕt kÕ hƯ thèng cung cÊp ®iƯn cho nhà máy cơ khí địa phơng

+ Vi mỏy bin ỏp 1250kVA: I �mBI �

+ Với máy biến áp 800kVA: I �mBI �

+ Với máy biến áp 630kVA: I �mBI

+ Với máy biến áp 250kVA: I �mBI1, 4.12501,2. 3.35

1,4.800 24,1(A) 15,4(A)1,2. 3.35

1,4.630 12,1(A)

1,2. 3.35

1,4.250 4,8(A)

1,2. 3.35+ Chọn máy biến dòng cho lộ đường dây vào trạm PPTT:2I

2.49,1

I �mBI � ttNM 

 81,8A

1,2

1,2

Chọn máy biến điện áp do công ty thiết bị đo điện chế tạo với các thông số cho

trong bảng sau:

Bảng 2.24.Thơng số máy biến dòng điện trung áp.Uđm, kVI1đm, AI2đm, ACấp chính xácSđm, VA36

10; 16; 20; 100

1 hoặc5

0,5; 5P10

30

Do khoảng cách từ máy biến dòng đến các thiết bị đo đếm rất nhỏ nên không

cần kiểm tra phụ tải phía thứ cấp của máy biến dòng.

3.Trạm biến áp phân xưởng.

Vì các trạm biến áp phân xưởng rất gần trạm phân phối trung tâm nên phia cao

áp chỉ cần đặt dao cách ly. Phía hạ áp đặt áptơmát tổng và các áptômát nhánh.

Trạm hai máy biến áp đặt thêm áptômát liên lạc giữa hai phân đoạn.Cụ thể như

sau:

- Phía cao áp:Đặt 1 tủ đầu vào 35kV có dao cách ly 3 vị trí và cầu chì của hãng

SIEMENS.

- Phía hạ áp chọn dùng các áptômát của hãng Merlin Gerin đặt trong vỏ tủ tự

tạo. Do mỗi trạm đều sử dụng 2 MBA nên ta đặt 5 tủ: 2 tủ áptômát tổng, 1 tủ

áptômát phân đoạn, 2 tủ áptômát nhánh. Trong tủ còn đặt thêm hệ thống thanh

góp, máy biến dòng, các đồng hồ đo dòng điện, điện áp, cơng suất hu cụng, vụ

cụng.Sinh viên : Vũ Hải Đông_Lớp HTĐ3_K4762Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí địa phơngS nguyờn lý trm BAPXTủ cao ápMBA

35/0,4kVTủ A tổngTủ A

nhánhTủ A

phâ

n đoạnTủ A

nhánhTủ A tổngMBA

35/0,4kVTủ cao ¸pSơ đồ đấu nối các trạm đặt 2 MBA

3.1.Chọn dao cách ly.

Dùng chung một loại dao cách ly cho các trạm biến áp phân xưởng. Dao cách

ly được chọn theo các điều kiện sau:

UđmCL ≥ Uđm mạng = 35kV

I mCL I lvmax1,4SmB

1,4.125028,9A

3U mmng

3.35Sinh viên : Vũ Hải Đông_Lớp HTĐ3_K4763Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí địa phơng

Vy chn dao cách ly 3 vị trí loại 3DC do hãng SIEMENS chế tạo.

Bảng 2.25.Thông số dao cách ly đặt tại các trạm BAPX

Loại DCL Uđm, kV

Iđm, A

INt, kA

INmax, kA

3DC3663020503.2.Chọn cầu chì cao áp.

