Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
**Đặc điểm của chi ngân sách phường

**Đặc điểm của chi ngân sách phường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đại học

Chuyên đề tốt nghiệp

NSNN núi chung cú vai trũ quan trọng trong việc đảm bảo các

nguồn lực tài chính để phát triển KT-XH, QP-AN và các hoạt động của bộ

máy nhà nước trên phạm vi cả nước.

NSP là công cụ của chính quyền cấp phường. Vì vậy, NSP cũng

có vai trò quan trọng về nhiều mặt nhưng chỉ phát huy trong phạm vi địa bàn

của phường.

Chi NSP là điều kiện quan trọng để đáp ứng các yêu cầu phát

triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bản phường. Thơng qua chi NSP, chính

quyền phường thực hiện các chức năng quản lý nhà nước được giao, bao gồm

cả việc duy trì trật tự ổn định xã hội, phát triển các sự nghiệp kinh tế VH-XH

trên địa bàn. Thông qua chi ngân sách, chính quyền phường kiểm tra, kiểm

sốt, điều chỉnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng cường hiệu quả các

hoạt động quản lý pháp luật, giữ vững AN-TT trên địa bàn phường.

Chi NSP cho bộ máy quản lý nhà nước ở phường là cơ sở để tăng

cường hiệu quả các hoạt động của chính quyền cấp phường trong quản lý

pháp luật, giữ vững QP-AN, trật tự trên địa bàn phường.

1.1.2. Nội dung chi ngân sách phường

Căn cứ vào chế độ phân cấp quản lý KT-XH, AN-QP của nhà

nước trên địa bàn phường; căn cứ vào các chính sách chế độ về hoạt động của

các cơ quan nhà nước, Đảng, các tổ chức chính trị xã hội thì nội dung chi NSP

bao gồm: Chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Tuy nhiên, theo quy định

hiện hành của Luật NSNN thì căn cứ vào tình hình thực tế từng địa phương,

HĐND cấp tỉnh quyết định phân cấp nhiệm vụ chi cụ thể cho NSP theo nội

dung cơ bản như sau:

Hình 1.1: Cơ cấu chi ngân sách phường

CHI NGN SCH PHNG

GVHD: Nguyễn Thị B

Viên: Nguyễn Văn A

CHI U T5SinhCHI THNG XUYấNĐại học

Chuyên đề tốt nghiệp1.1.2.1. Ni dung chi thường xuyên của ngân sách phường

Chi cho hoạt động của các cơ quan nhà nước ở phường: tiền

lương, tiền công của cán bộ cơng chức cấp phường; sinh hoạt phí đại biểu

HĐND; các khoản phụ cấp khác theo quy định của nhà nước; cơng tác phí;

chi về các hoạt động văn phòng như: chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, phí

bưu điện, điện thoại, hội nghị, …; chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên trụ

sở, phương tiện làm việc; chi khác theo chế độ quy định.

Chi kinh phí hoạt động của các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam

ở phường.

Chi kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội ở phường

(Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu

chiến binh Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt

Nam). Sau khi trừ các khoản thu theo điều lệ và các khoản thu khác (nếu có).

Chi đóng BHXH, BHYT cho cán bộ phường và các đối tượng

khác theo chế độ quy định.

Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự, an toàn xã hội: chi huấn

luyện dân quân tự vệ, các khoản phụ cấp huy động dân quân tự vệ và các

khoản chi khác theo dân quân tự vệ thuộc nhiệm vụ chi của NSP theo quy

định của pháp lệnh về dân quân tự vệ; chi thực hiện đăng kí nghĩa vụ qn sự,

cơng tác nghĩa vụ quân sự khác thuộc nhiệm vụ chi của NSP theo quy nh

GVHD: Nguyễn Thị B

Viên: Nguyễn Văn A6SinhĐại học

Chuyên ®Ị tèt nghiƯp

của pháp luật; chi tun truyền, vận động tổ chức phong trào bảo vệ an ninh,

trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; các khoản chi khác theo chế độ quy định.

