Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.Chọn máy biến áp

II.Chọn máy biến áp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp80Thiết kế phần điện nhà máy nhiêt điện12110.57031010.50.5580- Đối với 2 máy biến áp tự ngẫu AT1, AT2 thì cơng suất được chọn như sau:1

SATdm � �SFdmTrong đó: α=U C -U T 220-110

=

=0,5 hệ số có lợi của máy biến áp tự gẫu

UC

2201

SATdm � �75  150MVA

0,5

- AT1, AT2 chọn kiểu ATДЦTH có thơng số như sau:

Bảng 2.3

Sdm

(MVA)

160U (kV)

C

230T

121H

11P0 PN

(kW) (kW)

85380UN%

C-T

11C-H

32T-H

20I0%Giá

3

10 Rub0.5200b) Phân bố dòng cơng suất cho các máy biến áp trong chế độ bình

thường:

- Đối với máy biến áp 2 cuộn dây B1 và B2:

Để thuận tiện vận hành, các bộ MF- MBA 2 cuộn dây ta cho làm việc với

phụ tải bằng phẳng suốt cả năm, do đó cơng suất tải mỗi bộ là:

1

1

SB1=SB2=SB3=SFdm  �STDmax  75 �18,75 =71,25 (MVA)

5

5

Đối với 2 máy biến áp tự ngẫu AT1 và AT2 :

Công suất truyền lên phía cao áp của mỗi máy tự ngẫu:

1

2SC1(t)=SC2(t)= �(SVHT(t)+SCA(t)-SB1)

Cơng suất truyền lên phía trung áp của mỗi máy tự ngẫu:

1

2ST1(t)=ST2(t)= �(STA(t) - SB2 - SB3)

Cơng suất truyền lên phía hạ áp của mỗi máy tự ngẫu:

SH1(t)=SH2(t) = SC1(t)+ST1(t)

Dựa vào tính tốn cân bằng cơng suất ở chương 1, ta có bảng kết quả

tính tốn phân bố dòng cơng suất ở các phía của máy biến áp tự ngẫu như

sau:Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-19-Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điệnBảng 2.4

t (h)SC1(t)

(MVA)ST1 (t)

(MVA)SH1(t)

(MVA)0-6

6-8

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

20-2473.03

88.55

86.82

68.64

75.07

9

92.39

90.04

62.76

68.75-35.96

-24.19

-24.19

-24.19

-28.90

-28.90

-26.54

-26.54

-31.2537.07

64.36

62.63

44.45

46.17

63.49

63.50

36.22

37.50Dấu “ - ” trước cơng suất của phía trung có nghĩa là chỉ chiều truyền tải

cơng suất từ phía trung áp sang phía cao áp của máy biến áp tự ngẫu

Như vậy máy biến áp tự ngẫu luôn làm việc theo chế độ truyền tải công suất

từ hạ áp và trung áp lên cao áp nên cuộn nối tiếp mang tải lớn nhất. Ta chỉ

cần kiểm tra quá tải đối với cuộn nối tiếp của máy biến áp: Trong chế độ này

cuộn nối tiếp chịu tải lớn nhất và được xác định như sau:

SNT max  (a�ST  a�SH )max  a�SC1max

= 0,5 ×92,39 = 46,195 (MVA)

Mặt khác công suất định mức của cuộn nối tiếp là:

SNT max   �SATdm =0,5×160=80(MVA)

Ta thấy: SNTmax  SNTdm nên 2 máy biến áp tự ngẫu đều làm việc bình thường.

 Kiểm tra q tải khi sự cố:

Vì cơng suất định mức của các máy biến áp 2 cuộn dây được chọn theo công

suất định mức của máy phát điện nên việc kiểm tra quá tải chỉ cần xét đối

với máy biến áp tự ngẫu.

Ta sẽ kiểm tra quá tải khi sự cố của máy biến áp tự ngẫu đối với mọi thời

điểm trong ngày.