- Cầu chì bảo vệ máy biến áp 1250kVA. Dòng điện lớn nhất qua cầu chì:

I lvmax 1,4S�mB 1,4.1250 28,9A

3U �m

3.35Vậy chọn cầu chì loại 3GD1 606-5B do SIEMENS chế tạo với các thông số cho

trong bảng 2.26

- Cầu chì bảo vệ máy biến áp 8000kVA. Dòng điện lớn nhất qua cầu chì:

1,4S�mB 1,4.800 18,5A

3U �m

3.35I lvmax Vậy chọn cầu chì loại 3GD1 604-5B do SIEMENS chế tạo với các thơng số cho

trong bảng 2.26

- Cầu chì bảo vệ máy biến áp 630kVA. Dòng điện lớn nhất qua cầu chì:

I lvmax 1,4S�mB 1,4.630 14,55A

3U �m

3.35Vậy chọn cầu chì loại 3GD1 603-5B do SIEMENS chế tạo với các thông số cho

trong bảng 2.26

- Cầu chì bảo vệ máy biến áp 250kVA. Dòng điện lớn nhất qua cầu chì:

I lvmax 1,4S�mB 1,4.250 5,77A

3U �m

3.35Vậy chọn cầu chì loại 3GD1 601-5B do SIEMENS chế tạo với các thông số cho

trong bảng 2.26

Bảng 2.26.Thơng số cầu chì cao áp đặt tại các trạm BAPX

Trạm BA

Loại CC

Uđm, kV

Iđm, A Icắt N, kA Icătt min, kA

B13GD1 606-5B363231,5230B2,B3,B63GD1 604-5B362031,5120B43GD1 603-5B361631,562B53GD1 601-5B36631,5253.3. Chọn áptômat và thanh dẫn cho tủ phân phối hạ áp.

Áptơmát được chọn theo dòng điện lớn nhất qua nó:

I �mA �I lvmax

Sinh viªn : Vũ Hải Đông_Lớp HTĐ3_K4764Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí địa phơng

Tit diện thanh dẫn được chọn theo điều kiện phát nóng lâu dài:

k1.k2.Icp ≥ Ilv max

trong đó:

Icp: dòng điện cho phép của thanh dẫn ứng với nhiệt độ tiêu chuẩn của môi

trường.

k1=1: với thanh dẫn đặt đứng.

k1=0,95: với thanh dẫn đặt nằm ngang.

k2: hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ môi trường đặt thanh dẫn.

*Trạm biến áp B1: trạm đặt hai máy biến áp công suất 1250kVA cấp điện cho

phân xưởng kết cấu kim loại(Stt=2158,45kVA)

-Chọn áptômát tổng, áptômat phân đoạn và thanh cái chính:

I lvmax 1,4S�mB 1,4.1250 2526A

3U �m

3.0,4Vậy chọn áptơmat loại CM3200N của hãng Merlin Gerin với các thông số cho

trong bảng 2.27.

Chọn thanh dẫn đồng tiết diện 80x10mm 2, mỗi pha ghép hai thanh có Icp=3100A

ở ttc=255C. Thanh dẫn đặt đứng, coi nhiệt độ môi trường đặt thanh dẫn là t=35 oC,

tra bảng PLVI.10-Thiết kế cấp điện ta được k2=0,88.

ta có:

k1.k2.Icp = 1.0,88.3100 = 2728 A ≥ Ilv max = 2526A

Vậy thanh dẫn đã chọn thỏa mãn điều kiện phát nóng.

-Chọn cáp từ MBA đến tủ PP: tiết diện cáp được chọn theo điều kiện phát nóng

và kiểm tra theo điều kiện kết hợp với áptômat bảo vệ

k1.k2.I cp �I lvmax  2526A

1,25I �mA 1,25.2600

k1.k2.I cp � 2166,7A

1,5

1,5

Chọn mỗi pha 4 đường cáp đồng một lõi cách điện PVC tiết diện 500mm 2, dây

trung tính dùng hai đường cáp đồng PVC(2x630) của hãng LENS( Pháp). Coi

nhiệt độ môi trường đặt cáp t=ttc=25oC nên k1=1, hệ số hiệu chỉnh k2=0,88. Ta

có:

2526

I cp  750A 

 717,6A

4.1.0,88

Do đường cáp ngắn, tiết diện cáp lớn nên không cần kiểm tra tổn thất điện áp và

ổn định nhiệt dòng ngắn mạch.