Hình 1.2: Cơ cấu chi thường xuyên

Chi hoạt động các đơn vị

Kinh phí hoạt động của cơ quan ĐảngChi thường xuyênKinh phí của tổ chức chính trị xã hội

Chi BHXH, BHYT

Chi dân quân tự vệ và an tồn xã hội

Chi xã hội, văn hóa, thơng tin, TDTT

Chi sự nghiệp giáo dục

Sửa chữa, cải tạo cơng trình phúc lợi xã hội

Hỗ trợ khuyến khích sự nghiệp kinh tế

Trợ cấp cán bộ và các khoản khác

Chi cho công tác xã hội và các hoạt động VH-TT, TDTT do

phường quản lý; trợ cấp hàng tháng cho cán bộ phường theo chế độ quy định

chi thăm hỏi các gia đình chính sách, cơng tác xã hội.

Chi cho hoạt động văn hóa, thơng tin, truyền thanh do phường

quản lý.GVHD: Ngun ThÞ B

Viên: Nguyễn Văn A7SinhĐại học

Chuyên đề tốt nghiệp

Chi s nghip giáo dục: Hỗ trợ các lớp học bổ túc văn hoá, trợ

cấp nhà trẻ, lớp mẫu giáo, kể cả trợ cấp cho giáo viên và cô nuôi dạy trẻ do

phường quản lý.

Chi cho sự nghiệp y tế: Hỗ trợ chi thường xuyên và mua sắm các

khoản trang thiết bị phục vụ cho khám chữa bệnh của trạm y tế phường.

Chi hỗ trợ khuyến khích phát triển các sự nghiệp kinh tế như:

Công tác đo đạc xây dựng, công tác điều tra thiên nhiên.

Các khoản chi thường xuyên khác ở phường theo quy định của

pháp luật.

1.1.2.2. Nội dung chi đầu tư phát triển ngân sách phường

Tập hợp các nội dung chi có liên quan đến cải tạo, nâng cấp, làm

mới các cơng trình thuộc hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật của phường như:

đường giao thông; trường học; trạm y tế phường; các trạm thu, phát sóng phát

thanh, truyền hình…..được gọi là chi đầu tư phát triển của NSP.Thông qua chi

đầu tư phát triển của NSP mà từng bước tạo dựng cơ sở vật chất cần thiết cho

quá trình xây dựng, phát triển kinh tế địa phương ngay từ cấp cơ sở.

Trong điều kiện hiện nay, phạm vi chi đầu tư phát triển của NSP

bao gồm:

Chi đầu tư xây dựng các cơng trình kết cấu hạ tầng KT-XH của

phường khơng có khả năng thu hồi vốn, theo phân cấp của tỉnh.

Chi đầu tư xây dựng các cơng trình kết cấu hạ tầng KT-XH của

phường từ nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho từng dự án

nhất định theo quy định của pháp luật, do HĐND phường quyết định đưa vào

NSP quản lý.

Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật.

1.2. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG

GVHD: NguyÔn Thị B

Viên: Nguyễn Văn A8SinhĐại học

Chuyên đề tốt nghiệp

1.2.1 Phõn cấp nhiệm vụ chi cho ngân sách phường

Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo

đảm kinh phí. Việc ban hành và thực hiện chính sách chế độ mới làm tăng chi

ngân sách phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính phù hợp với khả năng

cân đối của ngân sách từng cấp.

Ngoài các nguyên tắc, quy định trên, đối với NSP có những đặc

điểm riêng, Chính phủ có giao Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thêm một

số nguyên tắc về quản lý thu, chi NSP và các hoạt động tài chính khác của

phường.

Phân cấp nhiệm vụ chi cho NSP phải căn cứ vào chế độ phân cấp

quản lý kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, các chế độ chính sách

hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Đảng, các tổ chức chính trị xã hội, đồng

thời phải phù hợp với trình độ, khả năng quản lý của chính quyền phường.

