Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

PHẦN III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

17

- Pháp luật về Đất đai còn chưa thống nhất, nằm rải rác ở rất nhiều văn bản

pháp luật gây khó khăn trong việc áp dụng, mất nhiều thời gian trong việc đối chiếu so

sánh.

- Việc thu thập chứng cứ còn nhiều khó khăn. Tranh chấp hợp đồng mua bán

nhà ở thường là các loại tranh chấp phức tạp. Quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu của

các đương sự lại thường gặp phải sự thiếu thiện chí của các cá nhân, cơ quan liên

quan.

- Một bộ phận người dân thành phố Lai Châu là các đồng bào dân tộc thiểu số,

trình độ nhận thức cũng như hiểu biết pháp luật nói chung và kiến thức nhà ở nói riêng

còn hạn chế, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết tranh chấp.

- Một số cán bộ Tòa án nhận thức về chun mơn nghiệp vụ còn hạn chế.

Nghiên cứu hồ sơ vụ án khơng kỹ, chưa xem xét kết quả tồn diện hồ sơ vụ án, chưa

nghiên cứu kỹ các Nghị quyết hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao về

BLTTDS cũng như các văn bản pháp luật khác liên quan đến tranh chấp về nhà ở dẫn

đến bỏ xót người tham gia tố tụng, giải quyết khơng đúng yêu cầu khởi kiện của đương

sự. Cá biệt có một số thẩm phán tinh thần làm việc chưa cao, nên giải quyết một số vụ

án có tình tiết phức tạp còn tỏ ra lúng túng, bị động, chưa tìm ra được tiến độ giải

quyết hết vụ án dẫn đến quá hạn luật định.

* Nguyên nhân những bất cập của pháp luật khi giải quyết các tranh chấp

về hợp đồng mua bán nhà ở

Trong những năm vừa qua việc giải quyết các vụ án tranh chấp về hợp đồng

mua bán nhà ở tại toà án nhân dân thành phố lai Châu ngày một nhiều với tính chất

ngày càng phức tạp. Điều này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có

một số nguyên nhân chủ yếu là:

Thứ nhất, Các tranh chấp phát sinh rất nhiều một phần do các nội dung pháp

luật chưa thật sự đi sâu vào đời sống nhân dân, pháp luật còn xa với với đời sống nhân

dân. Với một hệ thống pháp luật đồ sộ, với nhiều văn bản điều chỉnh những đối tượng

khác nhau và sự thay đổi liên tục về hiệu lực của các văn bản dẫn tới sự chồng chéo,

mâu thuẩn giữa luật chuyên nghành với các văn bản khác. Với sự chồng chéo, mâu

thuẩn, pháp luật thiếu sự thống nhất đồng bộ này gây ra những cách hiểu khác nhau và

lúng túng trong q trình áp dụng, chính vì vậy hiệu quả điều chỉnh của pháp luật18

không cao và tất yếu sẽ dẫn tới quyền và lợi ích của cơng dân không được đảm bảo

một cách tốt nhất.

Thứ hai, do ý thức, nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế. Điều này

xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song có một số nguyên nhân cơ bản như: tâm lý, văn

hóa sống, trình độ nhận thức, điều kiện tiếp xúc với các quy định của pháp luật và các

cơ quan cơng quyền còn nhiều hạn chế, việc thực hiện đầy đủ các thủ tục mua bán nhà

còn nhiều bất cập cả về phía quy định của pháp luật, cả về phía thực thi của các cán bộ

cơng quyền có trách nhiệm hướng dẫn người dân thực hiện đúng đủ các quy định của

pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở. Đối với các quy định của pháp luật có thể nói

với mục đích cuối cùng là để bảo vệ quyền lợi của cơng dân, thế nhưng người dân lại

có thái độ không tôn trọng, không tuân thủ các quy định của pháp luật. Ví dụ điển hình

trường hợp mua bán nhà phải lập thành văn bản có cơng chứng, chứng thực, thế nhưng

có những quan hệ hợp đồng mua bán các bên không tuân thủ theo mà lại chỉ thỏa

thuận bằng miệng và thực thi trên nguyên tắc tự nguyện, tới khi phát sinh tranh chấp

thì khi đó chính quyền lợi của họ bị xâm phạm và ảnh hưởng một cách nghiêm trọng.

