Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Những thuận lợi trong việc thực hiện các quy định pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Mường Than

* Những thuận lợi trong việc thực hiện các quy định pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Mường Than

Tải bản đầy đủ - 0trang

17

- Ngân sách của cấp trên hỗ trợ cho các địa phương để xây dựng cơ bản còn

nhiều bất cập dẫn đến một dự án phải bồi thường thành nhiều đợt, nhiều giai đoạn gây

khó khăn cho việc ổn định đời sống canh tác của người dân.

- Việc khảo sát, thu thập phiếu điều tra về giá đất ban hành hàng năm dựa vào

hợp đồng chuyển nhượng đất của người dân. Tuy nhiên, đa phần là giá ghi trên hợp

đồng chuyển nhượng thấp hơn so với giá thị trường do đó ảnh hưởng đến việc xây

dựng bảng giá đất hàng năm chưa thật sự phản ánh chính xác đúng với giá thị trường.

- Việc chênh lệch giữa giá đất thực tế và giá Nhà nước là do giao dịch thực tế

phần lớn là ngầm, chưa công khai, thiếu minh bạch nên lấy thơng tin từ đó thường tù

mù, rất khó đảm bảo tính chính xác, khách quan. Những con số đưa ra hiện nay có thể

nói chỉ là cảm tính, chưa có tính định lượng rõ.

- Thực tế giá đất bồi thường do Nhà nước quy định chỉ bằng 50 - 70% giá thị

trường làm cho người dân thấy không hợp lý nên người dân không đồng ý nhận

tiền bồi thường vì thế dẫn đến nhiều khiếu kiện đất đai - nhất là các khiếu kiện

về giá bồi thường.

- Cơ quan có chức năng chưa làm tham mưu tham mưu tốt về quản lý đất đai tại

địa phương , không rõ ranh giới, mục đích, diện tích sử dụng đất dẫn đến khảo sát lập

phương án bồi thường còn nhiều sai phạm. Cán bộ có liên quan làm việc thiếu tinh

thần trách nhiệm, cơ quan nhà nước quy hoạch chậm dẫn đến nhiều khiếu kiện của

người dân.

- Chưa làm tham mưu đúng trong việc khảo sát, lập phương án đền bù, dẫn đến

vi phạm vi định của pháp luật gây thất thốt ngân sách nhà nước.

- Cơng tác tun truyền, giải thích, phổ biến chính sách về hỗ trợ khi nhà nước

thu hồi đất, pháp luật cũng chưa được sâu sát đến từng người dân;

- Cơ chế, chính sách về hổ trợ, bồi thường đất còn chưa phù hợp, gây ra nhiều

tình trạng chưa cơng bằng và hợp lý.

3.2. Kiến nghị một số giải pháp khắc phục những bất cập trong việc thực

hiện các quy định của pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở xã

Mường Than

* Một số giải pháp khắc phục những bất cập trong công tác bồi thường khi

Nhà nước thu hồi đất ở trên địa bàn xã Mường Than18

- Hoàn thiện các quy định về nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

nông nghiệp;

- Cần xem xét lại cơ chế áp dụng giá đất để xử lý lợi ích kinh tế trong các quan

hệ đất đai một cách phù hợp và công bằng. Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên điều

chỉnh bảng giá đất hằng năm cho sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế

trên thị trường trong điều kiện bình thường của địa phương theo hướng năm sau cao

hơn năm trước.

- Pháp luật trong thời gian tới cần có quy định cụ thể rõ ràng và chi tiết việc giải

quyết trong trường hợp có sự phát sinh chênh lệch giữa giá bồi thường tại thời điểm

phê duyệt với giá bồi thường tại thời điểm chi trả bồi thường cho dân theo đó cần phân

biệt rõ các trường hợp cụ thể và nguyên nhân của sự chênh lệch đó xuất phát từ đâu để

quy trách nhiệm tương ứng cho từng trường hợp. Tránh trường hợp tất cả đều quy vào

trách nhiệm cho nhà đầu tư.

- Hoàn thiện các quy định liên quan đến bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

nơng nghiệp.

- Hồn thiện quy định pháp luật về việc Nhà nước điều tiết một phần lợi ích từ

việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các khoản hỗ trợ cho người sử

dụng đất.