Khi sự cố bộ MF- MBA 2 cuộn dây bên trung áp: (giả sử hỏng B2)

+ Ta xét tình huống cụ thể trong khoảng thời gian từ 0-6 h:

STA = 70,58 (MVA), SCA = 35 (MVA), SVHT = 182,32 (MVA)

SDP = 13,79 (MVA), STDmax = 18,75 (MVA)

Công suất tải sang phía trung áp của mỗi máy biến áp tự ngẫu là:Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-20-Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điệnSTA  SB3 70,58 71,25 0,33(MVA)

2

2

- Trong lúc quá tải sự cố, các máy phát được điều chỉnh phát hết công suất

định mức nên công suất từ cuộn hạ của mỗi máy tự ngẫu lúc này là:

1

1

SH1  SH2  SFdm  �SDP  �ST Dmax

2

5

1

1

 75 �13,79  �18,75  64,35(MVA)

2

5

- Cơng suất tải lên phía cao áp của mỗi máy tự ngẫu là:

SC1= SC2 = SH1- ST1 = 64,35 +0,33 =64,68 (MVA)

ST1  ST2 STAHT220kV110kVAT2AT1

B1STD1F1B2F2F3Sdp

2 Std 2Sdp

2 Std 3B3STD4 F4F5STD5Hình2.6: Sự cố bộ MF-MBA 2 cuộn dây bên trung áp.

- Do đó lượng cơng suất nhà máy cấp cho hệ thống còn thiếu:

Sthieu  SVHT  (SB1  SC1  SC2 )  SCA

 182,32  (71,25  64,68+64,68)  35  16,71 (MVA)

Sthieu < SdtqHT = 120 (MVA) nên hệ thống làm việc bình thường.Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-21-Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điệnTrong chế độ này, các máy biến áp tự ngẫu làm việc theo chế độ tải từ hạ áp

sang cao áp và trung áp nên cuộn hạ có tải lớn nhất mà cuộn hạ được chọn

theo điều kiện công suất định mức của MBA tự ngẫu nên không bao giờ quá

tải.

Vậy các máy biến áp tự ngẫu không bị quá tải trong trường hợp này.

+ Đối với các khoảng thời gian còn lại trong ngày ta có bảng tính tốn như

sau:

Bảng 2.5 Tổng hợp kiểm tra quá tải khi sự cố bộ MF- MBA 2 cuộn dây trung áp

ST1 (t)(MVA)

SH1(t)(MVA)

SC1(t)(MVA) Sthieu(MVA)

t (h)00-06

06-08

08-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

20-24-0.335

11.43

11.43

11.43

6.72

6.72

9.08

9.08

4.3764,35

64.35

62.63

62.63

64.35

63.49

63.49

63.49

64.7864.68

52.92

51.2

51.2

57.63

56.77

54.41

54.41

60.4116.71

71.26

70.95

34.88

34.88

71.25

71.26

16.70

16.69- Dựa vào bảng trên ta thấy các máy biến áp tự ngẫu luôn làm việc theo

chế độ truyền tải công suất từ phía hạ áp lên phía trung áp và cao áp nên

cuộn hạ có tải lớn nhất mà cuộn hạ được chọn theo điều kiện công suất định

mức của MBA tự ngẫu nên không bao giờ quá tải.

Sthieu < SdtqHT = 135 (MVA) hệ thống làm việc bình thường.

 Khi sự cố bộ MF- MBA 2 cuộn dây bên cao áp:

Ta khơng cần kiểm tra chế độ này vì sự cố bộ MF- MBA 2 cuộn dây bên cao

áp không ảnh hưởng đến lượng công suất truyền tải giữa các cuộn dây của

máy biến áp tự ngẫu và công suất bộ này là:

SB1 = 74.025 MVA < 135 MVA = SdtqHT nên hệ thống làm việc bình thường.

 Khi sự cố 1 trong 2 máy biến áp tự ngẫu: giả sử sự cố AT2Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-22-Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điệnHình 2.8: Sự cố máy biến áp tự ngẫu AT2

- Cơng suất tải sang phía trung áp của AT1 là:

ST1  STA  SB2  SB3

-=70,58 – 71,25 –71,25 = -71,92 (MVA)

Công suất tải lên từ cuộn hạ áp của AT1 là:

1

51

5SH1 =SFmax–SDP– �STDmax= 75–13,79– �18,75 =57,46 (MVA)

-Cơng suất tải lên phía cao áp của AT1 là:

SC1 = SC2= SH1 – ST1 = 57,46 + 71,92 = 129,68 (MVA)

Do đó lượng cơng suất cấp cho hệ thống còn thiếu :

Sthieu = SVHT –( SB1 + SC1 ) +SCA= 182,32 –(71,25+129.68) +35 =16,39 (MVA)

Sthieu < SdtqHT = 135 (MVA) nên hệ thống làm việc bình thường.

