Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ cấu GDP %

Cơ cấu GDP %

Tải bản đầy đủ - 0trang

8

Bảng 2: Tổng hợp kết quả giao đất nông nghiệp, đất rừng cho tổ chức, cá nhân,

cộng đồng dân cư tại các xã trên địa bàn huyện Tam Đường từ năm 2015 - 2017

S

T

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1TổngnitrồngthuỷTổngĐất sản xuất Đấtchínhsố hộnơng nghiệpnghiệp3

2

3

5

8

6

5

10

53,5

2,3

4,5

5,5

5,5

4,5

3,5

5,5

4,346,6

31,5

42,0

36,7

31,42

27,27

24,47

45,45

28,282,1

3,5

1,5

7,5

10

8,5

9,3

3,5

6,728

47,94

14,01

50

57,1

51,51

65,03

28,92

44,071,9

1,2

4,2

2

1,5

3,5

1,5

3,1

4,263,840,213,233,861.4543,633,44,541,782,6764,5734,966,3548,582,1587,543,854,325,155,365,638,67,451,031,5tích(ha)

Xã Bản Bo

7,5

Xã Bản Hon

7,3

Xã Bình Lư

10,7

Xã Giang Ma 15

Xã Hồ Thầu

17,5

Xã Khun Há

16,5

Xã Nà Tăm

14,3

Xã Nùng Nàng 12,1

Xã Sơn Bình

15,2Xã Sùng Phài 9,45

0

11 Xã Tà Lèng

10,77

1

Xã Thèn Xin

13,07

2

1 Thị trấn Tam

17,1

3 Đường

1

Xã Bản Giang 14,5

4lâmĐấtĐơn vị hành diệnsản

23,4

16,4

39,2

13,3

8,57

21,21

10,48

31

27,63

15,34

24,79

16,44

30,910,349

Bảng 3: Kết quả giao đất trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2015

STTTên xã, thị trấnSố tổ chức,cá Diện tích (ha)

nhân1.

2

3.

4

5

6

7

8

8Thị trấn Tam Đường

Xã Bình Lư

Xã Khun Há

Xã Bản Giang

Xã Hồ Thầu

Xã Sơn Bình

Xã Bản Bo

Xã Bản Hon

Tổng SốCơ cấu %đượcgiao đất

3

5

4

3

4

2

3

4

283,5

5,7

7,75

10,7

4,75

6.8

8,9

7,5

55,66,29

10,25

13,9

19,24

8,54

12,23

16,0

13,55

100Bảng 4: Kết quả giao đất trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2016

STTTên xã, thị trấnSố tổ chức,cá Diện tích (ha)

nhân1.

2

3.

4

5

8Thị trấn Tam Đường

Xã Nùng Nàng

Xã Nà Tăm

Xã Bản Giang

Xã Hồ Thầu

Tổng SốCơ cấu %đượcgiao đất

2

4

5

2

3

162,2

6,5

6,55

4,3

3,5

23,059,36

28,1

28,4

18,65

15,49

100Bảng 5: Kết quả giao đất trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2017

STTTên xã, thị trấnSố tổ chức, cá Diện tích (ha)

nhân1.

2

3.

4

5

6

7

8

9Cơ cấu %đượcgiao đất

Xã Thèn Xin

4

7,3

15,5

Xã Tà Lèng

3

5,4

11,5

Xã Khun Há

2

3,5

7,47

Xã Sùng Phài

4

11,5

24,57

Xã Hồ Thầu

2

5,3

11,32

Xã Giang Ma

5

9,8

20,94

Xã Bản Bo

1

2,5

5,34

Xã Bản Hon

1

1,5

3,36

Tổng Số

25

46,8

100

Quy trình giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư công cộng trên địabàn Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu10

Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng sau đó giao đất hoặc cho thuê đất

cho nhà đầu tư.

- Có hai hình thức thu hồi:

+ Thu hồi đất theo quy hoạch;

+ Thu hồi đất theo dự án;

- Giao đất có hai hình thức:

+ Giao đất có thu tiền sử dụng đất;

+ Giao đất không thu tiền sử dụng đất

- Cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hoặc cho thuê đất thu tiền một lần cho

cả thời gian thuê.