- Hồn thiện các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi và bồi thường khi nhà

nước thu hồi đất nơng nghiệp.

- Hồn thiện các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo về bồi

thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

- Đẩy mạnh và đổi mới cơng tác tun truyền, tích cực phổ biến, giáo dục chính

sách, pháp luật đất đai. Đây là khâu then chốt nhằm nâng cao nhận thức và ý thức

của người có đất bị thu hồi. Do đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng,

các cấp chính quyền, các tổ chức quần chúng trong hệ thống chính trị ở cơ sở tuyên

truyền bằng nhiều hình thức tới toàn thể cán bộ đảng viên, nhân dân, đến từng thôn,

bản về nhu cầu sử dụng đất, cơ cấu lại quỹ đất phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế

huyện, hiểu được chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước và ý

nghĩa, sự cần thiết phải thu hồi đất để thực hiện các cơng trình phát triển kinh tế- xã

hội, an ninh quốc phòng.

- Nâng cao trình độ hiểu biết của các cán bộ địa chính cấp cơ sở: Lực lượng cán19

bộ địa chính là một lực lượng góp phần quan trọng trong việc thực hiện chức năng quản lý

Nhà nước về đất đai ở các cấp cơ sở và công tác quy hoạch sử dụng đất ở trên địa bàn có đạt

hiệu quả hay khơng nó được quyết định bằng năng lực của lực lượng này.

Cán bộ địa chính là những người thực hiện cơng việc chuyên môn nghiệp vụ

quản lý đất đai như: đo đạc, khảo sát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. theo dõi

biến động xử lý những vi phạm trong quá trình sử dụng đất của người sử dụng. Thực

tế cán bộ địa chính xã Hố Mít còn yều về năng lực chuyên môn, thể hiện: chưa hiểu rõ

quy định trong việc chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất gây ra nhiều

trường hợp chuyển đổi không đủ điều kiện và tình trạng quản lý khơng chặt chẽ dẫn

đến nhiều hiện tượng sử dụng sai mục đích quy định. Và vấn đề quan tâm, chú trọng

bồi dưỡng, đào tạo lực lượng này về trình độ năng lực quản lý cũng như chuyên môn.

Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai. Đầu tư cho công tác đo vẽ bản đồ, lập,

quản lý và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo hướng chính quy, hiện đại. Tăng cường cơng

tác thanh tra, kiểm tra đất đai nhanh chóng khắc phục những tồn tại, yếu kém trong

công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn xã, nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm; phát

hiện những thiếu sót vi phạm, khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ và đưa ra những kiến

nghị nhằm đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai vào trật tự, kỷ cương và phục vụ

tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Cần tạo quỹ đất sạch ở các thôn bản. Một số thơn bản còn quỹ đất cơng là cơ

sở để tiến hành xây dựng các khu sinh hoạt cộng đồng, các cơng trình phúc lợi.

* Một số kiến nghị khắc phục những bất cập trong công tác bồi thường khi

Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Mường Than

Một số kiến nghị đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền góp phần hồn

thiện pháp luật về công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp hiện nay

trên địa bàn xã Mường Than.

1. Nhà nước phải xây dựng hệ thống chính sách về quản lý đất đai đáp ứng

được nhu cầu sử dụng đất trong hiện tại cũng như lâu dài. Chính sách quản lý đất đai,

nhất là cơ chế chính sách về bồi thường phải phù hợp với các chính sách kinh tế - xã

hội khác.20

2. Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường thiệt hại trong đền bù

phải hợp lý, nhất là trong điều kiện chúng ta đang thực hiện nền kinh tế thị trường.

