Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương I: Tổng quan chung về tổng công ty dệt may Việt Nam

Chương I: Tổng quan chung về tổng công ty dệt may Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phísèng, mòi nhän ®Ĩ cã thể giúp đất nớc ta từng bớc hội

nhập đợc với nền kinh tế thế giới. Chính vì vậy để tạo

động lực cho sự phát triển của ngành Dệt- May Chính phủ

đã quyết định thành lập Tổng công ty Dệt- May Việt Nam

theo quyết định số 153/TTg ngày 29/4/1995. Tổng công

ty có tên giao dịch quốc tế là Vietnam National TextileGarment Coporation, viết tắt là VINATEX:

- Có trụ sở chính đặt tại: 25 Bà triệu- Quận Hoàn Kiếm

Thành phố Hà Nội. Ngoài ra Tổng công ty còn có cơ sở 2

tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ tịch hội đồng quản trị: Ông Lê Quốc Ân

- Tổng giám đốc:Ông Mai Hoàng ÂnLà tổng công ty Nhà nớc hoạt động theo mô hình

Tổng công ty 91 nhằm đổi mới quản lý Doanh nghiệp Nhà

nớc, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh trên thị trờng. VINATEX là sự kế thừa nhiệm vụ và đội ngũ cán bộ,

công nhân của tổng công ty dệt Việt Nam và Liên hiệp các

xí nghiệp May Việt Nam với toàn bộ các công ty, xí nghiệp

nhà máy Dệt, May quốc doanh Trung ơng và một số địa

phơng.

Từ khi thành lập đến nay tổng công ty Dệt- May Việt

Nam đã và đang có vị trí xứng đáng trong nền kinh tế

Quốc dân, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, cung

cấp các mặt hàng thiết yếu cho ngời tiêu dùng trong nớc,

mở rộng xuất khẩu và đóng góp vào nguồn thu ngân sách

Nhà nớc. Giá trị sản xuất công nghiệp chiếm bình quân từ

9-10% ngành công nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu năm 1999

chiếm 14,6% so với kim ngạch xuất khẩu cả nớc và tạo việc

làm cho gần 1 triệu lao động công nghiệp...

3Ket-noi.com kho ti liu min phớ2.Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Chức năng của Tổng công ty quy định trongđiều lệ của Tổng công ty:

-Tổng công ty thực hiện chức năng kinh doanh hàng

dệt, may mặc từ đầu t, sản xuất, cung ứng đến tiêu thụ

sản phẩm; xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, thiết bị,

phụ tùng, sản phẩm dệt may và các hàng hoá có liên quan

đến ngành dệt may; Liên doanh liên kết với các tổ chức

kinh tế trong và ngoài nớc.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến;

tổ chức đào tạo, bồi dỡng cán bộ quản lý công nhân kỹ

thuật.

- Tiến hành các hoạt động kinh doanh ngành nghề khác

theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác theo

quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Nhà nớc

giao.

2.2. Nhiệm vụ của Tổng công ty trong cơ chế thịtrờng gồm:

- Tổng công ty có nghĩa vụ nhận, sử dụng có hiệu quả,

bảo toàn và phát triển vốn Nhà nớc giao ( bao gồm cả phần

vốn đầu t vào doanh nghiệp khác); nhận sử dụng có hiệu

quả tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác để thực

hiện mục tiêu kinh doanh và nhiệm vơ do Nhµ níc giao.

- Cã nhiƯm vơ thùc hiƯn:

+ Các khoản nợ phải thu, phải trả ghi trong bảng cân

đối tài sản của Tổng công ty tại thời điểm thành lập Tổng

công ty.4Ket-noi.com kho ti liu min phớ+ Trả các khoản tín dụng quốc tế mà Tổng công ty sử

dụng theo quyết định của Chính phủ. Trả các khoản tín

dụng do Tổng công ty trực tiếp vay hoặc các khoản tín

dụng đã đợc Tổng công ty bảo lãnh cho các đơn vị thành

viên vay theo hợp đồng bảo lãnh, nếu các đơn vị này

không có khả năng trả.

