Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tạo một ứng dụng C# Console

Tạo một ứng dụng C# Console

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhấp OK. Giao diện lúc này



Trước khi viết các dòng mã C# đầu tiên, chúng ta lướt qua cửa sổ Solution

Explorer để hiểu hơn về cấu trúc của một ứng dụng C# Console, giao diện

cửa sổ Solution Explorer (đã mở rộng tất cả các mục):



Solution ‘MyFirstConsole’: là tập tin solution mức cao nhất. Mỗi ứng

dụng chỉ có một tập tin solution duy nhất có phần mở rộng là .sln (trong

trường hợp này là MyFirstConsole.sln). Trong hình trên chúng ta khơng

thấy tập tin này nhưng chúng ta có thể gõ cụm từ MyFirstConsoletrên

ô Search Solution Explorer:



Mỗi tập tin solution sẽ chứa các tham chiếu đến một hay nhiều tập tin dự án

(project). Ở hình trên chúng ta thấy MyFirstConsole chứa 1 dự án (1

project).







MyFirstConsole: tên của tập tin dự án có phần mở rộng



là csproj (MyFirstConsole.csproj). Mỗi tập tin dự án chứa các tham

chiếu đến một hay nhiều tập tin chứa mã C# và các thành phần khác liên

quan đến dự án.

Properties: đây là một thư mục trong dự án. Thư mục này chứa tập







tin AssembyInfo.cs – chứa các thơng tin liên quan đến dự án như tên

tác giả, thời gian viết, v.v.

References: thư mục này chứa các tham chiếu đến các đoạn mã đã







biên dịch (compiled code) mà ứng dụng có thể sử dụng. Khi các đoạn mã

này được biên dịch, nó sẽ được chuyển vào trong một assembly với một

tên duy nhất. Các nhà phát triển dùng các assembly để đóng gói các

đoạn mã hữu ích để chia sẻ cho các nhà phát triển khác sử dụng trong

ứng dụng của họ.





App.config: là tập tin cấu hình, ứng dụng sẽ sử dụng tại thời điểm

chạy để thay đổi ứng xử của nó phù hợp với thơng tin cấu hình.







Program.cs: là tập tin chứa mã C# được hiển thị trong cửa sổ soạn

thảo. Các đoạn mã trong tập tin này bao gồm mã do Visual Studio sinh ra

và mã do người lập trình viết.



Viết chương trình đầu tiên với tính năng Microsoft

IntelliSense

Tập tin Program.cs định nghĩa một lớp gọi là Program và lớp này chứa

một phương thức tĩnh đặc biệt là Main – nơi bắt đầu của chương trình. Mọi

phương thức phải được định nghĩa trong một lớp nào đó.

Chú ý: C# là ngôn ngữ case-sensitive, tức là Main sẽ khác main, vì vậy

cần viết chính xác tên (biến, lớp, phương thức, v.v.) trong C#.



Chúng ta sẽ viết lệnh xuất dòng chữ “Hello World” trong hàm Main bằng

cách gọi phương thức WriteLine trong lớp Console:

1



Console.WriteLine("Hello World!");



Chúng ta để ý rằng trước phương thức WriteLine là tên lớp (Console) chứa

nó và dấu chấm. Lớp Console được chứa trong namespace System.

Chúng ta có thể tận dụng tính năng Microsoft IntelliSense để rút ngắn

thời gian viết mã chương trình. Đây là một tính năng rất hữu ích trong q

trình viết mã có thể thấy rõ khi viết lệnh xuất dòng Hello World.

Trong hàm Main tại dấu ngoặc { chúng ta gõ Enter để bắt đầu hàng mới và

viết câu lệnh đầu tiên. Khi chúng ta gõ chữ C thì xuất hiện một danh sách

(còn gọi là danh sách IntelliSense):



Trong danh sách có tên lớp Console kèm theo dòng mơ tả chức năng của

nó. Chọn Console và gõ dấu chấm, một danh sách khác lại xuất hiện:



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tạo một ứng dụng C# Console

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×