Thứ ba, Nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng cao nhưng quỹ nhà ở lại chưa đáp

ứng được nhu cầu của người dân.

Thứ tư, Trong quá trình giải quyết các tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở

có thể thấy một một số quyết định, phán xét của Tòa án còn thiếu sót, thậm chí có thể

nói là sai với nội dung những vụ án tranh chấp, những khi nhận được phán xét đó có

những trường hợp các chủ thể cứ tin rằng đó là một phán xét đúng nên không thực

hiện thủ tục kháng cáo, nên dẫn tới quyền lợi chưa được đảm bảo. Như vậy có thể nói

với trình độ, khả năng của các cán bộ tòa án hiện nay vẫn có một số cán bộ vẫn còn

hạn chế, chun mơn kỹ thuật còn nhiều thiếu sót do vậy ảnh hưởng rất lớn tới việc ra

phán quyết, có thể làm cho bản ản đó bị hủy và khơng thể thực thi.

3.2. Kiến nghị và giải pháp khắc phục những bất cập trong công tác giải

quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở tại tòa án nhân dân thành phố lai

Châu

Xuất phát nhu cầu của thực tiễn đó là các tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà

ở ngày càng gia tăng, phức tạp, trong khi đó hệ thống pháp luật điều chỉnh về vấn đề

này còn nhiều hạn chế chính vì vậy Đảng và Nhà nước cần hoàn thiện hơn nữa hệ

thống pháp luật để nhằm khắc phục được những hạn chế đang còn tồn tại. Còn đối với19

tác giả bài viết trong phạm vi một chuyên đề báo cáo thực tập, trải qua q trình phân

tích, tìm hiểu về chế định hợp đồng nói chung và hợp đồng mua bán nhà ở nói riêng,

xuất phát từ những bất cập còn tồn tại tác giả bài viết xin đưa ra một số kiến nghị, giải

pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở.

* Nhanh chóng bổ sung, hồn thiện hệ thống các quy định của pháp luật về

hợp đồng mua bán nhà ở.

Xuất phát nhu cầu của thực tiễn đó là các tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà

ở ngày càng gia tăng, phức tạp, trong khi đó hệ thống pháp luật điều chỉnh về vấn đề

này còn nhiều hạn chế chính vì vậy Đảng và Nhà nước cần hồn thiện hơn nữa hệ

thống pháp luật để nhằm khắc phục được những hạn chế đang còn tồn tại.

Thứ nhất, hồn thiện các quy định về chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng mua

bán nhà ở.

Thứ hai, hoàn thiện các quy định về đối tượng của hợp đồng mua bán nhà ở

Thứ ba, hồn thiện các quy định về hình thức, thủ tục của hợp đồng mua bán

nhà ở

* Nâng cao chất lượng, năng lực phẩm chất cán bộ Tòa án

- Khơng ngừng nâng cao kỹ năng làm việc, kiến thức, trình độ chuyên môn của

các cán bộ trong hệ thống quản lý Nhà nước nói chung và với hệ thống cơ quan Tòa án

nói riêng để phù hợp với sự biến đổi từng ngày của đất nước, và nhằm mục đích giải

quyết đúng đắn các vụ án tranh chấp để có thể bảo vệ tốt quyền lợi của các chủ thể.

- Cần chú trọng hơn nữa tới đạo đức nhân cách của các cán bộ trong hệ thống

quản lý Nhà nước và các cơ quan Tòa án chuyên trách. Rèn luyện ý thức làm việc

nghiêm túc, tôn trọng và tuân theo Pháp luật, khách quan nghiêm minh và công bằng.

