Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Phân tích nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Tải bản đầy đủ - 0trang

của người gây thiệt hại cần khách quan, trung thực. Ví dụ: Một bác đạp xích lơ

với thu nhập hàng tháng khoảng 3 triệu đồng làm hư hỏng chiếc nhẫn kim

cương trị giá 2,3 tỷ đồng của khách hàng với lỗi vơ ý. Trong trường hợp này bác

đạp xích lơ có thể được giảm mức bồi thường bởi đáp ứng đủ điều kiện nói trên

3. Khi mức bồi thường khơng còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc

bên gây thiệt hại có quyền có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm

quyền thay đổi mức bồi thường

Trong nhiều trường hợp do sự thay đổi về tình hình kinh tế, sự biến động về

giá cả dẫn đến mức bồi thường khơng còn phù hợp với thực tế, bởi vậy nguyên

tắc này đáp ứng nhu cầu của xã hội. Ví dụ: Tại thời điểm hai bên thỏa thuận tài

sản bồi thường là 2 lượng vàng, nhưng thời điểm hiện tại giá vàng tăng lên cao

hơn rất nhiều so với thời điểm thỏa thuận, làm cho người vi phạm khó lòng bồi

thường. Như vậy bên gây thiệt hại có quyền u cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà

nước có thẩm quyền thay đổi mức bồi thường cho phù hợp.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì khơng được bồi thường

phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra

Thơng thường thiệt hại đến đâu bồi thường đến đó, nhưng trong nhiều trường

hợp người bị thiệt hại lại là người có lỗi dẫn đến thiệt hại, như vậy luật quy định

người bị thiệt hại sẽ không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình. Có

thể xảy ra hai trường hợp, một là thiệt hại hoàn toàn do người bị thiệt hại gây ra,

như vậy người bị thiệt hại sẽ không nhận được bồi thường. Hai là thiệt hại một

phần do người bị thiệt hại gây ra, còn một phần do lỗi của người gây thiệt hại,

như vậy người bị thiệt hại vẫn được bồi thường phần thiệt hại không phải do lỗi

của mình.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra

do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho

chính mình23.Tình huống liên quan đến xác định thiệt hại và trách nhiệm bồi thường

thiệt hại ngoài hợp đồng

303132Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×