- Tổng công ty có nghĩa vụ quản lý các hoạt động kinh

doanh theo phạm vi trách nhiệm, quyền hạn đợc Nhà nớc

giao.

- Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng chế độ và

các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, kế toán,

hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác Nhà nớc

quy định; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các hoạt

động tài chính của Tổng công ty. Phải công bố công khai

báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin để đánh giá

đúng đắn và khách quan về hoạt động tài chính của

Tổng công ty, đồng thời có nghĩa vụ công khai báo cáo tài

chính hàng năm, các thông tin để đánh giá đắn và khách

quan về hoạt động của Tổng công ty, nộp các khoản thuế

và các khoản nộp ngân sách kháctheo quy định củaChính phủ và pháp luật.

2 2.3. Quyền hạn cđa Tỉng c«ng ty:

3- Tỉng c«ng ty cã qun tỉ chức quản lý, tổchức kinh doanh theo quy định của pháp luật nh: Tổ chức

bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu,

nhiệm vụ Nhà nớc giao; đổi mới trang thiết bị theo chiến lợc phát triển của Tổng công ty; kinh doanh những ngành

nghề phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nớc giao...5Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- Tỉng c«ng ty cã qun đầu t, liên doanh, liên kết,

góp vốn cổ phần, mua một phần hoặc toàn bộ tàI sản của

doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

- Tổng công ty có quyền chuyển nhợng, thay thế, cho

thuê, thế chấp, cầm cố tàI sản thuộc quyền quản lý của

Tổng công ty, trừ những thiết bị, nhà xởng quan trọng

theo quy định của Chính phủ phảI đợc Bộ TàI chính cho

phép.

- Tổng công ty có quyền quản lý tài chính theo quy

định: Đợc sử dụng vốn và các quỹ của Tổng công ty để

phục vụ kịp thời các nhu cầu kinh doanh theo nguyên tắc

bảo toàn, có hiệu quả; Tự huy động vốn để hoạt động

kinh doanh nhng không làm thay đổi hình thức sở hữu;

đợc phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật; đợc

thế chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản

thuộc quyền quản lý của Tổng công ty tại Ngân hàng Việt

Nam để vay vốn kinh doanh theo quy định của Pháp

luật...

3. Đặc điểm hoạt động của Tổng công ty.

Tổng công ty hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực sau:

+ Đầu t, sản xuất, cung ứng, phân phối và xuất nhập

khẩu trong lĩnh vực dệt - may.

+ Thiết lập công ty cổ phần và hợp tác kinh doanh với

các công ty trong nớc và các công ty nớc ngoài.

+ Phát triển và mở rộng cả thị trờng trong và ngoài nớc nh là phân công cho các công ty thành viên thâm nhập

vào các thị trờng tiềm năng.

+ Tập trung nỗ lực nâng cấp công nghệ, nghiên cứu

chính sách và tập trung nỗ lực phát triển những công nghệ6Ket-noi.com kho ti liu min phớmới nhất, cải tiến máy móc thiết bị theo chiến lợc phát

triển.

+ Cung ứng các khoá đào tạo và đào tạo lại các nhà

quản lý và các cấp độ chuyên môn nh là nâng cao kỹ thuật

của những công nhân.

II. Cơ cÊu tỉ chøc cđa Tỉng c«ng ty dƯt may

ViƯt Nam.

