Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

2

và là cơ sở để từng bước giải quyết tốt hơn quyền lợi của người có đất bị thu hồi, đồng

thời góp phần hạn chế tham nhũng trong quản lý, sử dụng đất.

Theo tài liệu tổng kết thi hành Luật đất đai (2013) của Bộ Tài nguyên và Môi

trường, tổng diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê và công nhận quyền sử

dụng đất cho các đối tượng sử dụng là 24.996 nghìnha, chiếm 75,53% tổng diện tích tự

nhiên cả nước. Phân theo đối tượng sử dụng thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng

14.878 nghìn ha, chiếm 59,52% tổng diện tích đã giao, cho thuê; trong đó diện tích đất

nơng nghiệp là 13.915 nghìn ha, chiếm 93,53% diện tích đất nơng nghiệp mà Nhà

nước đã giao, cho thuê cho các đối tượng sử dụng. Các tổ chức trong nước sử dụng

9.735 nghìn ha chiếm 38,95 % tổng diện tích đã giao, cho th; trong đó diện tích đất

phi nơng nghiệp 1.021 nghìn ha, chiếm 59,50% diện tích đất phi nơng nghiệp Nhà

nước đã giao cho các đối tượng sử dụng. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được thuê sử

dụng 56 nghìn ha (chỉ chiếm 0,22% tổng diện tích đã giao, cho th), trong đó đất

nơng nghiệp 30 nghìn ha (53,57%), đất phi nơng nghiệp 26 nghìn ha (46,43%). Cộng

đồng dân cư được giao 325 nghìn ha (chiếm 1,30% tổng diện tích đã giao, cho th),

trong đó đất nơng nghiệp 274 nghìn ha (1,10%), đất phi nơng nghiệp 6 nghìn ha

(0,20%). Trên địa bàn huyện Tam Đường cũng đã thực hiện giao đất, cho thuê đất đối

với các hộ dân sinh sống trên địa bàn. Được khoa và Nhà Trường phân cơng thực tập

tại Phòng Tài ngun và Môi Trường huyện Tam Đường. Trong thời gian 2 tháng em

nhận thấy vấn đề giao đất, cho thuê đất trên địa bàn vẫn còn gặp rất nhiều bất cập và

hạn chế do nhiều nguyên nhân, gây khó khăn cho đội ngũ cán bộ, công chức trong việc

thực thi công vụ. Để công tác quản lý nhà nước về đất đai được đảm bảo chặt chẽ,

tránh lãng phí tài nguyên đất, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả phát

huy tối đa tiềm năng và nguồn lực về đất góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn

huyện Tam Đường. Em quyết định lựa chọn chuyên đề “Thực tiễn thực hiện các quy

định pháp luật về hình thức giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Tam Đường

từ năm 2015 đến năm 2017” làm chuyên đề báo cáo thực tập. Đây là lần đầu tiên tiếp

xúc, việc nghiên cứu báo cáo thực tập kết hợp cả tính lý luận và thực tiễn cùng với

phạm vi nghiên cứu khá rộng, thời gian ngắn nên chất lượng chuyên đề còn nhiều hạn

chế và khơng tránh khỏi những thiếu xót vì vậy em rất mong nhận được sự quan tâm

chỉ bảo của quý thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn!

Trong chuyên đề này em tập trung triển khai một số nội dung sau:3

- Giới thiệu chuyên đề

- Trình bày q trình tìm hiểu thu thập thơng tin nơi thực tập:

+ Thời gian thu thập;

+ Phương pháp thu thập;

+ Nguồn thu thập tư liệu và các thông tin thu thập được;

+ Xử lý thông tin đã thu thập được (Phân tích, bình luận, đánh giá).

- Nhận xét và kiến Nghị:

+ Nhận xét

+ Kiến nghị4

PHẦN II: QUÁ TRÌNH TÌM HIỂU VÀ THU THẬP THƠNG TIN

Tìm hiểu và thu thập thơng tin là một việc quan trọng trong quá trình thực tập

của sinh viên bởi qua quá trình này sinh viên được bổ sung thêm kiến thức thực tiễn tại

Phòng Tài nguyên và Môi Trường cũng như trang bị những kỹ năng cần thiết phục vụ

cho công việc sau khi sinh viên tốt nghiệp, và điều quan trọng trước mắt là giúp sinh

viên hoàn thành tốt việc viết chuyên đề báo cáo thực tập. Nhận thức được tầm quan

trọng của quá trình tìm hiểu, thu thập thơng tin bản thân em đã định hướng trước

chuyên đề ngay từ những buổi đầu thực tập để nghiên cứu tìm hiểu, thu thập các số

liệu phục vụ cho nội dung chuyên đề báo cáo đạt chất lượng.

