Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại VPBank.

3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại VPBank.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

- VPBank cần xác định chiến lược phát triển tín dụng tùy thuộc thị

trường mục tiêu, khả năng, thế mạnh của ngân hàng mình. Từ đó xây dựng

chính sách tín dụng khoa học, phù hợp các qui luật kinh tế thị trường, quy

trình cụ thể, chi tiết để hướng hoạt động tín dụng của ngân hàng mình theo

hướng tăng trưởng bền vững, phát huy lợi thế so sánh, hiệu quả, ít rủi ro.

Đưa ra chính sách cho vay đối với các khách hàng có quan hệ thân tín, quy

trình cấp tín dụng thận trọng.

-Nâng cao năng lực cán bộ quản trị và tác nghiệp trong lĩnh vực tín

dụng. Đưa ra chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ và đề bạt thích hợp

với yêu cầu và trách nhiệm công việc. Thường xuyên tổ chức và phối hợp

với các ngân hàng nước ngoài các lớp học, tập huấn, đào tạo và đào tạo lại

để cập nhật kiến thức ngân hàng thời kỳ kinh tế thị trường phát triển, tăng

cường kỹ năng cho cán bộ quản trị và cán bộ tín dụng.

-Đưa vào sử dụng mơ hình, phần mềm hiện đại phục vụ việc phân tích

mức độ rủi ro của khách hàng, định giá khoản vay, định giá tài sản thế chấp

và quản trị danh mục cho vay. Các phần mềm này sẽ hỗ trợ quản lý các

khoản vay và đánh giá mức độ rủi ro của khoản vay được chính xác hơn và

thuận tiện hơn.

-Tổ chức mơ hình tổ chức và quy trình cấp tín dụng, quản trị rủi ro

đảm bảo sự độc lập giữa các chức năng bán hàng, phân tích và quản trị rủi

ro tín dụng. Định kỳ tổ chức đánh giá lại mức độ rủi ro của khoản vay, của

tài sản thế chấp…

-Tổ chức việc thu thập, lưu trữ và khai thác thông tin phục vụ việc ra

quyết định đầu tư và cả việc giám sát sau khi cho vay.

-Áp dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa hiệu quả hơn rủi ro tín

dụng như: chứng khốn hố các khoản cho vay, hợp đồng trao đổi tín dụng

(credit swap), hợp đồng quyền lựa chọn tín dụng, trái phiếu ràng buộc…

3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng trung ương

-Ban hành các chính sách nhằm quản lý hoạt động tín dụng ngày càng

hiệu quả hơn. Hoàn thiện hơn luật thế chấp tài sản kéo dài như hiện nay.SV: Nguyễn Minh Khanh36Lớp: 9A03Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

-Củng cố và hồn thiện hệ thống thanh tra của ngân hàng nhà nước

trên cơ sở pháp luật hiện hành. Đồng thời ngân hàng nhà nước tăng cường

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng

trực thuộc hệ thống ngân hàng nhà nước trong việc thực hiện các nội dung

của luật ngân hàng.

-Tăng cường việc kiểm tra thường xuyên các hoạt động của các ngân

hàng thương mại. Kiên quyết xử lý đối với những ngân hàng vi phạm quy

định.

-Bổ sung, chỉnh sửa Quyết định 493/2005/QĐ-Ngân hàng Nhà nước

về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo hướng chặt chẽ hơn cả về

tính pháp lý, giải pháp kỹ thuật và chế tài để buộc các ngân hàng thương

mại Việt Nam đầu tư hơn nữa vào việc quản lý, giám sát chất lượng tín

dụng, đặc biệt là việc thực hiện hệ thống thơng tin xếp hạng khách hàng

theo Sổ tay tín dụng đã được ban hành.

- Tăng cường hệ thống cập nhật và phân tích thơng tin, để từ đó đề ra

được các chính sách điều hành hệ thống ngân hàng trực thuộc một cách hợp

lý.SV: Nguyễn Minh Khanh37Lớp: 9A03Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíKẾT LUẬN

Trong kinh doanh ngân hàng việc ngân hàng đýõng đầu với rủi ro tín

dụng là điều không tránh khỏi đýợc. Thừa nhận một tỷ lệ rủi ro tự nhiên

trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là yêu cầu khách quan hợp lý. Vấn

đề là làm thế nào để hạn chế rủi ro này ở một tỷ lệ thấp nhất có thể chấp

nhận đýợc.

Rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín

dụng là một đề tài mà các nhà quản trị ngân hàng đã và đang nghiên cứu

khơng ngừng hồn thiện trong các điều kiện mới để đạt đýợc tỷ lệ lý týởng

nói trên.

Trên đây chuyên đề đã đề cập đến:

Một là: hệ thống hố các lý luận phân tích về phòng ngừa và hạn chế

rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thýõng mại.

Hai là: phân tích đánh giá tình hình rủi ro tín dụng trong Ngân hàng

Thýõng mại cổ phần các doanh nghiêp ngoài quốc doanh.

Ba là: đýa ra các giải pháp và kiến nghị đối với ngân hàng Thýõng

mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh khắc phục những vấn đề

còn hạn chế trong việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.

Hy vọng rằng với việc ứng dụng các biện pháp hỗ trợ nói trên sẽ

giúp cho hệ thống ngân hàng Thýõng mại cổ phần Việt Nam nói chung và

ngân hàng VP Bank nói riêng phát triển vững mạnh hõn trên con đýờng hội

nhập vào thị trýờng tài chính khu vực và thế giới.

Do hạn chế về thời gian thực hiện đề tài cũng nhý kiến thức nên đề

tài còn nhiều thiếu sót. Rất mong đýợc sự giúp đỡ và chỉ bảo của các thầy

cô và các bạn.

Em xin chân thành cảm õn!SV: Nguyễn Minh Khanh38Lớp: 9A03Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Tín dụng Ngân hàng, Đại học Kinh Doanh và Công

Nghệ Hà Nội chủ biên TS Nguyễn Võ Ngoạn.

2. Giáo trình tài chính doanh nghiệp, Đại học Kinh Doanh và Công

Nghệ Hà Nội.

3. Các tài liệu do phòng tổng hợp và phòng kế tốn VP Bank chi

nhánh Đông Đô cung cấp: cõ cấu tổ chức, một số chỉ tiêu về tình

hình hoạt động kinh doanh, các văn bản pháp luật.

4. Sổ tay tín dụng VP Bank- Đơng Đơ.

5. Tạp chí ngân hàng số 23 tháng12-2007.

6. Nguồn Internethttp:// www.icb.com.vn

http:// www.vnexpress.net

http:// www.vnecono my.com.vn

http:// www.mof.gov.vn

http:// www.sbv.gov.vnSV: Nguyễn Minh Khanh39Lớp: 9A03Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

LỜI CẢM ÕNQua những năm học tập và rèn luyện dýới giảng đýờng Đại học, kết

hợp với thời gian thực tập tại Ngân hàng Thýõng mại Cổ phần các doanh

nghiệp ngoài quốc doanh(VP Bank), em đã đýợc học tập và tích luỹ đýợc

nhiều kiến thức q báu cho mình.

Để có kiến thức hồn thành luận văn tốt nghiệp là nhờ sự giảng dậy

tận tình của quý thầy cô Trýờng đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà

Nội, sự hýớng dẫn tận tâm của thầy GS.,TS.Vũ Văn Hố và sự giúp đỡ

nhiệt tình của các anh chị cán bộ viên chức ở phòng kế tốn nội bộ và

phòng giao dịch VP Bank Đơng Đơ.

Xin chân thành cảm õn:

-Q thầy cơ Khoa Tài Chính – Ngân Hàng trýờng Đại học Kinh

Doanh và Công Nghệ Hà Nội.

-GS.TS Vũ Văn Hoá.

-Ban lãnh đạo VP Bank. Cùng tất cả anh chị cán bộ viên chức phòng

giao dịch và phòng kế tốn nội bộ VP Bank Đơng Đơ đã giúp đỡ, chỉ bảo

và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em hồn thành bài luận văn này.

Sau cùng Em kính chúc quý thầy cô Trýờng Đại Học Kinh Doanh và

Công Nghệ Hà Nội cùng các anh chị trong VP Bank dồi dào sức khoẻ và

luôn thành công trong công tác.Sinh viên thực hiệnNguyễn Minh KhanhSV: Nguyễn Minh Khanh40Lớp: 9A03Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thực tiễn hoạt động ngân hàng rủi ro tín dụng đýợc đánh giá nhý

là một mắt xích quan trọng trong quản trị ngân hàng vì hoạt động tín dụng

là hoạt động mang lại lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng thýõng mại. Do

vậy đề tài hạn chế rủi ro tín dụng trong ngân hàng thýõng mại không phải

là một đề tài mới mẻ. Tuy nhiên, quản trị rủi ro tín dụng chỉ mang lại hiệu

quả nếu cõ chế quản trị rủi ro đýợc xây dựng trên nền tảng khoa học đýợc

kiểm chứng bằng thực tiễn.

