Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiến nghị một số giải pháp khắc phục những khó khăn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hình thức giao đất và cho thuê đất ở huyện Tam Đường

Kiến nghị một số giải pháp khắc phục những khó khăn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hình thức giao đất và cho thuê đất ở huyện Tam Đường

Tải bản đầy đủ - 0trang

29

- Cần tiếp tục hồn thiện hệ thống chính sách pháp luật về đất đai nói chung và

cơng tác giao và cho thuê đất nói riêng trên địa bàn để khai thác tối đa quỹ đất dự

phòng tại xã.

- Về lập và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm căn cứ giao đất, cho

thuê đất. Quy định việc giao đất, cho thuê đất theo hướng chỉ căn cứ vào quy hoạch, kế

hoạch sử dụng đất, các quy hoạch ngành, lĩnh vực cũng phải lập theo quy hoạch, kế

hoạch sử dụng đất, nếu lập trước thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp với quy hoạch, kế

hoạch sử dụng đất. Bên cạnh đó, cần bổ sung quy định về điều kiện giao đất, cho thuê

đất, tiêu chí thẩm định nhu cầu sử dụng đất trước khi giao đất, cho th đất. Ngồi ra,

cần có cơ chế kiểm sốt đối với việc xác định khả năng tài chính của nhà đầu tư khi thực

hiện dự án đầu tư.

- Tiếp tục cải cách hành chính để đơn giản hố thủ tục giao và cho thuê đất tạo

điều kiện cho các tổ chức cá nhân sử dụng đất để phát triển kinh tế.

- Tăng cao hơn nữa tiền thuê đất để tránh việc tổ chức, cá nhân được giao và

thuê đất nhưng khơng sử dụng hoặc sử dụng lãng phí (có thể tăng gần bằng giá trị tiền sử

dụng đất).

- Có chế tài mạnh hơn để xử lý các trường hợp được giao đất, cho thuê đất

nhưng không sử dụng hoặc tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lấn chiếm đất đai.

- Bố trí đủ nguồn kinh phí để thực hiện các công tác về quản lý cho thuê đất

theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao vai trò của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao và cho

thuê đất đảm bảo đất đáp ứng đúng theo hợp đồng thuê đất. Sử dụng đất nhanh, đúng

mục đích, khơng còn tình trạng lấn chiếm, nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách đúng

quy định,

- Thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về

đất đai cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, tìm hiểu nguyện vọng và nhu cầu của

nhân dân để đưa vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

- Quản lý các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công

chức một cách chặt chẽ phát huy hiệu quả tránh qua loa, hình thức.

- Tổ chức đấu thầu chặt chẽ, công khai các cấp chính quyền xem xét kỹ càng về

năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu.30KẾT LUẬN

Bản chất của việc giao đất và cho thuê đất chính là trao quyền sử dụng đất cho

tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Các chủ thể được giao đất và cho thuê đất thơng qua hai

hình thức và khơng có quyền định đoạt đối với mảnh đất được giao và cho thuê mà chỉ

được quyền sử dụng khai thác cơng năng, tính dụng và các nguồn lợi khác từ mảnh đất

được giao và cho thuê. Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu thống nhất quản lý

về đất đai trong phạm vi cả nước trao thẩm quyền cho các cơ quan nhà nước thông qua

Luật đất đai 2013 tạo cơ sở, khung pháp lý cho các cấp chính quyền thực hiện chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật Uỷ ban nhân

dân huyện đã tiến hành giao và cho thuê đấ cho các cá nhân, tổ chức có thu tiền sử

dụng đất nộp vào ngân sách nhà nước do cấp huyện quản lý. Mặc dù nhiều dự án khi

được giao đất và cho th đất đã phát huy hiệu quả, góp phần khơng nhỏ vào sự phát

triển kinh tế của địa bàn huyện. Tuy nhiên việc vận dụng các quy định pháp luật về

giao và cho thuê đất trên địa bàn huyện vẫn còn gặp phải một số khó khăn, vướng

mắc. Em hi vọng qua chuyên đề báo cáo thực tập này góp một cái nhìn sâu sắc hơn về

hình thức giao đất và cho thuê đất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và

đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực tiễn giao và cho thuê đất trên

địa bàn.3132

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo tổng kết về đất đai của phòng Tài nguyên và Môi trường qua các

năm (2015, 2016, 2017, 6 tháng đầu năm 2018);

2. Các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu và uỷ ban nhân dân huyện

Tam Đường về giao và cho thuê đất.

3. Một số hợp đồng cho thuê đất của tổ chức, cá nhân.

4. Luật đất đai năm 2013;

5. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

6. Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ quy định về

thu tiền sử dụng đất;

7. Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ tài nguyên và môi

trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

8. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ tài nguyên và môi

trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản

khác gắn liền với đất;

9. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ tài nguyên và

Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

10. Thơng tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ tài

nguyên và môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng,

11. Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/07/2014 của Bộ tài nguyên và

môi trường về việc ban hành định mức kinh tế, kĩ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

12. Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài Chính hướng

dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của

Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

13. Ngồi ra còn có các tài liệu tham khảo khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến nghị một số giải pháp khắc phục những khó khăn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hình thức giao đất và cho thuê đất ở huyện Tam Đường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×