Trong thực tế, do trình độ quản lý giữa các vùng chưa đồng đều:

bên cạnh những vùng phát triển, cán bộ phường có trình độ, chính quyền

phường có năng lực quản lý,còn có nơi, có vùng chậm phát triển, trình độ cán

bộ phường còn hạn chế, chưa bao quát được đầy đủ nhiệm vụ, triển khai công

việc chậm. Bởi vậy, việc phân cấp nhiệm vụ chi cho phường phải dựa vào chế

độ phân cấp quản lý kinh tế xã hội, đồng thời phải căn cứ vào khả năng quản

lý của chính quyền phường.

Ví dụ như:

+ Chi đầu tư cho các cơng trình nhóm C gắn với sự quản lý trực

tiếp của chính quyền phường (như trụ sở phường, khu, chợ của phường,…)

+ Chi cho các nhiệm vụ do chính quyền cấp phường trực tiếp

quản lý như:

a. Chi bộ máy chính quyền cp phng;

GVHD: Nguyễn Thị B

Viên: Nguyễn Văn A9SinhĐại học

Chuyên đề tèt nghiƯp

b. Chi của tổ chức Đảng, đồn thể chính trị - xã hội cấp phường;

c. Chi cho công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự do phường

được giao thực hiện;

d. Chi cho các sự nghiệp văn hoá, xã hội phân cấp cho phường

quản lý;

e. Chi cho các đối tượng cứu trợ xã hội do cấp phường được giao

quản lý (như các đối tượng cơ nhỡ, mồ côi…);

f. Chi cho các cán bộ phường già yếu nghỉ việc được hưởng trợ

cấp thường xuyên theo chế độ;

g. Chi duy tu, bảo dưỡng các cơng trình cơ sở hạ tầng do phường

được giao quản lý;

1.2.2. Lập dự toán chi chi ngân sách phường

Lập dự toán ngân sách thực chất là lập kế hoạch (dự toán) các

khoản thu-chi của ngân sách trong một năm ngân sách. Cơng tác lập dự tốn

NSP cũng giống như lập dự toán của ngân sách các cấp, song việc lập dự tốn

của NSP có một số điểm khác biệt so với lập dự toán của các cấp ngân sách

nói chung do tính đặc thù của ngân sách cấp phường vừa là cấp ngân sách,

vừa là đơn vị dự tốn. Chính từ đặc điểm này dẫn đến việc lập, chấp hành,

quyết tốn NSP cũng có những quy định đặc thù.

* Yêu cầu lập dự toán:

Lập theo dung nội dung, mẫu biểu, mục lục NSNN, thời hạn quy

định

Tuân theo các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức

Đảm bảo nguyên tắc cân đối ngân sách

Phải căn cứ vào điều kiện và nguồn kinh phí để lựa chọn các hoạt

động dự án, cần ưu tiên bố trí vốn tránh dn tri.

GVHD: Nguyễn Thị B

Viên: Nguyễn Văn A10SinhĐại học

Chuyên đề tèt nghiƯp

** Căn cứ lập dự tốn:

Dự tốn NSP hàng năm được xây dựng trên những căn cứ sau

Các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP và trật tự an

toàn xã hội của phường thể hiện trong kế hoạch phát triển KT-XH ở phường.

Chính sách, chế độ thu NSNN, cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm

vụ chi của NSP và tỷ lệ phân chia nguồn thu do HDND tỉnh phê duyệt.

Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách hiện hành: chế độ

tiền lương cán bộ công chức phường, chi cho hoạt động của ban ngành đoàn

thể.

Số kiểm tra về dự tốn NSP do UBND thành phố thơng báo.

Tình hình thực hiện dự tốn NSP năm trước và một số năm liền

kề, ước thực hiện ngân sách năm hiện hành.

Dự báo những xu hướng và vấn đề có tác động đến NSP năm kế

hoạch.