Trong chế độ này, máy biến áp AT1 làm việc theo chế độ tải từ hạ áp và

trung áp sang cao áp nên cuộn nối tiếp có tải lớn nhất, ta chỉ cần kiểm tra quá

tải đối với cuộn nối tiếp của máy biến áp tự ngẫu.

- Cuộn nối tiếp mang tải là:

SNT1 = α ×(SH1–ST1) = 0,5×(57,46 +71,92) = 64,69 (MVA)

SNT1 < SNTdm nên cuộn nối tiếp không bị quá tải.

Vậy máy biến áp AT1 vẫn làm việc bình thường trong trường hợp này.

+ Đối với các khoảng thời gian còn lại trong ngày ta có bảng tính như sau:

Bảng 2.7 Tổng hợp kiểm tra quá tải khi sự cố máy biến áp tự ngẫu AT2 cuộn

dây bên cao áp:Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-23-Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpt (h)

0-6

6-8

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

20-24Thiết kế phần điện nhà máy nhiêt điệnST1 (t)(MVA) SH1(t)(MVA) SC1(t)(MVA)-71.92

-48.39

-48.39

-48.39

-57.80

-57.80

-53.09

-53.09

-62.5057.46

57.46

54.01

54.01

57.46

55.74

55.74

55.74

58.32129.68

105.85

102.40

102.40

115.26

113.54

108.83

108.83

120.82Sthieu(MVA) SNT(MVA)

16,39

71.25

71.25

34.88

34.88

71.25

71.25

16.69

16.6964.69

52.92

51.20

51.20

57.63

56.77

54.41

54.41

60.91Dựa vào bảng trên ta thấy các máy biến áp luôn làm việc theo chế độ truyền

tải công suất từ phía hạ áp và trung áp lên cao áp:

STnmax< STNdm =80 (MVA)

Sthieu< SdtqHT =120 (MVA)

Vậy khi sự cố bộ máy biến áp AT2, máy AT1 không bị quá tải.

2. Phương án 2:Hình2.9: Phương án 2

a) Chọn máy biến áp:

- Đối với các máy biến áp B1, B2 và B3 thì chọn kiểu TДЦ có thơng số:

Bảng 2.8Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-24-Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpSdm

(MVA)

80Thiết kế phần điện nhà máy nhiêt điệnUCdm

(kV)

121UHdm

(kV)

10.5P0

(kW)

70PN

(kW)

310UN %I0 %10.50.55Giá 10

Rub

80Đối với 2 MBA tự ngẫu AT1, AT2 chọn kiểu ATДЦTH có thơng số:

Bảng 2.9

Sdm

U (kV)

UN%

P0 PN

I0%

(kW) (kW)

(MVA)

C

T

H

C-T C-H T-H

160

230 121

11

85

380

11

32

20

0.5Giá 10

Rub

200b) Phân bố dòng cơng suất cho các máy biến áp trong chế độ bình

thường:

- Đối với 2 máy biến áp tự ngẫu AT1 và AT2 :

Công suất truyền lên phía cao áp của mỗi máy tự ngẫu:

1

2SC1(t)=SC2(t)= �(SVHT(t)+SCA(t))

Cơng suất truyền lên phía trung áp của mỗi máy tự ngẫu:

1

2ST1(t)=ST2(t)= �(STA(t) - SB1 - SB2- SB3)

Cơng suất truyền lên phía hạ áp của mỗi máy tự ngẫu:

SH1(t)=SH2(t) = SC1(t)+ST1(t)

- Dựa vào tính tốn cân bằng cơng suất ở chương 1, ta có bảng kết quả tính

tốn phân bố dòng cơng suất ở các phía của máy biến áp tự ngẫu như sau:

Bảng 2.10

SC1(t)(MVA)

ST1 (t)(MVA)

SH1(t)(MVA)

t (h)