- Cần tiến hành các đợt thanh tra, kiểm tra về hiệu quả làm việc của các cơ quan

chuyên trách, từ đó cần khen thưởng những tấm gương xuất sắc, và cũng kỷ luật

nghiêm minh những hành vi vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước cũng như trong

các hoạt động chun mơn.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ Tòa án có năng lực, khơng ngừng nâng cao kinh

nghiệm cho đội ngũ cán bộ trẻ, tiếp cận khoa học và tiếp cận những sự thay đổi linh

hoạt của xã hội cũng như nắm bắt nhanh, nhạy những điểm mới của pháp luật để áp

dụng pháp luật một cách đúng đắn.

* Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật20

- Cần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa các kiến thức pháp luật cho

người dân và đặc biệt người dân vùng sâu, vùng xa để giúp họ nắm bắt, hiểu và có ý

thức tơn trọng pháp luật hơn nữa để họ nhận thức được vai trò, trách nhiệm cũng như

quyền lợi của họ để họ có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình.

- Tòa án nhân dân cần tiến hành nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực như xét

xử các vụ án theo hình thức lưu động tại các địa phương, một mặt đó là cơng cụ hữu

hiệu để có thể tuyên truyền pháp luật có hiệu quả, mặt khác có thể răn đe những hành

vi vi phạm pháp luật, để quần chúng nhân dân có thể thấy được tính nghiêm minh của

pháp luật.

- Bên cạnh đó Nhà nước cần tiến hành nhiều hơn nữa hoạt động tư vấn pháp lý

về tận các vùng sâu, vùng xa với nhiều lĩnh vực khác nhau. Thiết nghĩ đối với các

vùng sâu vùng xa khi đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức còn hạn

chế thì khi tiến hành các giao dịch như mua bán nhà ở hay tiến hành các hợp đồng vay,

thế chấp cầm cố tài sản...thì người dân có thể đến để được tư vấn pháp lý trước khi tiến

hành giao kết hợp đồng từ đó có thể hạn chế được những tranh chấp phát sinh.

* Các biện pháp khác

- Đối với các hành vi vi phạm về quản lý Nhà nước nói chung, quản lý sử dụng

nhà ở cần phải có những biện pháp, chế tài đủ mạnh hơn nữa để vừa ngăn chặn, vừa

răn đe những hành vi vi phạm.

- Tăng cường hiệu quả công tác hướng dẫn, giải quyết các tranh chấp về đất đai,

nhà ở của Tòa án các cấp, để hướng dẫn đúng, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất

đai, nhà ở phát sinh.

Tóm lại, có thể khẳng định nhà ở là một trong những tài sản lớn và đáng quý

của con người. Nhưng xã hội phức tạp, với những biến đổi mạnh mẽ kèm theo đó

những tranh chấp về các hợp đồng mua bán ngày càng gia tăng. Với tính chất đặc thù

là một loại tài sản đặc biệt nên tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở thường rất đa

dạng, phức tạp và với nhiều nguyên nhân khác nhau. Hiện nay có thể nói mặc dù Pháp

luật đã phần nào đó điều chỉnh những tranh chấp về hợp đồng mua bán tài sản đã thu

được nhiều thành tựu, những kết quả tốt. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số những

khó khăn, những hạn chế nhất định. Chính vì vậy để hồn thiện hệ thống pháp luật nói

chung và về pháp luật về tranh chấp hợp đồng nói riêng trong phạm vi chuyên đề này

tác giả đã dựa trên những tranh chấp thực tiễn, những bài học để phân tích và từ đó21

mạnh dạn đề ra những giải pháp dựa trên những nguyên nhân cũng như những tồn tại

nhằm có thể góp một phần để pháp luật được thống nhất, hoàn thiện hơn.22

KẾT LUẬN

Cơ chế của pháp luật thơng thống là nguồn tác nhân thúc đẩy giao lưu dân sự

và mở rộng điều kiện trong việc tạo ra những thị trường mua bán bất động sản phù hợp

với quy luật cung cầu trong xã hội. Có thể nhận định rằng, pháp luật về nhà ở nói

chung và về hợp đồng mua bán nhà ở nói riêng, cần phải có những quy định thật phù

hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước và nhu cầu về nhà ở của cá nhân. Quy

định của pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở phải hướng tới mục đích nhằm nâng

cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, đồng thời cũng nhằm củng cố sự ổn định

trong giao lưu dân sự, trật tự an tồn xã hội ở nước ta trong q trình phát triển và hội

nhập.

