Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chương 3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

sách tạo những chuyển biến về chất trong cải cách hành chính ở nước ta. cần lưu ý đến

một số công việc quan trọng khi tiến hành cải cách như: xác định mục đích cải cách rõ

ràng; tuyên truyền, tạo nhận thức đúng về cải cách; thể chế hóa các nội dung cơ bản của

cải cách (đưa các nội dung chính sách lớn vào luật và nghiêm túc thực hiện); thành lập

hoặc chỉ định cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện ; lập kế hoạch hành động theo lộ trình

các bước và giám sát, quản lý các mốc tiến độ; có cơ chế, cách thức khuyến khích, khen

thưởng, phê bình các bên tham gia thực hiện cải cách; và tạo ra được những kết quả tích

cực, rõ nét, có ý nghĩa để công chúng tin tưởng, ủng hộ.

Thứ hai, cải cách tiền lương cần làm rõ mối quan hệ giữa chính sách tiền lương với

các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục và phần tiền nhà ở, điện, nước,

phương tiện đi lại, trang bị đồ dùng cho chuyên gia cao cấp và cán bộ lãnh đạo trong cơ

cấu tiền lương.

Thứ ba, thu hẹp phạm vi công chức trong khối các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp

cơng lập thơng qua việc khuyến khích sự phát triển của khư vực tư nhân. Đây cũng chính

là trực tiếp góp phần tinh giản biên chế giúp Nhà nước thuận tiện hơn trong việc trả lương

và giúp cho cán bộ công chức nhận được tiền lương cao hơn (trả lương cho nhiều cơng

chức mỗi người chỉ được một ít thay vào đó là ít người nhưng tiền lương được chi trả cao

hơn.

Thứ tư, cần thực hiện việc trả lương theo hiệu quả công việc chứ không phải theo

ngạch, bậc đơn thuần- một việc khó và chưa có tiền lệ ở Việt Nam, tuy nhiên cần thiết

phải được thực hiện để tạo nên thay đổi căn bản và đột phá về chính sách tiền lương. Tiền

lương phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động. Tiền lương tối thiểu phải tương ứng chỉ số

giá sinh hoạt từng thời kỳ và phải có sự phù hợp từng ngành, nghề cũng như đặc thù riêng

của từng khu vực. Đồng thời, phải có sự so sánh với mức lương tối thiểu trong khu vực

doanh nghiệp. Cần chú trọng hơn vào các khoản phụ cấp cho phù hợp với từng công việc,

khu vực sinh sống của cán bộ công chức.

Thứ năm, cần thay đổi cơ bản kết cấu tiền lương cơng chức, trong đó bao gồm phần

lương “cứng” theo thang, bậc lương quy định chung và bằng với mức lương tối thiểu mà

từng người đang được hưởng; và phần lương “mềm” thưởng theo năng suất, hiệu quả

cơng việc và mức độ hồn thành nhiệm vụ, được chi trả từ nguồn kinh phí tăng lương do

Chính phủ phân bổ cho mỗi đơn vị.12KẾT LUẬN

Trong các thời kỳ phát triển đất nước, Việt Nam đã nhiều lần cải cách chính sách

tiền lương để phù hợp với xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

và hội nhập. Tuy nhiên, mức lương cứng của cán bộ công chức viên chức hiện nay vẫn

khá thấp. Chính điều này đã tạo cho vấn đề tham nhũng, tiêu cực ngày càng nhức nhói…

Từ chính sách tiền lương trong khu vực công của Nhật Bản bài viết đã rút ra những bài

học kinh nghiệm quý báu trong điều chỉnh các chính sách tiền lương tại Việt Nam. Hy

vọng với những bài học quý báu trên sẽ giúp cải thiện tình trạng tham nhũng, tiêu cực

hiện tại trong khu vực công tại Việt Nam./.13TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Nguyễn Thị Huệ. 26/09/2014. Kinh nghiệm một số nước trong cơng tác

quảncơng

chức

hành

chính

nhà

nước.

Khai

thác

từ:

http://caicachcongvu.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/71/0/1010101/0/5250/Kinh_nghiem_mot

_so_nuoc_trong_cong_tac_quan_ly_cong_chuc_hanh_chinh_nha_nuoc

2.https://tradingeconomics.com/japan/minimum-wages3.

Nhật Bản du lịch và việc làm. Tổng quan về đất nước Nhật Bản. Khhai thác

từ: http://nhatban.net.vn/hoi-dap/trang-tu-van-nhat-ban/187-tong-quan-ve-dat-nuoc-nhatban.html

4.

Cải cách chế độcông vụ, công chức. 17/10/2016. Nhìn cơng chức Singapore

được trả lương, cơng chức Việt Nam có chạnh lòng?. Khai thác từ:

http://caicachcongvu.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/71/0/1010101/0/5859/Nhin_cong_chuc_S

ingapore_duoc_tra_luong_cong_chuc_Viet_Nam_co_chanh_long_

5.

Nguyễn Tiệp và Lê Thanh Hà, (2011) Giáo trình Tiền lương – tiền công,

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội.14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×