Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

27

phối hợp với cơng chức địa chính Xây dựng – nông nghiệp – môi trường tại các xã nơi

cư trú của tổ chức, cá nhân có đất để kiểm tra giám sát việc sử dụng đất trong và sau

quá trình giao, cho thuê đất nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân về đất

đai theo đúng quy định của pháp luật. Cũng như đảm bảo kỉ cương phép nước, phát

hiện kịp thời để xử lý các hành vi vi phạm.

- Trình độ nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân ngày càng được nâng

cao thơng qua việc tìm hiểu kiến thức tại các phương tiện thông tin đại chúng, sách

báo, internet. Họ hiểu về trình tự, thủ tục cho thuê đất, quyền, nghĩa vụ pháp luật quy

định giúp cho Phòng Tài ngun và Mơi trường huyện giải quyết nhanh chóng khơng

tốn kém thời gian, cơng sức.

- Trình độ chun mơn của các cán bộ, công chức, ngày càng được nâng cao.

Đội ngũ này không ngừng cố gắng nỗ lực phấn đấu nghiên cứu tìm hiểu kiến thức lý

luận, thực tiễn liên quan đến lĩnh vực đất đai đặc biệt là các cán bộ, công chức làm

việc trực tiếp trong lĩnh vực này họ càng nghiên cứu, tìm hiểu sâu. Được Đảng và Nhà

nước tạo mọi điều kiện để nâng cao năng lực trình độ thường xuyên mở các lớp tập

huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về việc áp dụng các văn bản pháp luật về lĩnh

vực đất đai nói chung và giao đất và cho thuê đất nói riêng.

1.2. Những khó khăn khi thực hiện các quy định pháp luật về giao đất và

cho thuê đất trên địa bàn huyện Tam Đường

- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thời gian qua còn một số bất cập

ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các thủ tục hành chính về cho thuê

đất như các quy định còn rải rác ở nhiều văn bản pháp luật gây khó khăn cho việc cập

nhật tìm kiếm, áp dụng pháp luật.

- Chất lượng quy hoạch sử dụng đất làm căn cứ giao đất, cho thuê

đất vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thiếu tính dự báo lâu dài.

- Công tác thẩm định nhu cầu sử dụng đất còn mang tính hình thức do thiếu cơ

chế, điều kiện thực tế để thực hiện. Chưa đánh giá đúng năng lực của chủ đầu tư. Gây

hoang phí đất.

- Các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật còn chậm, thiếu, quá trình xử phạt

vi phạm phát sinh nhiều bất cập có những trường hợp lúng túng vì phải tìm các văn

bản cấp trên để áp dụng.28

- Dân cư trên địa bàn huyện chủ yếu là các đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ

nhận thức cũng như hiểu biết pháp luật nói chung và kiến thức về giao đất, cho th

đất nói riêng còn hạn chế, ảnh hưởng đến q trình tổ chức đấu thầu tại địa bàn.

- Về hình thức giao đất, cho thuê đất, định giá đất trên thực tế vẫn còn nhiều

điểm chưa phù hợp. Hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng

đất chưa được triển khai thực hiện nghiêm túc, phổ biến vẫn là giao đất, cho thuê đất

theo hình thức chỉ định, cùng với việc quy định đối tượng giao đất không thu tiền sử

dụng đất quá rộng đã ảnh hưởng đến nguồn thu của huyện. Khung giá đất, bảng giá

đất và giá đất cụ thể chưa theo kịp thị trường và thấp hơn nhiều so với giá thị

trường, gây thất thoát cho ngân sách, gia tăng khiếu kiện trong nhân dân.

- Một số cán bộ, công chức nhận thức về chun mơn, nghiệp vụ còn hạn chế.

Chưa hiểu rõ các quy định pháp luật về đất đai liên quan đến lĩnh vực giao và cho thuê

đất thuộc thẩm quyền của cấp huyện, nắm bắt địa bàn chưa sâu sắc.

- Ý thức của các hộ gia đình, cá nhân nhận đất cho thuê của Uỷ ban còn kém sử

dụng đất chậm, sai mục đích, vẫn còn tình trạng lấn chiếm, nộp tiền sử dụng đất vào

ngân sách còn chậm, chưa hiểu rõ hết các quy định nên vẫn còn tình trạng khiếu nại

sai nội dung gây khó khăn, phiền hà cho chính quyền xã.

Ngun nhân của những khó khăn khi thực hiện các quy định về hình thức

giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Tam Đường

- Cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đất đai liên tục có sự thay đổi và vẫn có

nhiều điểm bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến cho thuê đất.

- Việc xem xét năng lực của các tổ chức, cá nhân thuê đất vẫn chưa được coi

trọng, chưa được chính quyền quan tâm tìm hiểu năng lực của nhà thầu.

- Cơng tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai còn thực hiện

chưa tốt, chưa đến được nhiều với người dân

- Trình độ chun mơn của cán bộ cơng chức chủ yếu vẫn là trình độ trung cấp.

- Các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ mở ra nhiều nhưng chưa

thật sự phát huy hiệu quả.