-Chọn áptơmat nhánh và thanh cái nhánh cấp cho phân xưởng kết cấu kim loại:

I lvmax Stt

2158,45 1557,8A

2 3U �m 2 3.0,4Vậy chọn áptômat loại CM1600N của hãng Merlin Gerlin với các thông s cho

trong bng 2.27.

Sinh viên : Vũ Hải Đông_Lớp HTĐ3_K4765Đồ ¸n tèt nghiƯp

ThiÕt kÕ hƯ thèng cung cÊp ®iƯn cho nhà máy cơ khí địa phơng

Chn thanh dn ụng tit diện 80x8mm2 có Icp=1690A ở ttc=25oC

*Trạm biến áp B2: trạm đặt hai máy biến áp công suất 800kVA cấp điện cho

phân xưởng lắp ráp cơ khí( Stt=1425,3kVA)

-Chọn áptơmát tổng, áptơmat phân đoạn và thanh cái chính:

I lvmax 1,4S�mB 1,4.800 1616,3A

3U �m

3.0,4Vậy chọn áptômat loại CM2000N của hãng Merlin Gerin với các thông số cho

trong bảng 2.27.

Chọn thanh dẫn đồng tiết diện 80x10mm2, mỗi pha một thanh có Icp=1900A ở

ttc=255C. Thanh dẫn đặt đứng, coi nhiệt độ môi trường đặt thanh dẫn là t=35oC,

tra bảng PLVI.10-Thiết kế cấp điện ta được k2=0,88. Ta có:

k1.k2.Icp = 1.0,88.1900 = 1672 A ≥ Ilv max = 1616,3A

Vậy thanh dẫn đã chọn thỏa mãn điều kiện phát nóng.

-Chọn cáp từ MBA đến tủ PP: tương tự trạm biến áp B1 ta chọn mỗi pha 3

đường cáp PVC(1x400) có Icp= 662A, cáp trung tính PVC(630) có Icp=850 A

-Chọn áptômat nhánh và thanh cái nhánh cấp cho phân xưởng lắp ráp cơ khí:

I lvmax Stt

1425,3 1028,7A

2 3U �m 2 3.0,4Vậy chọn áptômat loại C1251N của hãng Merlin Gerin với các thông số cho

trong bảng 2.27.

Chọn thanh dẫn đồng tiết diện 60x6mm2 có Icp=1125A ở ttc=25oC.

*Trạm biến áp B3: trạm đặt hai máy biến áp công suất 800kVA cấp điện cho

phân xưởng đúc (Stt=1425,3kVA)

-Chọn áptômat tổng, áptômat phân đoạn và thanh cái chính: tương tự trạm biến

áp B2 chọn áptômat loại CM2000N của hãng Merlin Gerlin với các thông số

cho trong bảng 2.27 và thanh dẫn đồng tiết diện80x10mm2.

-Chọn cáp từ MBA đến tủ PP: tương tự trạm biến áp B2 ta chọn mỗi pha 3

đường cáp PVC(1x400) có Icp= 662A, cáp trung tính PVC(630) có Icp=850 A

-Chọn áptômat nhánh và thanh cái nhánh cấp cho phân xưởng đúc:

I lvmax Stt

1340 967,1A

2 3U �m 2 3.0,4Vậy chọn áptômat loại C1001N của hãng Merlin Gerin với các thông số cho

trong bảng 2.27.

Chọn thanh dẫn đồng tiết diện 60x5mm2 có Icp=1025A ở ttc=25oC.

*Trạm biến áp B4: trạm đặt hai máy biến áp công suất 630kVA cấp điện cho

phân xưởng rèn(Stt=1209,44kVA)

-Chọn áptơmát tổng, áptơmat phân đoạn và thanh cái chính:

I lvmax 1,4S�mB 1,4.630 1273,1A

3U �m

3.0,4Vậy chọn áptômat loại CM1600N của hãng Merlin Gerin với các thơng số cho

trong bảng 2.27.