*** Quy trình thực hiện

Hướng dẫn xây dựng dự tốn

Bước 1: Phòng TC-KH hướng dẫn và giao số kiểm tra dự toán

ngân sách cho phường.

Bước 2: UBND phường tổ chức triển khai xây dựng dự toán NSP

và giao số kiểm tra cho các ban, tổ chức thuộc UBND phường.

Lập và tổng hợp dự toán NSP

Bước 3: Các ban, tổ chức lập dự toán của đơn vị minh; kế toán

phường lập dự toán NSP

Bước 4: UBND phường thảo luận với các ban, tổ chức về dự toán

ngân sách; kế tốn tổng hợp và hồn chỉnh dự tốn NSP.GVHD: Nguyễn Thị B

Viên: Nguyễn Văn A11SinhĐại học

Chuyên đề tốt nghiÖp

Bước 5: UBND phường báo cáo thường trực HĐND phường xem

xét dự toán NSP.

Bước 6: Căn cứ vào ý kiến của thường trực HĐND phường,

UBND phường hoàn chỉnh lại dự tốn ngân sách và gửi phòng TC-KH thành

phố.

Bước 7: Phòng TC-KH thành phố tổ chức làm việc về dự toán

NSP.

Phân bổ và quyết định dự toán NSP

Bước 8: UBND thành phố giao dự tốn ngân sách chính thức cho

phường.

Bước 9: UBND phường hồn chỉnh lại dự tốn trình HĐND

quyết định.

Bước 10: UBND phường giao dự tốn cho ban, ngành, đồn thể,

đồng thời gửi phòng TC-KH thành phố, KBNN thành phố; thực hiện cơng

khai dự tốn NSP

Quy trình lập dự tốn NSP

UBND Thành phố

(Phòng TC-KH)1678

5UBND Phường234HĐND Phường910Các ban, đồn thể, kế toỏn phngGVHD: Nguyễn Thị B

Viên: Nguyễn Văn A12SinhĐại học

Chuyên đề tèt nghiÖp1.2.3. Chấp hành chi ngân sách phường

Chấp hành NSNN là quá trình sử dụng tổng hợp các biện pháp

kinh tế, tài chính và hành chính nhằm biến các chỉ tiêu thu, chi ghi trong kế

hoạch ngân sách năm trở thành hiện thực. Do đó, góp phần thực hiện các chỉ

tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH của phường. Cũng qua việc chấp hành

ngân sách sẽ bảo đảm kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ, tiêu

chuẩn, định mức kinh tế tài chính của nhà nước, đánh giá sự phù hợp giữa

chính sách với thực tiễn.

* Căn cứ chấp hành dự toán chi ngân sách phường

Dự toán ngân sách phường và phương án phân bổ NSP cả năm đã

được HĐND phường quyết định.

Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quyết

định

Đã được Chủ tịch UBND phường hoặc người được ủy quyền

quyết định chi

Phân bổ dự toán chi tiết của UBND phường dự kiến chi đầu tư

cho các dự án, chi thường xuyên theo Loại, Khoản của Mục lục NSNN gửi

KBNN nơi giao dịch để làm căn cứ thanh toán và kiểm soát chi.

Việc phân bổ chi NSP cần đảm bảo nguyên tắc: Tổng số giao cho

các bộ phận không vượt quá tổng số chi đã được HĐND cấp phường quyết

định theo ngành lĩnh vực.

UBND phường gửi dự toán chi NSP cho KBNN nơi giao dịch

** Quy trình chấp hành dự tốn chi ngân sách phngGVHD: Nguyễn Thị B

Viên: Nguyễn Văn A13SinhĐại học

Chuyên đề tốt nghiÖp

Chi ngân sách phường gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát

triển. Giữa hai khoản có quy trình thực hiện chi khác nhau:

Chấp hành các khoản chi thường xuyên:

Căn cứ để thực hiện chi là dự toán chi cả năm đã được UBND

phường phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên NSP theo từng khoản của

mục lục NSNN thông báo cho các đơn vị thuộc phường được ngân sách đảm

bảo hoặc hỗ trợ kinh phí.

