Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Xác định các phương án nối dây:

I. Xác định các phương án nối dây:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điện- Chọn sơ đồ nối điện của nhà máy điện là một khâu quan trọng trong quá

trình thiết kế nhà máy điện.

- Cơ sở xác định các phương án nối dây của nhà máy:

+ Nhà máy có 5 tổ máy, công suất mỗi tổ máy :

PdmF = 60 (MW), SdmF = 75 (MVA)

+ Phụ tải địa phương: SDPmax = 17,24 (MVA) từ 08-12 h, chiếm 22.99 %

công suất phát định mức một tổ máy. Giả thiết phụ tải địa phương trích điện

từ đầu cực hai tổ máy phát, ta có

Smax

17,24

DP

�100% 

�100%  11,49%  15%

2�S�M MF

2�75

Nên không cần dùng thanh góp điện áp máy phát, phụ tải địa phương sẽ

được lấy từ đầu cực máy phát nối với tự ngẫu.

+ Phụ tải trung áp :

STAmax (t) = 94,11 (MVA) từ 6-12 h

STAmin (t) = 70,58 (MVA) từ 00-06 h, lớn hơn công suất một tổ máy phát

nên ta chỉ dùng tối đa một bộ máy phát - máy biến áp 2 cuộn dây ghép vào

thanh góp điện áp trung áp để tránh trường hợp công suất truyền 2 lần qua

máy biến áp khi phụ tải trung áp min. Đối với máy biến áp tự ngẫu liên lạc

thì bỏ qua điều kiện này.

+ Tổng cơng suất phía cao áp:

SCAmax = SCA + SVHT = 256,04 (MVA) từ 14-16 h

SCAmin = 196,77 (MVA) từ 18-20 h

Cơng suất tải lên phía điện áp cao lớn hơn dự trữ quay của hệ thống:

SdtHT = 120(MVA) nên phải đặt ít nhất 2 máy biến áp.

+ Cả hai phía điện áp 110 kV và 220 kV đều có trung tính trực tiếp nối đất

nên ta sử dụng máy biến áp tự ngẫu nối theo sơ đồ bộ với máy phát điện

nhưng chỉ sử dụng tối đa 2 máy để sơ đồ tránh phức tạp.

Trên cơ sở những phân tích ở trên ta đưa ra những phương án sau:1.Phương án 1:Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-14-Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điện

STAHT220kVB3B1B2STD F3STD F1STD F2110kVB6B7S ĐPB4B5STD F4F5Hình 1.1 Phương án 1

Nhận xét:

- Ghép ba bộ máy phát điện - máy biến áp vào thanh góp phía cao còn phía

trung ghép 2 bộ , hai máy biến áp tự ngẫu vừa làm nhiệm vụ liên lạc giữa hai

bên cao và trung còn cung cấp cho phụ tải địa phương.

Phụ tải địa phương SDP được cung cấp điện từ hai máy biến áp tự ngẫu.

- Ưu điểm:

Nếu trào lưu công suất trao đổi giữa bên cao và bên trung thấp thì tổn thất

công suất sẽ thấp.

Đảm bảo cung cấp điện liên tục cho phụ tải .

- Nhược điểm:

Toàn bộ thiết bị phân phối phức tạp; có nhiều máy biến áp nên vốn đầu tư sẽ

tăng lên.2. Phương án 2:

- Ở phương án này, ta chuyển 1 bộ MF- MBA 2 cuộn dây nối với thanhSinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-15-Lớp: Hệ Thống ĐiệnS TDĐồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điệngóp cao áp ở phương án 1 sang nối với thanh góp phía trung áp.

- Ưu điểm: tiết kiệm chi phí đầu tư máy biến áp so với phương án 1, khả

năng đảm bảo cung cấp điện và độ tin cậy cao.

- Nhược điểm: có một phần công suất thừa truyền hai lần qua các máy

biến áp khi hệ thống đòi hỏi hai bộ B2 và B3 phải phát công suất định

mức mà phụ tải trung áp tại một số thời điểm lại nhỏ hơn công suất 2 bộ

này, làm tăng tổn thất cơng suất. Nhưng vì sơ đồ trên sử dụng máy biến áp

tự ngẫu liên lạc nên tổn thất cơng suất nhỏ.Hình 2.2 Phương án 2

3 .Phương án 3:Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-16-Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpSCAThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điệnSTAHT

220KVAT1F1

STD110KVAT2F2

S DP S DPSTDB1B2STD F3STD F4B3F5S TDHình 3.3 Phương án 3.