3. Trong q trình phát triển kinh tế nơng thơn, kế hoạch sử dụng đất các cấp

chính quyền phải cơng khai rộng dãi trên các phương tiện thông tin đại chúng thậm chí

đến từng hộ dân. Từ đó phải chú trọng cơng tác tun truyền chính sách pháp luật nói

chung và chính sách, pháp luật về quản lý đất đai nói riêng để người dân biết và thực

hiện.21

KẾT LUẬN

Bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất nói chung và đất

nơng nghiệp nói riêng là một chế định quan trọng của pháp luật đất đai. Chế định này

luôn được rà sốt, sửa đổi, bổ sung và hồn thiện nhằm đáp ứng các đòi hỏi của thực

tiễn. Việc áp dụng pháp luật về bồi thường ln gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Nó

khơng chỉ đụng chạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; quyền và

lợi ích của Nhà nước; quyền và lợi ích của chủ đầu tư mà còn phải giải quyết hàng loạt

vấn đề xã hội phát sinh trực tiếp từ việc Nhà nước thu hồi đất gây ra: Việc bố trí, tái

định cư cho người bị thu hồi đất ở; vấn đề giải quyết công ăn việc làm, đảm bảo đời

sống, an sinh xã hội cho người trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất nông

nghiệp v.v;

Xã Mường Than với vị trí địa lý, chính trị đặc biệt quan trọng là trung tâm

chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội của huyện Than Uyên. Để trở thành xã phát triển

Mường Than đã và đang quy hoạch, triển khai xây dựng nhiều dự án phát triển. Dự

kiến trong tương lai, phải thu hồi đất nông nghiệp. Việc áp dụng pháp luật về bồi

thường trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần khơng nhỏ vào sự

tăng trưởng về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên bên cạnh đó, cơng tác này

cũng bộ lộ một số tồn tại, hạn chế có nguyên nhân bắt nguồn từ hệ thống pháp luật về

bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp còn chưa đồng bộ. Trên cơ sở đó

chuyên đề báo cáo của em đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của

pháp luật.

- Cần sửa đổi, bổ sung quy định giá đất bồi thường được xác định tại thời điểm

bồi thường thay thế quy định hiện hành giá đất bồi thường được xác định tại thời điểm

cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất;

- Đối với trường hợp thu hồi đất nơng nghiệp của nơng dân thì ngồi việc họ

được bồi thường theo giá đất nơng nghiệp tại thời điểm thu hồi cần quy định một tỷ lệ

hỗ trợ nhằm để thưởng khuyến khích đối với những người bị thu hồi đất chấp hành

nghiêm chỉnh, nhanh chóng việc bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư;

- Nhà nước nên xây dựng, bổ sung quy định về việc thành lập quỹ trợ cấp thất

nghiệp, quỹ giải quyết việc làm cho người nông dân bị mất đất nông nghiệp;

- Bổ sung các quy định về điều tiết một phần địa tô chênh lệch được tạo ra từ

việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nơng nghiệp sang các mục đích khác cho

người bị thu hồi đất được hưởng;

- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về cơ chế xây dựng giá đất theo hướng

ngày càng sát với giá thị trường, theo ý kiến của cá nhân người viết thì cần quy định22

khung giá đất nên có hiệu lực trong khoảng 3 - 5 năm chứ không phải 1 năm như hiện

nay để thuận lợi cho công tác bồi thường.

- Chuyển giao chức năng xác định giá đất từ UBND cấp tỉnh sang cho các tổ

chức tư vấn, định giá đất chuyên nghiệp thực hiện khi xây dựng các quy định về giá

đất, trong đó Nhà nước đóng vai trò là người quản lý, giám sát việc xác định giá đất;

- Xác lập cơ chế pháp lý cho doanh nghiệp dịch vụ bồi thường, giải phóng mặt

bằng hoạt động;23

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo tổng kết

2. Biên bản Thỏa thuận của chính quyền với các hộ dân có đất bị thu hồi;

3. Hồ sơ đo đạc;

4. Hiến pháp Việt Nam các năm 2013;

5. Luật Đất đai 2013;

6. Bộ luật dân sự 2015;

7. Nghị định 25/2015/NĐ-CP ngày 13/8/2015 của Chính phủ quy định bổ sung về quy

hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

8. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

9. Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND Tỉnh Lai Châu quy định cụ thể về các mức bồi

thường về đất, tài sản và các chính sách hỗ trợ;

10. Quyết định thu hồi đất nông nghiệp của UBND Huyện Than Uyên;

11. Sổ theo dõi, số quyết định.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Những thuận lợi trong việc thực hiện các quy định pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Mường Than

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×