Thực tế cho thấy mặc dù không phải là vấn đề mới nhýng cũng vẫn là

nan giải với nhiều ngân hàng thýõng mại. Hiện nay nhiều ngân hàng có tỷ

lệ nợ quá hạn, nợ xấu rất cao. Do vậy đây vẫn là vấn đề đýợc lýu tâm hàng

đầu.

Qua thời gian thực tập ở Ngân hàng Thýõng mại Cổ phần các doanh

nghiệp ngồi quốc doanh (VP Bank) em thấy tình hình phòng ngừa và hạn

chế rủi ro tín dụng ở đây đã thực hiện rất tốt. Do vậy em đã tiến hành tìm

hiểu các cơng cụ chính sách mà VP Bank đã thực hiện để đạt đýợc thành

cơng đó và nghiên cứu các giải pháp để hồn thiện hõn những phần còn

thiếu sót.

Do thời gian nghiên cứu và trình độ còn hạn chế nên đề tài của em có

thể còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận đýợc sự đóng góp ý kiến của các

thầy cô cùng các bạn.

Em xin cảm õn!SV: Nguyễn Minh Khanh41Lớp: 9A03Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: RỦI RO TÍN DỤNG, Ý NGHĨA CỦA PHỊNG NGỪA

VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG KINH DOANH CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..................................................................1

1.1 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại...................................1

1.1.1 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại.......................1

1.1.1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại.....................................1

1.1.1.2 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại...................2

1.1.2 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại..............................3

1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại..........3

1.1.2.2 Nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng trong ngân hàng

thương mại........................................................................................3

1.2 Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương

mại............................................................................................................5

1.2.1 Khái niệm và sự cần thiết phòng ngừa v à hạn chế rủi ro tín

dụng của Ngân hàng thương mại........................................................5

1.2.2 Biểu hiện của rủi ro tín dụng.....................................................6

1.2.2.1 Rủi ro trong huy động vốn.....................................................6

1.2.2.2 Rủi ro trong cho vay..............................................................7

1.2.3 Các nhân tố dẫn đến rủi ro tín dụng..........................................8

1.2.3.1 Nhân tố khách quan...............................................................8

1.2.3.2 Nhân tố chủ quan..................................................................9

1.3 Ý nghĩa phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng...........................11SV: Nguyễn Minh Khanh42Lớp: 9A03Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

1.3.1 Hạn chế tổn thất về vốn và tài sản của ngân hàng thương mại,

góp phần tăng lợi nhuận cho ngân hàng..........................................11

1.3.2 Đảm bảo an toàn tài sản cho người gửi tiền và các doanh

nghiệp..................................................................................................12

1.3.3 Góp phần ổn định kinh tế-xã hội..............................................12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC

DOANH (VPBANK).................................................................................13

2.1 Giới thiệu về VP Bank.....................................................................13

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển..............................................13

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của VP Bank:...................................................13

2.1.3 Kết quả hoạt động chính..........................................................15

2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn.....................................................15

2.1.3.2 Hoạt động cho vay...............................................................16

2.1.3.3 Doanh số hoạt động dịch vụ................................................17

2.1.3.4 Lợi nhuận............................................................................18

2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại VPBank.........................................19

2.3 Đánh giá thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại

VPBank..................................................................................................21

2.3.1 Những thành cơng....................................................................21

2.3.2 Những điểm yếu và nguyên nhân rủi ro tín dụng tại VPBank......22

2.3.2.1 Điểm yếu..............................................................................22

2.3.2.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng tại VP Bank...........................22

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO

TÍN DỤNG TẠI VPBANK.......................................................................25

3.1 Định hướng cơng tác tín dụng và phòng ngừa rủi ro...................25SV: Nguyễn Minh Khanh43Lớp: 9A03Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

3.2 Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại

VPBank..................................................................................................26

3.2.1 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng...............................26

3.2.3 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng.....................................27

3.2.3 Đổi mới nghiệp vụ tín dụng......................................................30

3.2.4 Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng ngân hàng........................32

3.2.5 Tiếp tục hồn thiện hệ thống thơng tin ngân hàng:................33

3.3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp phòng ngừa và

hạn chế rủi ro tín dụng tại VPBank.....................................................33

3.3.1 Một số kiến nghị với VPBank...................................................33

3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng trung ương.......................................34

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢOSV: Nguyễn Minh Khanh44Lớp: 9A03Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại VPBank.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×