- Ở phương án này, ta sử dụng cả 3 bộ MF- MBA 2 cuộn dây để nối với

thanh góp trung áp.

Ưu điểm: sử dụng ít chủng loại máy biến áp nên tiết kiệm chi phí đầu

tư máy biến áp nhất.

Nhược điểm: giống phương án 2.

Kết luận: Ta thấy 2 phương án sau có chi phí đầu tư máy biến áp tiết kiệm

mà vẫn đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, ta sẽ chọn 2 phương án này để so

sánh chỉ tiêu về mặt kinh tế và kĩ thuật nhằm chọn ra phương án tối ưu nhất

để tính tốn thiết kế nhà máy.Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-17-Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điệnII.Chọn máy biến áp

1.Phương án 1:

STAHT220kV110kVAT2AT1

B1STD1F1B2F2F3SDP

 STD2

2SDP

 STD3

2B3STD4 F4F5STD5Hình2.4 Phương án 1

a) Chọn máy biến áp:

Đối với các máy biến áp B1, B2 và B3 thì công suất được chọn như

sau:

SBdm ≥ SFdm = 75 (MVA)

B1 chọn kiểu TДЦ có thơng số như sau:

Bảng 2.1

3

Sdm

UCdm

UHdm

UN %

I0 %

P0

PN

Giá 10

(kW)

(kW)

(MVA) (kV)

(kV)

Rub

80

242

10.5

80

320

11

0.6

90

-B2, B3 chọn kiểu TДЦ có thơng số như sau:

Bảng 2.2

Sdm

UCdm

UHdm

UN %

P0

PN

(kW)

(kW)

(MVA) (kV)

(kV)Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-18-I0 %Giá 10

RubLớp: Hệ Thống Điện3Đồ án tốt nghiệp80Thiết kế phần điện nhà máy nhiêt điện12110.57031010.50.5580- Đối với 2 máy biến áp tự ngẫu AT1, AT2 thì cơng suất được chọn như sau:1

SATdm � �SFdmTrong đó: α=U C -U T 220-110

=

=0,5 hệ số có lợi của máy biến áp tự gẫu

UC

2201

SATdm � �75  150MVA

0,5

- AT1, AT2 chọn kiểu ATДЦTH có thơng số như sau:

Bảng 2.3

Sdm

(MVA)

160U (kV)

C

230T

121H

11P0 PN

(kW) (kW)

85380UN%

C-T

11C-H

32T-H

20I0%Giá

3

10 Rub0.5200b) Phân bố dòng cơng suất cho các máy biến áp trong chế độ bình

thường:

- Đối với máy biến áp 2 cuộn dây B1 và B2:

Để thuận tiện vận hành, các bộ MF- MBA 2 cuộn dây ta cho làm việc với

phụ tải bằng phẳng suốt cả năm, do đó cơng suất tải mỗi bộ là:

1

1

SB1=SB2=SB3=SFdm  �STDmax  75 �18,75 =71,25 (MVA)

5

5

Đối với 2 máy biến áp tự ngẫu AT1 và AT2 :

Cơng suất truyền lên phía cao áp của mỗi máy tự ngẫu:

1

2SC1(t)=SC2(t)= �(SVHT(t)+SCA(t)-SB1)

Cơng suất truyền lên phía trung áp của mỗi máy tự ngẫu:

1

2ST1(t)=ST2(t)= �(STA(t) - SB2 - SB3)

Cơng suất truyền lên phía hạ áp của mỗi máy tự ngẫu:

SH1(t)=SH2(t) = SC1(t)+ST1(t)

Dựa vào tính tốn cân bằng cơng suất ở chương 1, ta có bảng kết quả

tính tốn phân bố dòng cơng suất ở các phía của máy biến áp tự ngẫu như

sau:Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-19-Lớp: Hệ Thống ĐiệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Xác định các phương án nối dây:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×