Tỉng công ty Dệt may Việt nam hoạt động theo mô

hình Tổng công ty 91 nên đứng đầu Tồng công ty là Hội

đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty đợc minh

hoạ nh bảng sau:

Hội đồng quản trị

Tổng giám

đốc

Phó giám đốc thờng trựcBan kiểm soátPhó tổng giám đốcban chức năngĐào tạoBan Kế hoạch Thị trờng

Ban Tài chính - Kế toán

Ban Kĩ thuật - Đầu t

Ban Tổ chức- hành chính

Trung tâm xúc tiến xuất khẩu

Trung tâm đào tạo cán bộ

QTDNTrờng Trung cấp dệt may Nam

Định

Trờng Trung cấp may và thêi

trang sè 1

Trung Trung cÊp May vµ thêi

trang sè 2

Trung tâm đào tạo quản lý

Viện nghiên cứuTạp chí dệt mayViên nghiªn cøu KT - KT dƯt may

ViƯn thiÕt kÕ thêi trang

( FADIN)Trung tâm hợp tác lao động

quốc tế

Trung tâm Y tế dệt mayCông ty tài chính ngành dệt

( TFC )

Công ty thơng mại và DV số 1Công ty XNK VinatexCác văn phòng đại diện nớc ngoàiVăn phòng đại diện tại Mỹ( VINATEXIMEX )7Ket-noi.com kho ti liu min phớCông ty Thơng mại DV

TPHCM

Chi nhánh Vinatex tại Hải

Phòng

Chi nhánh Vinatex tại Đà Nẵng

Các CT liên doanh &

Cổ phầnCT may Bình

Minh

CT may Hồ Gơm

CT may Tân

ChâuVăn phòng đại diện tại Ukraine

Văn phòng đại diện tại Ba Lan

Văn phòng đại diện tại Hồng

KôngCác thành viên ở phía

bắc Việt NamCác thành viên ở phía nam

Việt NamDn liên doanh với

đối tác nớc ngoàiCy D - M Hà NộiCT dệt Việt ThắngCT dệt 8 3CT dệt Phong PhúCT

Doda

Bochang

Inl't DomatexCT dệt kim Đông

Xuân

CT dệt Nam ĐịnhCT D-M Thành CôngClipsalCT dệt Thắng LợiCT dệt tơ Nam

Định

CT dệt Vĩnh Phú

CT dệt Hà NộiCT dệt Nha TrangVinatex

Hongkong

.......................CT dệt Phớc Long

CT Dệt kim Đông Phơng

CT dệt Đông Nam

CT dệt Đông á

CT dệt may Sài Gòn

CT dệt may Hoa Tho

CT dệt len Việt NamCT đay Trà Lý

CT dệt may Huế

CT may 10

CT may Đức Giang

CT

may

Thăng

Long

CT

May

Chiến

Thắng

CT may Đáp Cầu

CT may Nam Định

CT may Ninh Bình

CT may Hng Yên

CT may Gia Lâm

CT may Nam Định

CT may Hng YênCT may Việt Tiến

CT

CT

CT

CT

CT

CT

CTmay Nhà Bè

may Đồng Nai

may Hữu Nghị

may Phơng Đông

may Hoà Bình

may Độc lập

D-M Thanh SơnTheo quyết định của Tổng giám đốc Tổng công ty

Dệt May Việt Nam ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và mối quan hệ công tác các Ban chức năng, các trung

tâm thuộc cơ quan Tổng công ty, bao gồm:

1. Ban tổ chức hành chính

1.1 Chức năng

Ban tổ chức hành chính là bộ phận chuyên môn nghiệp

vụ, thực hiện hai chức năng. Thứ nhất, là bộ phận tham mu

8Ket-noi.com kho tài liệu miễn phígióp viƯc cho héi đồng quản trị, tổng giám đốc tổng

công ty về các lĩnh vực tổ chức, cán bộ, lao động tiền lơng, công tác thanh tra, Thứ hai, là chức năng phục vụ hỗ

trợ và tạo đIều kiện cho bộ máy văn phòng Tổng công ty

hoạt động.

1.2 Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều

lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị

thành viên.

- Hớng dẫn các đơn vị thành viên của tổng công ty

xây dựng sửa đổi, bổ sung ĐIều lệ tổ chức và hoạt

động .

-Giúp tổng giám đốc và hội đồng quản trị trong việc

quản lý đội ngũ cán bộ thuộc diện tổng công ty quản lý

đội ngũ cán bộ thuộc diện tổng công ty quản lý.