0-6

108.66

-71.58

37.08

6-8

124.17

-59.82

64.35

8-10

122.45

-59.82

62.63

10-12

104.26

-59.82

44.44

12-14

110.69

-64.52

46.17

14-16

128.02

-64.52

63.50

16-18

125.66

-62.17

63.49

18-20

98.38

-62.17

36.21

20-24

104.38

-66.87

37.51

- Từ bảng trên ta thấy rằng máy biến áp tự ngẫu luôn làm việc theo chế độ

truyền tải công suất từ hạ áp và trung áp lên cao áp nên cuộn nối tiếp

mang tải lớn nhất. Ta chỉ cần kiểm tra quá tải đối với cuộn nối tiếp của

máy biến áp: Cuộn nối tiếp chịu tải lớn nhất được xác định như sau:

SNT max  ( �ST   �SH )max   �SC1maxSinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-25-Lớp: Hệ Thống Điện33Đồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điện= 0,5×128,02 = 64,01 (MVA)

Mặt khác công suất định mức của cuộn nối tiếp là:

SNT max   �SATdm  0,5�160  80(MVA) nên 2 máy biến áp tự ngẫu đều

làm việc bình thường.

c) Kiểm tra quá tải khi sự cố:

 Khi sự cố bộ MF- MBA bên trung áp: (giả sử hỏng B1)

+ Ta xét tình huống cụ thể trong khoảng thời gian từ 0-6 h:

STA = 70,58 (MVA), SCA = 35 (MVA), SVHT = 182,32 (MVA)

SDP = 13,79 (MVA), STDmax = 18,75 (MVA)

Cơng suất tải sang phía trung áp của mỗi máy biến áp tự ngẫu là:

S  (SB2  SB3) 70,58 (71,25 71,25)

ST1  ST2  TA 35,96(MVA)

2

2

- Trong lúc quá tải sự cố, các máy phát được điều chỉnh phát hết công suất

định mức nên công suất từ cuộn hạ của mỗi máy tự ngẫu lúc này là:

1

1

SH1  SH2  SFdm  �SDP  �ST Dmax

2

5

1

1

 75 �13,79  �18,75  64,35(MVA)

2

5

- Cơng suất tải lên phía cao áp của mỗi máy tự ngẫu là:

SC1= SC2 = SH1- ST1 = 64,35 +35,96 =100,31 (MVA)Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-26-Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điệnHình 2.10 Sự cố bộ MF–MBA bên trung áp

- Do đó lượng cơng suất nhà máy cấp cho hệ thống còn thiếu:

Sthiếu = SVHT –( SC1 + SC2 ) +SCA

=182,32 – (100,31+100,31)+35 =16,70 (MVA)

Sthieu < SdtqHT = 120 (MVA) nên hệ thống làm việc bình thường.

Trong chế độ này, các máy biến áp tự ngẫu làm việc theo chế độ tải từ hạ áp

và trung áp sang cao áp nên cuộn nối tiếp có tải lớn nhất, ta chỉ cần kiểm tra

quá tải đối với cuộn nối tiếp của máy biến áp tự ngẫu.

Cuộn nối tiếp mang tải là:

SNT1  SNT2  α(SH1  ST1 )  0.5(64,35 35,96)  50,15 (MVA)

SNT1, SNT2 < SNTdm = 80 (MVA) nên cuộn nối tiếp không bị quá tải.

Vậy các máy biến áp tự ngẫu không bị quá tải trong trường hợp này.

+ Đối với các khoảng thời gian còn lại trong ngày ta có bảng tính như sau:

Bảng 2.11Tổng hợp kiểm tra quá tải khi sự cố bộ MF- MBA bên trung áp

ST1 (t)

SH1(t)

SC1(t)

SNT

Sthiếu

t (h)

(MVA)

(MVA)

(MVA)

(MVA)

(MVA)

0-6

-35.96

64.35

16.70

50.15

100.31

6-8

-24.19

64.35

71.27

44.27

88.54Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-27-Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệp8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

