Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II . CHỌN THIẾT BỊ TỰ DÙNG

II . CHỌN THIẾT BỊ TỰ DÙNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điệnII1.3 Máy biến áp tự dùng bậc 2

Ta có:SBTD2 = (10%÷15%) �SBTD1 = (10%÷15%) �6,3 = (0,63÷0,562)MVA

Vậy ta chọn loại máy biến áp sau:

Bảng 6.3

Sđm UC UH P0 PN

UN% I0%

kVA kV kV W

W

TM 1000 6,3 0,4 2100 12200 5,5 1,4LoạiII.2 Chọn máy cắt điện và aptomat cho mạch tự dùng

II.2.1 Chọn máy cắt điện cấp điện áp 10,5kV

Ta có sơ đồ thay thế tính tốn ngắn mạch như sau:

6,3 kVN5XHTXB1N8HT

10,5 kVHình 6.2 Sơ đồ ngắn mạch

Trong Chương 3 ta đã tính dòng ngắn mạch tại điểm N5 trên sơ đồ là:

I”N5 = 59,712kA; Ixk = 151,013 kA và Icb10,5kV = 220kA với Scb=4000MVA.

- Điện kháng của hệ thống tính đến thanh cái 10,5kV là:

X HT I10,5kV

cb

I "N5220

 3,684

59,712- Dòng điện cưỡng bức:

I cb SBdt.dm

10 0,55 kA

3�U�m

3�10,5Ta chọn loại máy cắt MF- 10- 5000/1800 như bảng sau:

Bảng 6.4:

Đại lượng tính tốnSinh viên thực hiện: Bàn Văn QuỳnhĐại lượng định mức-95-Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điệnCấp

điện áp

kVIcb

(kA)IN

(kA)ixk (kA)Uđm

(kA)Iđm (kA)Icắtđm

(kA)Ilđđ (kA)100,5559,712151,01

3105105300Vậy máy cắt đã chọn đã chọn thoả mãn yêu cầu kỹ thuật.

II.2.2 Chọn máy cắt điện cấp điện áp 6,3kV

- Điện kháng của máy biến áp bậc một là:

X B1 U N % Scb

8,0 4000 50,79

100 S�mB1 100 6,3X � X HT  X B1  3,815 50,79 54,605 3

- Vậy dòng ngắn mạch tại điểm N8 là:

I "N8 I cbX�Scb

3�Ucb(6,3kV) �X �4000

 6,713 kA

3�6,3�54,605- Dòng xung kích tại điểm ngắn mạch N8 là:

i xk  2�K xk �I "N8  2�1,8�6,713  17,088kA

- Dòng làm việc cưỡng bức:

I cb SBdt.dm

10 0,916 kA

3�U �m

3�6,3Ta chọn loại máy cắt như bảng sau:

Bảng 6.5:

Má Cấp

y cắt

điện

8DA10 áp kV

6,3Đại lượng tính tốnĐại lượng định mứcIcb

(kA)IN

(kA)ixk

(kA)Uđm

(kA)Iđm

(kA)Icắtđm

(kA)Ilđđ

(kA)0,9166,71317,0887,22,540110Vậy máy cắt đã chọn đạt yêu cầu không cần kiểm tra ổn định nhiệt.Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-96-Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điệnII.2.3 Chọn áptômát cấp điện áp 0,4kV

Để chọn áptốmát tổng cho cấp điện áp 0,4kV, ta cần phải tính tốn tại thanh

cái 0,4kV điểm ngắn mạch N9.

Sơ đồ tính tốn:

0,4kVXHTXB6XB1HTN9- Điện kháng của máy biến áp bậc hai là:

X B6 U N % Scb

5,5 4000 220

100 S�mB6 100 1X � X HT  X B1  X B6  3,815  50,79  220  274,605

- Vậy dòng ngắn mạch tại điểm N9 là:

I "N9 I cbX�Scb

3�U cb(0,4kV) �X �4000

 21,02 kA

3�0,4�274,605- Áptômát được chọn theo điều kiện sau:

U�m A �U m�ng =400V

max

I �m A �I lv

=SB6

1

=

=1,443kA

3�U�m

3�0,4I c�mA �I "N9 =21,02

Căn cứ vào điều kiện trên ta chọn loại áptômát có các thơng số sau:

Loại áptơmát

CM1600NSố cực

3Sinh viên thực hiện: Bàn Văn QuỳnhIđm (A)

1600-97-Uđm (V)

690IN (kA)

50Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpSinh viên thực hiện: Bàn Văn QuỳnhThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điện-98-Lớp: Hệ Thống ĐiệnĐồ án tốt nghiệpThiết kế phần điện nhà máy nhiêt điệnTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trịnh Hùng Thám, Nguyễn Hữu Khái, Đào Quang Thạch, Lã Văn út,

Phạm Văn Hoà, Đào Kim Hoa. Nhà máy điện và trạm biến áp (Phần

điện). Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật,1996

2. PGS.Nguyễn Hữu Khái. Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp (Phần

điện). Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2006.

3. Trần Bách. Lưới điện và hệ thống điện. Tập 2 - Nhà xuất bản khoa học kỹ

thuật, 2000.

4. Nguyễn Văn Đạm. Mạng lưới điện. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật,

2005.

5. Ngô Hồng Quang, Vũ Văn Tẩm. Thiết kế cấp điện. Nhà xuất bản khoa

học kỹ thuật, 2005.

6. PGS.TS.Lã Văn Út. Ngắn mạch trong hệ thống điện. Nhà xuất bản khoa

học kỹ thuật, 2002.

7. TS.Phạm Văn Hòa. Ngắn mạch và đứt dây trong hệ thống điện. Nhà xuất

bản khoa học kỹ thuật, 2004.Sinh viên thực hiện: Bàn Văn Quỳnh-99-Lớp: Hệ Thống ĐiệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II . CHỌN THIẾT BỊ TỰ DÙNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×