Sinh viªn : Vũ Hải Đông_Lớp HTĐ3_K4766Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí địa ph¬ng

Chọn thanh dẫn đồng tiết diện 80x6mm2, mỗi pha một thanh có Icp=1480A ở

ttc=255C. Thanh dẫn đặt đứng, coi nhiệt độ môi trường đặt thanh dẫn là t=35 oC,

tra bảng PLVI.10-Thiết kế cấp điện ta được k2=0,88.

ta có:

k1.k2.Icp = 1.0,88.1480 = 1302,4 A ≥ Ilv max = 1273,1A

Vậy thanh dẫn đã chọn thỏa mãn điều kiện phát nóng.

-Chọn cáp từ MBA đến tủ PP: tương tự trạm biến áp B1 ta chọn mỗi pha 3

đường cáp PVC(1x240) có Icp= 501A, cáp trung tính PVC(400) có Icp=662 A

-Chọn áptơmat nhánh và thanh cái nhánh cấp cho phân xưởng rèn:

I lvmax Stt

1209,44 873A

2 3U �m 2 3.0,4Vậy chọn áptômat loại C1001N của hãng Merlin Gerin với các thông số cho

trong bảng 2.27.

Chọn thanh dẫn đồng tiết diện 50x6mm2 có Icp=955A ở 25oC.

*Trạm biến áp B5: trạm đặt hai máy biến áp công suất 250kVA cấp điện cho

phân xưởng sửa chữa cơ khí và phân xưởng gia công gỗ(Stt=477,12kVA)

-Chọn áptômát tổng, áptômat phân đoạn và thanh cái chính:

I lvmax 1,4S�mB 1,4.250 505,2A

3U �m

3.0,4Vậy chọn áptômat loại NS630N của hãng Merlin Gerin với các thông số cho

trong bảng 2.27.

Chọn thanh dẫn đồng tiết diện 40x4mm2, mỗi pha một thanh có Icp=625A ở

ttc=255C. Thanh dẫn đặt đứng, coi nhiệt độ môi trường đặt thanh dẫn là t=35 oC,

tra bảng PLVI.10-Thiết kế cấp điện ta được k2=0,88.

ta có:

k1.k2.Icp = 1.0,88.625 = 550 A ≥ Ilv max = 505,2A

Vậy thanh dẫn đã chọn thỏa mãn điều kiện phát nóng.

-Chọn cáp từ MBA đến tủ PP: tương tự trạm biến áp B1 ta chọn mỗi pha 1

đường cáp PVC(1x400) có Icp= 662A, cáp trung tính PVC(240) có Icp=501 A

-Chọn áptômat nhánh và thanh cái nhánh cấp cho phân xưởng gia công gỗ:

I lvmax Stt

318,22 229,7A

2 3U �m 2 3.0,4Vậy chọn áptômat loại NS250N của hãng Merlin Gerin với các thông số cho

trong bảng 2.27

Chọn thanh dẫn đồng tiết diện 25x3mm2 có Icp=340A ở ttc=25oC.

-Chọn áptơmat nhánh và thanh cái nhánh cấp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí:

I lvmax Stt

158,9 114,7A

2 3U �m 2 3.0,4Vậy chọn áptômat loại NS160N của hãng Merlin Gerin với các thông số cho

trong bảng 2.27.

Chọn thanh dẫn đồng tiết diện 25x3mm2 có Icp=340A ttc=25oC.

Sinh viên : Vũ Hải Đông_Lớp HTĐ3_K4767Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí địa phơng

*Trm bin ỏp B6: trm t hai máy biến áp công suất 800kVA cấp điện cho

phân xưởng nén khí, trạm bơm, bộ phận thử nghiệm, bộ phận hành chính và ban

quản lý ( Stt=1536,83kVA)

-Chọn áptơmat tổng, áptơmat phân đoạn và thanh cái chính: tương tự như trạm

B2 chọn áptômat loại CM2000N của hãng Merlin Gerin với các thông số cho

trong bảng 2.27. và thanh dẫn đồng tiết diện 80x10mm2

-Chọn cáp từ MBA đến tủ PP: tương tự trạm biến áp B2 ta chọn mỗi pha 3

đường cáp PVC(1x400) có Icp= 662A, cáp trung tính PVC(630) có Icp=850 A

-Chọn áptômat nhánh và thanh cái nhánh cấp cho phân xưởng nén khí:

I lvmax Stt

732,8 529A

2 3U �m 2 3.0,4Vậy chọn áptômat loại NS630 của hãng Merlin Gerin với các thông số cho trong

bảng 2.27.