20-24-24.19

-24.19

-28.90

-28.90

-26.54

-26.54

-31.25Thiết kế phần điện nhà máy nhiêt điện62.63

62.63

64.35

63.49

63.49

63.49

64.7886.82

86.82

93.25

92.39

90.03

90.03

96.0371.26

34.89

34.89

71.26

71.27

16.71

16.7043.41

43.41

46.62

46.19

45.01

45.01

48.05Dựa vào bảng trên ta thấy các máy biến áp luôn làm việc theo chế độ

truyền tải cơng suất từ phía hạ áp và trung áp lên cao áp:

SNTmax< SNTdm =80 (MVA)

Sthiếu< SdtqHT =120 (MVA)

Vậy khi sự cố bộ MF-MBA 2 cuộn dây bên trung áp, các máy biến áp tự

ngẫu không bị quá tải.

 Khi sự cố 1 trong 2 máy biến áp tự ngẫu: giả sử sự cố AT2.Hình 2.11 Sự cố 1 máy biến áp tự ngẫu

- Cơng suất tải sang phía trung áp của AT1 là:

ST1  STA  SB1  SB2 – SB3

-=70,58 – 71,25 –71,25 –71,25 = -143,17 (MVA)

Công suất tải lên từ cuộn hạ áp của AT1 là:Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-28-Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điện

1

51

5SH1 =SFmax–SDP– �STDmax= 75–13,79– �18,75 =57,46 (MVA)

-Cơng suất tải lên phía cao áp của AT1 là:

SC1 = SC2= SH1 – ST1 = 57,46 + 143,17 = 200,63 (MVA)

Do đó lượng cơng suất cấp cho hệ thống còn thiếu :

Sthiếu = SVHT + SCA – SC1= 182,32 +35 – 200,63 =16,69 (MVA)

Sthiếu < SdtqHT = 120 (MVA) nên hệ thống làm việc bình thường.

Trong chế độ này, máy biến áp AT1 làm việc theo chế độ tải từ hạ áp và

trung áp sang cao áp nên cuộn nối tiếp có tải lớn nhất, ta chỉ cần kiểm tra quá

tải đối với cuộn nối tiếp của máy biến áp tự ngẫu.

- Cuộn nối tiếp mang tải là:

SNT1 = α ×(SH1–ST1) = 0,5×(57,46 +143,17) = 100,31 (MVA)

SNT1 < SNTdm nên cuộn nối tiếp không bị quá tải.

Vậy máy biến áp AT1 vẫn làm việc bình thường trong trường hợp này.

+ Đối với các khoảng thời gian còn lại trong ngày ta có bảng tính như sau:

Bảng 2.12 Tổng hợp kiểm tra sự cố 1 trong 2 máy biến áp tự ngẫu,( sự cố AT2)

ST1 (t)

SH1(t)

SC1(t)

SNT

Sthiếu

t (h)

Kqtsc

(MVA)

(MVA)

(MVA)

(MVA)

(MVA)

0-6

-143.17

57.46

200.63

16.69

100.31

1.25

6-8

-119.64

57.46

177.10

71.25

88.55

1.10

8-10

-119.64

54.01

173.65

71.25

86.82

1.08

10-12

-119.64

54.01

173.65

34.88

86.82

1.08

12-14

-129.05

57.46

186.51

34.88

93.25

1.16

14-16

-129.05

55.74

184.79

71.25

92.39

1.15

16-18

-124.34

55.74

180.08

71.25

90.04

1.12

18-20

-124.34

55.74

180.08

16,69

90.04

1.12

20-24

-133.75

58.32

192.07

16.69

96.03

1.20

SNT

S

 NT

- Trong đó: Kqtsc=

SNTdm 80

Dựa vào bảng trên ta thấy các máy biến áp luôn làm việc theo chế độ

truyền tải cơng suất từ phía hạ áp và trung áp lên cao áp:

Kqtsc < 1,4

Sthiếu< SdtqHT = 120(MVA)

Vậy sự cố máy biến áp AT2,thì máy AT1 khơng bị q tải.

III.Tính tốn tổn thất cơng suất, điện năng:

Tổn thất trong máy biến áp 2 cuộn dây và máy biến áp tự ngẫu gồm 2 phần:

Tổn thất sắt không phụ thuộc vào phụ tải của máy biến áp.Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-29-Lớp: Hệ Thống ĐiệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.Chọn máy biến áp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×