2. Kiến nghị một số giải pháp khắc phục những khó khăn trong việc thực

hiện các quy định của pháp luật về hình thức giao đất và cho thuê đất ở huyện

Tam Đường29

- Cần tiếp tục hồn thiện hệ thống chính sách pháp luật về đất đai nói chung và

cơng tác giao và cho thuê đất nói riêng trên địa bàn để khai thác tối đa quỹ đất dự

phòng tại xã.

- Về lập và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm căn cứ giao đất, cho

thuê đất. Quy định việc giao đất, cho thuê đất theo hướng chỉ căn cứ vào quy hoạch, kế

hoạch sử dụng đất, các quy hoạch ngành, lĩnh vực cũng phải lập theo quy hoạch, kế

hoạch sử dụng đất, nếu lập trước thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp với quy hoạch, kế

hoạch sử dụng đất. Bên cạnh đó, cần bổ sung quy định về điều kiện giao đất, cho thuê

đất, tiêu chí thẩm định nhu cầu sử dụng đất trước khi giao đất, cho th đất. Ngồi ra,

cần có cơ chế kiểm sốt đối với việc xác định khả năng tài chính của nhà đầu tư khi thực

hiện dự án đầu tư.

- Tiếp tục cải cách hành chính để đơn giản hố thủ tục giao và cho thuê đất tạo

điều kiện cho các tổ chức cá nhân sử dụng đất để phát triển kinh tế.

- Tăng cao hơn nữa tiền thuê đất để tránh việc tổ chức, cá nhân được giao và

thuê đất nhưng khơng sử dụng hoặc sử dụng lãng phí (có thể tăng gần bằng giá trị tiền sử

dụng đất).

- Có chế tài mạnh hơn để xử lý các trường hợp được giao đất, cho thuê đất

nhưng không sử dụng hoặc tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lấn chiếm đất đai.

- Bố trí đủ nguồn kinh phí để thực hiện các công tác về quản lý cho thuê đất

theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao vai trò của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao và cho

thuê đất đảm bảo đất đáp ứng đúng theo hợp đồng thuê đất. Sử dụng đất nhanh, đúng

mục đích, khơng còn tình trạng lấn chiếm, nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách đúng

quy định,

- Thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về

đất đai cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, tìm hiểu nguyện vọng và nhu cầu của

nhân dân để đưa vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

- Quản lý các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công

chức một cách chặt chẽ phát huy hiệu quả tránh qua loa, hình thức.

- Tổ chức đấu thầu chặt chẽ, công khai các cấp chính quyền xem xét kỹ càng về

năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu.30KẾT LUẬN

Bản chất của việc giao đất và cho thuê đất chính là trao quyền sử dụng đất cho

tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Các chủ thể được giao đất và cho th đất thơng qua hai

hình thức và khơng có quyền định đoạt đối với mảnh đất được giao và cho thuê mà chỉ

được quyền sử dụng khai thác công năng, tính dụng và các nguồn lợi khác từ mảnh đất

được giao và cho thuê. Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu thống nhất quản lý

về đất đai trong phạm vi cả nước trao thẩm quyền cho các cơ quan nhà nước thông qua

Luật đất đai 2013 tạo cơ sở, khung pháp lý cho các cấp chính quyền thực hiện chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật Uỷ ban nhân

dân huyện đã tiến hành giao và cho thuê đấ cho các cá nhân, tổ chức có thu tiền sử

dụng đất nộp vào ngân sách nhà nước do cấp huyện quản lý. Mặc dù nhiều dự án khi

được giao đất và cho thuê đất đã phát huy hiệu quả, góp phần không nhỏ vào sự phát

triển kinh tế của địa bàn huyện. Tuy nhiên việc vận dụng các quy định pháp luật về

giao và cho thuê đất trên địa bàn huyện vẫn còn gặp phải một số khó khăn, vướng

mắc. Em hi vọng qua chuyên đề báo cáo thực tập này góp một cái nhìn sâu sắc hơn về

hình thức giao đất và cho thuê đất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và

đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực tiễn giao và cho thuê đất trên

địa bàn.3132

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo tổng kết về đất đai của phòng Tài nguyên và Môi trường qua các

năm (2015, 2016, 2017, 6 tháng đầu năm 2018);

2. Các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu và uỷ ban nhân dân huyện

Tam Đường về giao và cho thuê đất.

3. Một số hợp đồng cho thuê đất của tổ chức, cá nhân.

4. Luật đất đai năm 2013;

5. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

6. Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ quy định về

thu tiền sử dụng đất;

7. Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ tài nguyên và môi

trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

8. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ tài nguyên và môi

trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản

khác gắn liền với đất;

9. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ tài nguyên và

Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

10. Thơng tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ tài

nguyên và môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng,

11. Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/07/2014 của Bộ tài nguyên và

môi trường về việc ban hành định mức kinh tế, kĩ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

12. Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài Chính hướng

dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của

Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

13. Ngồi ra còn có các tài liệu tham khảo khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×