1. Thời gian thu thập

Được sự giúp đỡ của quý cơ quan nơi thực tập, đặc biệt là sự giúp đỡ của lãnh

đạo Phòng Tài ngun và Mơi trường, các cán bộ, cơng chức trong q trình thực tập

mà em được tham gia vào rất nhiều công việc tại phòng, thu thập được nhiều số liệu

thực tiễn mang tính xác thực. số liệu chủ yếu được thu thập từ các báo cáo tháng, báo

cáo năm, báo cáo quý và các sổ lưu trữ tại Phòng cũng như các báo cáo chuyên môn

của các công chức. Đặc biệt em chú ý tìm hiểu báo cáo của cơng chức chun môn

thuộc lĩnh vực đất đai qua các năm từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên

các số liệu trích dẫn đưa vào bài viết khơng đơn giản thuần t như đã thu thập mà còn

thơng qua q trình đánh giá, phân tích, tổng hợp đưa ra nhận xét rút ra bản chất của

vấn đề thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hình thức giao đất, cho thuê đất

trên địa bàn. Quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin được thực hiện ngay từ những

ngày đầu tiên đến Phòng Tài ngun và Mơi Trường thuộc Uỷ ban nhân dân huyện

Tam Đường và trong suốt q trình thực tập đến khi hồn thành chun đề. Với tinh

thần hăng say, nhiệt tình, tâm huyết, ham học hỏi của một sinh viên thực tập đã giúp

em hoàn thành tốt q trình thu thập và xử lý thơng tin phục vụ cho chuyên đề.

Các thông tin em thu thập được cụ thể như sau:

+ Nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đất đai đặc biệt là các

chế định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tập chung

vào chế định cho thuê đất thuộc thẩm quyền của phòng Tài Ngun và Mơi

trường trên địa bàn huyện Tam Đường.

+ Khảo sát bản đồ địa chính để thống kê số lượng đất chưa sử dụng, chưa

giao và cho thuê trên địa bàn huyện Tam Đường;5

+ Trực tiếp xuống cơ sở các hộ dân được Uỷ ban nhân dân huyện ra quyết

định giao đất và cho thuê đất.

+ Nghiên cứu tìm hiểu hồ sơ giao đất, cho thuê đất của một số tổ chức, cá

nhân trên địa bàn.

Việc này giúp em nắm bắt và hiểu về thủ tục và nội dung hồ sơ giao đất cũng

như cho thuê đất trên địa bàn.

+ Tìm hiểu các trường hợp khiếu nại, tố cáo vi phạm cho thuê đất.

+ Ngồi các thơng tin thu thập được tại đơn vị thực tập em còn nghiên cứu

thơng qua các phương tiện thông tin đại chúng báo, đài, ti vi, internet

2. Phương pháp thu thập thông tin

Để chuyên đề báo cáo đạt chất lượng và hiệu quả cần sử dụng các phương pháp

thu thập hợp lý. Phương pháp thu thập thông tin chính là cách thức, con đường sử

dụng để lấy thông tin sao cho được nhiều nhất và xử lý thông tin sao cho tốt nhất. Xuất

phát từ phương pháp luận của triết học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận

chung về nhà nước và pháp luật bản thân em đã sử dụng các phương pháp sau để vận

dụng vào chuyên đề báo cáo:

+ Phương pháp phân tích để phân tích các quy định pháp luật về giao đất và

cho thuê đất những ưu điểm, hạn chế thực tiễn diễn ra tại địa bàn huyện Tam Đường.

+ Phương pháp thống kê được sử dụng chủ yếu trên cơ sở các số liệu, tài liệu

thu thập được. tiến hành phân tích xử lý kẻ bảng phân tích mối tương quan giữa các

yếu tố về tình hình sử dụng đất, mối quan hệ và phụ thuộc lẫn nhau giữa các yếu tố về

tình hình sử dụng đất, mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa điều kiện tự nhiên, kinh tế

xã hội và việc sử dụng hợp lý tài nguyên đất.

+ Phương pháp tổng hợp được sử dụng nhằm tổng hợp đánh giá, nhận xét

những thông tin thu thập được từ đó đưa ra những giải pháp tối ưu để hoàn thiện quy

định của pháp luật liên quan đến giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban

nhân dân huyện trên địa bàn huyện Tam Đường.

3. Nguồn thu thập thông tin

Thông tin, tài liệu em thu thập được chủ yếu là Phòng Tài ngun và Mơi

trường thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Tam Đường cung cấp. Bên cạnh đó bản thân em

còn thu thập thêm trên internet để nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản pháp luật liên quan

đến đất đai nói chung, đến giao đất, cho thuê đất nói riêng. Khi lựa chọn chuyên đềTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×