Căn cứ vào Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền giao đất,

cho thuê đất và thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển

mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

+ Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

+ Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

+ Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngồi, doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngồi theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

+ Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngồi, doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1

Điều 56 của Luật này;

+ Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngồi có chức năng ngoại giao.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép

chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

+ Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia

đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục

đích sử dụng đất nơng nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện

tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước

khi quyết định;

+ Giao đất đối với cộng đồng dân cư.11

Do vậy khi nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn trên địa bàn huyện Tam Đường em tập

trung phân tích và đưa ra giải pháp cho thuê đất trên địa bàn.

Bảng 6: Kết quả cho thuê đất trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2015

Stt

1

2

3

4Số tổ chức, cáTên bảnnhân được giao Diện tích (ha)cấuXã Bản Giang

Xã Tà Lèng

Xã Nùng Nàng

Tổng sốvà thuê đất

04

03

03

10%

30,0

25,7

44,3

1005,7

4,86

8,4

18,96Bảng 7: Kết quả cho thuê đất trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2016

Số tổ chức, cá

nhânStt Tên bản1

2

3

4được Diệntíchgiao và thuê (m2)Thị trấn Tam đường

Xã Bản Bo

Xã Thèn Xin

Tổng sốđất

2

3

2

72,5

3.0

3,75

9,25Cơ cấu %27,02

32,4

40,4

100Bảng 8: Kết quả cho thuê đất trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2017

Số tổ chức, cá

Stt

1

2

3

4Tên bảnnhân được giaoXã Nùng Nàng

Xã Bình Lư

Xã Hồ Thầu

Tổng sốvà th đất

2

3

1

6Diệntích(ha)

5,5

7,2

1,54

14,24Cơ cấu %

38,84

50,56

10,6

100Bảng 6: Tổng hợp kết quả cho thuê đất trên địa bàn xã Mường Than từ

năm (2015 – 2017)

Số tổ chức, cá

STTNămnhân được giao Diện tích (ha)

và thuê đấtCơ cấu (%)12

1

2

3

Tổng số2015

2016

201710

7

6

2318,96

9,25

14,24

42,4513,88

22,75

27,06

100Bảng 7: Kết quả thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất từ năm 2015 đến

năm 2017 tại địa bàn xã Mường Than

STT Năm/Nội dung

1

Số tổ chức thanh, kiểm tra

Số trường hợp sử dụng đất sai

2

mục đích

3

Số trường hợp lấn chiếm đất

4

Truy thu tiền thuê đất (đồng)

Xử phạt vi phạm hành chính

5

(đồng)2015

052016

072017

080101020

00

01

10.000.00011.000.00001.300.0005. Xử lý thơng tin thu thập được

5.1. Nội dung pháp luật về giao đất và cho thuế đất

Khái niệm giao đất và cho thuê đất được quy định tại Khoản 7 và khoản 8 điều

3 giải thích từ ngữ của Luật đất đai 2013

Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước giao đất) là việc

Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có

nhu cầu sử dụng đất.

Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là

việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng

đất thơng qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

* Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

+ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có

thẩm quyền phê duyệt.

+ Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất,

chuyển mục đích sử dụng đất.

* Hình Thức Giao đất

Bao gồm 2 hình thức:

+ Giao đất khơng thu tiền sử dụng đất13

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng

thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129

của Luật này;

2. Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là

rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc

phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích cơng cộng khơng nhằm mục đích kinh

doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại

khoản 4 Điều 55 của Luật này;

3. Tổ chức sự nghiệp cơng lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng cơng

trình sự nghiệp;

4. Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của

Nhà nước;

5. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi

nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này.

+ Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

2. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để

bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngồi được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết

hợp cho thuê

4. Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang,

nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

* Hình thức cho thuê đất

Trong luật đất đai năm 2013 được quy định cụ thể tại điều 56 có hai hình thức:

Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho

cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ cấu GDP %

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×