Yêu cầu:

+ Chi đúng dự toán được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định

mức, đúng mục đích, đối tượng và tiết kiệm, có hiệu quả.

+ Chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế tốn, thống kê và

quyết tốn sử dụng kinh phí với UBND phường và công khai kết quả thu, chi

tài chính.

Nguyên tắc chi thường xuyên:

Việc thực hiện chi thường xuyên phải đảm bảo các điều kiện:

+) Đã được ghi trong dự toán được giao, trừ trường hợp dự toán

và phân bổ dự tốn chưa được cấp có thẩm quyền quyết định và chi từ nguồn

tăng thu, nguồn dự phòng ngân sách;

+) Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định;

+) Được Chủ tịch UBND phường hoặc người được uỷ quyền

quyết định chi.

+) Các khoản chi thuộc loại đấu thầu, thẩm định giá thì phải thực

hiện các thủ tục đấu thầu và thẩm định giá theo quy định.

Việc chấp hành các khoản chi thường xuyên của ngân sách phải

căn cứ vàotiến độ thực hiện chuyên môn, thực hiện chế độ, căn c vo d

toỏn chi c nm.

GVHD: Nguyễn Thị B

Viên: Nguyễn Văn A14SinhĐại học

Chuyên đề tốt nghiệp

Trng hp khụng ngun chi trả, thì sắp xếp các yêu cầu chi

theo thứ tự ưu tiên. Trước hết ưu tiên chi trả các khoản tiền lương, phụ cấp

của cán bộ phường; tiếp đến là các khoản chi cho các hoạt động, chi sự

nghiệp khơng thể trì hỗn được,…

Đối với các khoản chi như cơng tác phí, tổng kết, hội nghị…,

UBND phường có thể tạm ứng ở KBNN để chi theo chế độ quy định. Khi có

chứng từ hợp lệ, lập bảng kê chứng từ chi kèm theo đề nghị thanh toán kèm

thủ tục làm cơ sở chi NSP tại KBNN.

Khi rút dự toán các khoản chi thường xuyên, Kế toán phường lập

chứng từ trình Chủ tịch phường hoặc người được uỷ quyền ký gửi KBNN nơi

giao dịch và kèm theo các tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật. Trên

chứng từ phải ghi cụ thể, đầy đủ Chương, Khoản, Tiểu mục theo quy định của

Mục lục NSNN, kèm theo Bảng kê chứng từ chi; đối với các khoản chi lớn

phải kèm theo tài liệu chứng minh. Trường hợp thanh toán một lần có nhiều

đối tượng thì lập thêm Bảng kê chi, chi tiết theo Mục lục NSNN.

+) Trường hợp thật cần thiết phải tạm ứng cho nhiệm vụ chi (như

tạm ứng cơng tác phí, ứng tiền trước cho khách hàng, cho nhà thầu theo hợp

đồng, chuẩn bị hội nghị, tiếp khách, mua sắm nhỏ…), thì được tạm ứng để

chi, nhưng trên chứng từ chi NSP ghi số tiền cần tạm ứng chi tiết theo Tiểu

mục đối với các Khoản đã rõ nội dung, trường hợp chưa rõ nội dung thì ghi

Tiểu mục khác. Khi thanh tốn tạm ứng phải có đủ chứng từ hợp lệ, Kế toán

phường phải lập Bảng kê chứng từ chi và Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

gửi KBNN nơi giao dịch làm thủ tục chuyển tạm ứng sang thực chi ngân sách

theo đúng Tiểu mục thực chi.

Các khoản thanh toán NSP qua KBNN cho các đối tượng có tài

khoản giao dịch ở KBNN hoặc ở ngân hng phi c thc hin bng hỡnh

GVHD: Nguyễn Thị B

Viên: Nguyễn Văn A15SinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

**Đặc điểm của chi ngân sách phường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×