Dù ở góc độ, phương diện nào đi chăng nữa thì vẫn ln khẳng định được vai

trò vơ cùng quan trọng, to lớn của nhà ở. Nhìn vào đó chúng ta có thể đánh giá được

tiềm lực kinh tế của một quốc gia, nhìn vào đó chúng ta có thể đánh giá được phần nào

về khả năng kinh tế của một gia đình. Đảng và Nhà nước ta luôn giành một sự ưu ái,

quan tâm đặc biệt tới vấn đề về nhà ở. Chính vì vậy hệ thống pháp luật điều chỉnh về

nhà nói riêng và về hợp đồng nhà luôn được Nhà nước chú trọng. Chỉ riêng trong thời

kỳ đổi mới, hàng loạt văn bản pháp luật về nhà ở được ban hành, nhằm điều chỉnh

quan hệ về nhà ở, trong đó có hợp đồng mua bán nhà ở thuộc các thành phần kinh tế

và hình thức sở hữu đã góp phần đảm bảo cho những giao dịch dân sự về nhà ở theo

những chuẩn mực pháp lý ngày một cao hơn.

Tuy nhiên, hiện nay pháp luật về nhà ở và hợp đồng mua bán nhà ở theo những

quy định của pháp luật hiện hành vẫn tồn tại những hạn chế nhất định: Những quy

định về đối tượng, hình thức, thủ tục giao kết hợp đồng mua bán nhà ở vẫn còn những

điểm chưa thật phù hợp với thực tế; những quy định về hợp đồng mua bán nhà ở còn

chưa thật đầy đủ, cụ thể, bên cạnh đó còn có những quy định phức tạp hóa quan hệ dân

sự thơng thường và mang nặng tính chất hành chính, cản trở giao lưu dân sự về nhà ở,

cần sớm được để tạo điều kiện cho mỗi cá nhân, hộ gia đình cơng dân và các chủ thể

khác có nhu cầu mua bán nhà ở, khi tham gia vào quan hệ hợp đồng mua bán nhà ở

được thuận lợi hơn nữa.

Xã hội ln thay đổi, chính vì vậy đặt ra yêu cầu pháp luật phải bắt kịp với sự

thay đổi của cuộc sống, sự biến đổi của xã hội cũng như xu thế hội nhập giao lưu trên

mọi mặt. Với loại tài sản là bất động sản, là tài sản gắn liền với đất nhưng với những23

tranh chấp liên quan tới đối tượng tài sản này luôn biến đổi, phức tạp. Chính vì vậy,

trong q trinh giải quyết các tranh chấp đồi hỏi cơ quan chức năng cần chú trọng để

giải quyết đúng đắn, hợp tình hợp lý, hợp với pháp luật và không trái với đạo đức và

xã hội.24

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hiến pháp năm 2013;

2. Báo cáo tổng kết của ngành TAND Thành phố Lai Châu (các năm 2016, 2017, và

báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018);

3. Bộ luật tố tụng dân sự 2015;

4. Luật nhà ở 2005, 2014;

5. Luật đất đai năm 2013 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

6. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 Nghị định quy định chi tiết và

hướng dẫn thi hành Luật nhà ở;

7. Nghị định số 188/NĐ-CP ngày 20/11/2013 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

8. Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở

hữu nhà nước;

9. Sổ kết quả xét xử các vụ án Dân sự của TAND Thành phố Lai Châu (các năm 2016,

2017, và 2018);

10.Sổ thụ lý các vụ án dân sự của TAND Thành phố Lai Châu (các năm 2016,2017, và 2018).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×