Chọn thanh dẫn đồng tiết diện 40x4mm2 có Icp=625A ở ttc=25oC.

-Chọn áptơmat nhánh và thanh cái nhánh cấp cho trạm bơm:

I lvmax Stt

405,85 293A

2 3U �m 2 3.0,4Vậy chọn áptômat loại NS400N của hãng Merlin Gerin với các thông số cho

trong bảng 2.27.

Chọn thanh dẫn đồng tiết diện 25x3mm2 có Icp=340A ở ttc =25oC.

-Chọn áptơmat nhánh và thanh cái nhánh cấp cho bộ phận thử nghiệm:

I lvmax Stt

250,88 181,1A

2 3U �m 2 3.0,4Vậy chọn áptômat loại NS250N của hãng Merlin Gerin với các thông số cho

trong bảng 2.27.

Chọn thanh dẫn đồng tiết diện 25x3mm2 có Icp=340A ở ttc =25oC.

-Chọn áptômat nhánh và thanh cái nhánh cấp cho bộ phận hành chính và ban

quản lý:

I lvmax Stt

147,5 106,5A

2 3U �m 2 3.0,4Vậy chọn áptômat loại NS160N của hãng Merlin Gerin với các thông số cho

trong bảng 2.27.

Chọn thanh dẫn đồng tiết diện 25x3mm2 có Icp=340A ở ttc =25oC.Sinh viên : Vũ Hải Đông_Lớp HTĐ3_K4768Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí địa phơng

Bng 2.27. Thụng s ỏptụmat

Trm

Um

Loi

S

ỏptụmat

lng V

BA

CM3200N

3

690

B1

CM1600N

2

690

CM2000N

3

690

B2

C1251N

2

690

CM2000N

3

690

B3

C1001N

2

690

CM1600N

3

690

B4

C1001N

2

690

NS630N

3

690

B5

NS250N

2

690

NS160N

2

690

CM2000N

3

690

NS630N

2

690

B6

NS400N

2

690

NS250N

2

690

NS160N

2

690t ti

Im

A

2600

1600

2000

1250

2000

1000

1600

1000

600

250

160

2000

630

400

250

160Sinh viên : Vũ Hải Đông_Lớp HTĐ3_K47cỏc trm BAPX

IN

Tit din

kA

TC mm2

50 2x(80x10)

50

80x8

50

80x10

25

60x6

50

80x10

25

60x5

50

80x6

25

50x6

10

40x4

8

25x3

8

25x3

50

80x10

10

40x4

10

25x3

8

25x3

8

25x369Đồ ¸n tèt nghiƯp

ThiÕt kÕ hƯ thèng cung cÊp ®iƯn cho nhà máy cơ khí địa phơng

MCLL

NTG35 kVN1N1B1N2N1

B2N2N1

B6N2N1

B3N2N1

B5N2B4N2S nguyờn lý mạng cao áp tồn nhà máy

4. Tính tốn ngắn mạch và kiểm tra các thiết bị điện .

Mục đích của tính ngắn mạch là kiểm tra điều kiện ổn định nhiệt và ổn định

động của thiết bị và dây dẫn đã chọn trong hệ thống khi xảy ra ngắn mạch. Các

dạng ngắn mạch thường xảy ra trong hệ thống là ngắn mạch 1 pha, 2 pha, 3 pha

chạm đất, 2 pha với nhau. Trong đó sự cố ngắn mạch 3 pha là nghiêm trọng hơn

cả vì vậy nó được sử dụng để lựa chọn và kiểm tra khí cụ điện.

4.1 Tính tốn ngắn mạch phía cao áp.Sinh viªn : Vò Hải Đông_Lớp HTĐ3_K4770Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chọn dây dẫn từ nguồn điện về nhà máy.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×