-Đề xuất các biện pháp giảI pháp đối với công tác cán

bộ nhân sự. Thùc hiƯn c¸c thđ tơc bỉ nhiƯm, miƠn

nhiƯm , khen thởng, kỷ luật, nâng lơng đối với cán bộ viên

chức.

-Cùng với các bộ phận chức năng có liên quan đề xuất

và làm thủ tục gửi cán bộ đI học tập nghiên cứu khảo sát,

hoặc làm chi nhánh hay văn phòng đạI diện ở các nớc.

-Tổ chức tiếp nhận , phân loạI, theo dõi việc xử lý văn

th. Thực hiện tốt chế độ bảo mật tàI liệu theo quy định

của nhà nớc và của tổng công ty.

1.3.Mối quan hệ công tác với các phòng ban

Mối quan hệ với các ban trung tâm nói chung.

-Hớng dẫn , thông báo cho các ban, trung tâm về các

chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên trong cơ

quan.

9Ket-noi.com kho ti liu min phớ-Cùng các ban bàn bạc xây dựng chức năng nhiệm vụ

của từng ban, từng trung tâm, chi nhánh,

Mối quan hệ với các đơn vị thành viên.

Các đơn vị thành viên báo cáo về ban tổ chức hành

chính:

-Công tác quy hoạch cán bộ

-Đánh giá cán bộ hàng năm.

- Đề nghị nâng lơng, đề bạt, khen thởng, kỷ luật,

đối với cán bộ do tổng công ty quản lý.

-Những vấn đề có liên quan đến thanh tra, khiếu tố,

khiếu nại.

Mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nớc.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định.

- Chịu sự kiểm tra về việc thực hiện các chế độ chính

sách đối với ngời lao động trong tổng công ty.

- Đề nghị việc xếp hạng doang nghiệp

2. Ban kế hoạch thị trờng

2.1 Chức năng

Ban kế hoạch thị trờng là bộ phận chuyên môn nghiệp

vụ có chức năng tham mu, giúp cơ quan Tổng giám đốc và

Hội đồng quản trị trên các lĩnh vực: qui hoạch, kế hoạch

dàI hạn, kế hoạch đợc chia ra từng năm, thông tin quản trị,

thông tin năng lực sản xuất, máy móc thiết bị, danh mục

sản phẩm,ở các đơn vị thành viên, các đơn vị phụ

thuộc trong toàn Tổng công ty cũng nh việc sử dụng chúng

trong sản xuất kinh doanh; các hoạt động t vấn, xúc tiến

liên quan tới thị trờng nội bộ và thị trờng nội địa.

2.2 Nhiệm vụ

- Tổng hợp và xây dựng kế hoạch dàI hạn, kế hoạch đợc chia ra từng năm của toàn tổng công ty trên cơ sở năng

10Ket-noi.com kho ti liu min phớlực thực tế và kế hoạch đầu t phát triển của các đơn vị

thành viên kết hợp với mục tiêu chiến lợc của toàn tổng công

ty.

-Kiểm tra các đơn vị thành viên trong quá trình hoạt

động kinh doanh.

- Thờng xuyên cập nhật các thông tin số liệu phản ánh

hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên.

- Tổ chức, thực hiện việc nghiên cứu thị trờng tạI một

số khu vực, thu thập thông tin liên quan đến thị trờng, xác

định thị trờng tiềm năng đối với danh mục những sản

phẩm chủ yếu của tổng công ty.

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến thị trờng nội bộ và

thị trờng nội địa.

2.3 Mối quan hệ với các phòng ban

Với các phòng ban nói chung

- Ban kế hoạch thị trờng là đầu mối về kế hoạch, thị

trờng trong nớc. Các ban liên quan có trách nhiệm cung cấp

các thông tin cần thiết và phối hợp cùng với Ban kế hoạch thị

trờng thực hiện nhiệm vụ mà lãnh đạo tổng công ty giao.

