Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.2 Chọn máy cắt điện và aptomat cho mạch tự dùng

II.2 Chọn máy cắt điện và aptomat cho mạch tự dùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điệnCấp

điện áp

kVIcb

(kA)IN

(kA)ixk (kA)Uđm

(kA)Iđm (kA)Icắtđm

(kA)Ilđđ (kA)100,5559,712151,01

3105105300Vậy máy cắt đã chọn đã chọn thoả mãn yêu cầu kỹ thuật.

II.2.2 Chọn máy cắt điện cấp điện áp 6,3kV

- Điện kháng của máy biến áp bậc một là:

X B1 U N % Scb

8,0 4000 50,79

100 S�mB1 100 6,3X � X HT  X B1  3,815 50,79 54,605 3

- Vậy dòng ngắn mạch tại điểm N8 là:

I "N8 I cbX�Scb

3�Ucb(6,3kV) �X �4000

 6,713 kA

3�6,3�54,605- Dòng xung kích tại điểm ngắn mạch N8 là:

i xk  2�K xk �I "N8  2�1,8�6,713  17,088kA

- Dòng làm việc cưỡng bức:

I cb SBdt.dm

10 0,916 kA

3�U �m

3�6,3Ta chọn loại máy cắt như bảng sau:

Bảng 6.5:

Má Cấp

y cắt

điện

8DA10 áp kV

6,3Đại lượng tính tốnĐại lượng định mứcIcb

(kA)IN

(kA)ixk

(kA)Uđm

(kA)Iđm

(kA)Icắtđm

(kA)Ilđđ

(kA)0,9166,71317,0887,22,540110Vậy máy cắt đã chọn đạt yêu cầu không cần kiểm tra ổn định nhiệt.Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-96-Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điệnII.2.3 Chọn áptômát cấp điện áp 0,4kV

Để chọn áptốmát tổng cho cấp điện áp 0,4kV, ta cần phải tính tốn tại thanh

cái 0,4kV điểm ngắn mạch N9.

Sơ đồ tính tốn:

0,4kVXHTXB6XB1HTN9- Điện kháng của máy biến áp bậc hai là:

X B6 U N % Scb

5,5 4000 220

100 S�mB6 100 1X � X HT  X B1  X B6  3,815  50,79  220  274,605

- Vậy dòng ngắn mạch tại điểm N9 là:

I "N9 I cbX�Scb

3�U cb(0,4kV) �X �4000

 21,02 kA

3�0,4�274,605- Áptômát được chọn theo điều kiện sau:

U�m A �U m�ng =400V

max

I �m A �I lv

=SB6

1

=

=1,443kA

3�U�m

3�0,4I c�mA �I "N9 =21,02

Căn cứ vào điều kiện trên ta chọn loại áptơmát có các thông số sau:

Loại áptômát

CM1600NSố cực

3Sinh viên thực hiện: Bàn Văn QuỳnhIđm (A)

1600-97-Uđm (V)

690IN (kA)

50Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpSinh viên thực hiện: Bàn Văn QuỳnhThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điện-98-Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điệnTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trịnh Hùng Thám, Nguyễn Hữu Khái, Đào Quang Thạch, Lã Văn út,

Phạm Văn Hoà, Đào Kim Hoa. Nhà máy điện và trạm biến áp (Phần

điện). Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật,1996

2. PGS.Nguyễn Hữu Khái. Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp (Phần

điện). Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2006.

3. Trần Bách. Lưới điện và hệ thống điện. Tập 2 - Nhà xuất bản khoa học kỹ

thuật, 2000.

4. Nguyễn Văn Đạm. Mạng lưới điện. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật,

2005.

5. Ngô Hồng Quang, Vũ Văn Tẩm. Thiết kế cấp điện. Nhà xuất bản khoa

học kỹ thuật, 2005.

6. PGS.TS.Lã Văn Út. Ngắn mạch trong hệ thống điện. Nhà xuất bản khoa

học kỹ thuật, 2002.

7. TS.Phạm Văn Hòa. Ngắn mạch và đứt dây trong hệ thống điện. Nhà xuất

bản khoa học kỹ thuật, 2004.Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-99-Lớp: Hệ Thống ĐiệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.2 Chọn máy cắt điện và aptomat cho mạch tự dùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×