Với các đơn vị thành viên

- Các đơn vị thành viên báo cáo về ban kế hoạch thị

trờng theo các lĩnh vực hoạt động của ban.

- Phối hợp với các đơn vị thành viên thực hiện nhiệm

vụ quảng cáo, xúc tiến, tiếp thị đối với thị trờng trong nớc

Với các cơ quan quản lý Nhà nớc

- Thừa lệnh tổng giám đốc tiếp nhận, triển khai

những thông tin quản lý Nhà nớc liên quan đến những lĩnh

vực hoạt động của ban.11Ket-noi.com kho ti liu min phớ- Trình lãnh đạo Tổng công ty báo cáo, kiến nghị với

các cơ quan quản lý nhà nớc về những mặt hoạt động liên

quan đến ban.

3. Ban tàI chính kế toán

3.1 Chức năng

Ban tàI chính kế toán là bộ phận chuyên môn nghiệp

vụ có chức năng tham mu, giúp việc cho Tổng giám đốc và

Hội đồng quản trị về các lĩnh vực tàI chính, tín dụng,

kiêmr toán, giá cả trong các hoạt động sản xuất kinh doanh,

XDCB, hành chính sự nghiệp tạI các đơn vị thành viên, các

đơn vị phụ thuộc và các cơ quan văn phòng của tổng

công ty.

3.2 Nhiệm vụ

- Nghiên cứu hớng dẫn chế độ tàI chính, kế toán, giá

cả và tín dụng.

- Phối hợp với các ban chức năng trong tổng công ty

xây dựng và thực hiện công tác kế hoạch hoá trong toàn

tổng công ty

- Xây dựng dự án nhận vốn và các nguồn lực khác của

Nhà nớc, phơng án giao vốn và các nguồn lực cho các đơn

vị thành viên, phơng án đIũu hoà vốn và nguồn lực cho các

đơn vị thành viên.

- Tổ chức theo dõi việc thực hiện công tác kế toán ở

các đơn vị thành viên.

3.3 Mối quan hệ với các phòng ban

Với các phòng ban

- Hớng dẫn chế độ tàI chính cho các phòng ban

- Tham gia và xây dựng quy chế tàI chính

Với các đơn vị thành viên12Ket-noi.com kho ti liu min phớ- Hàng năm các đơn vị thành viên báo cáo kế hoạch

tàI chính của đơn vị mình về tổng công ty để tổng hợp

báo cáo Nhà nớc.

Với cơ quan quản lý Nhà nớc

- Kế toán trởng cùng Tổng giám đốc tiếp nhận việc

giao vốn từ Bộ tàI chính cho tổng công ty.

- NgoàI ra ban tàI chính kế toán đa ra kế hoạch về

vốn, tàI chính của tổng công ty trình Tổng giám đốc và

Tổng giám đốc trình Thủ tớng chính phê duyệt.

4. Ban kỹ thuật đầu t

4.1 Chức năng

Ban kỹ thuật đầu t là bộ môn giúp việc, có chức năng

tham mu cho tổng giám đốc về kế hoạch đầu t, về thực

hiện các dự án đầu t xây dựng cơ bản và công tác thống

kê kế hoạch của tổng công ty. Bên cạnh đó còn tham mu

cho Tổng giám đốc về quản lý dự án, về khoa học kỹ thuật

của tổng công ty.

4.2 Nhiệm vụ

- T vấn, đề xuất với lãnh đạo về các dự án đầu t xây

dựng cơ bản của Tổng công ty, các giảI pháp và hình thức

đầu t .

- Tổ chức thẩm định, quản lý hoạt động đầu t, dự

toán thanh quyết toán của các dự án đầu t trình lãnh đạo

phê duyệt .

- Nghiên cứu, đề xuất các đề tàI, giảI pháp khoa học

kỹ thuật ngành để phổ biến, áp dụng rộng rãI trong toàn

tổng công ty.

4.3 Mối quan hệ với các phòng ban13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương I: Tổng quan chung về tổng công ty dệt may Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×