Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

LỜI CẢM ÕNQua những năm học tập và rèn luyện dýới giảng đýờng Đại học, kết

hợp với thời gian thực tập tại Ngân hàng Thýõng mại Cổ phần các doanh

nghiệp ngoài quốc doanh(VP Bank), em đã đýợc học tập và tích luỹ đýợc

nhiều kiến thức q báu cho mình.

Để có kiến thức hồn thành luận văn tốt nghiệp là nhờ sự giảng dậy

tận tình của quý thầy cô Trýờng đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà

Nội, sự hýớng dẫn tận tâm của thầy GS.,TS.Vũ Văn Hố và sự giúp đỡ

nhiệt tình của các anh chị cán bộ viên chức ở phòng kế tốn nội bộ và

phòng giao dịch VP Bank Đơng Đơ.

Xin chân thành cảm õn:

-Q thầy cơ Khoa Tài Chính – Ngân Hàng trýờng Đại học Kinh

Doanh và Công Nghệ Hà Nội.

-GS.TS Vũ Văn Hoá.

-Ban lãnh đạo VP Bank. Cùng tất cả anh chị cán bộ viên chức phòng

giao dịch và phòng kế tốn nội bộ VP Bank Đơng Đơ đã giúp đỡ, chỉ bảo

và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em hồn thành bài luận văn này.

Sau cùng Em kính chúc quý thầy cô Trýờng Đại Học Kinh Doanh và

Công Nghệ Hà Nội cùng các anh chị trong VP Bank dồi dào sức khoẻ và

luôn thành công trong công tác.Sinh viên thực hiệnNguyễn Minh KhanhSV: Nguyễn Minh Khanh40Lớp: 9A03Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thực tiễn hoạt động ngân hàng rủi ro tín dụng đýợc đánh giá nhý

là một mắt xích quan trọng trong quản trị ngân hàng vì hoạt động tín dụng

là hoạt động mang lại lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng thýõng mại. Do

vậy đề tài hạn chế rủi ro tín dụng trong ngân hàng thýõng mại không phải

là một đề tài mới mẻ. Tuy nhiên, quản trị rủi ro tín dụng chỉ mang lại hiệu

quả nếu cõ chế quản trị rủi ro đýợc xây dựng trên nền tảng khoa học đýợc

kiểm chứng bằng thực tiễn.

Thực tế cho thấy mặc dù không phải là vấn đề mới nhýng cũng vẫn là

nan giải với nhiều ngân hàng thýõng mại. Hiện nay nhiều ngân hàng có tỷ

lệ nợ quá hạn, nợ xấu rất cao. Do vậy đây vẫn là vấn đề đýợc lýu tâm hàng

đầu.

Qua thời gian thực tập ở Ngân hàng Thýõng mại Cổ phần các doanh

nghiệp ngồi quốc doanh (VP Bank) em thấy tình hình phòng ngừa và hạn

chế rủi ro tín dụng ở đây đã thực hiện rất tốt. Do vậy em đã tiến hành tìm

hiểu các cơng cụ chính sách mà VP Bank đã thực hiện để đạt đýợc thành

cơng đó và nghiên cứu các giải pháp để hồn thiện hõn những phần còn

thiếu sót.

Do thời gian nghiên cứu và trình độ còn hạn chế nên đề tài của em có

thể còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận đýợc sự đóng góp ý kiến của các

thầy cô cùng các bạn.

Em xin cảm õn!SV: Nguyễn Minh Khanh41Lớp: 9A03Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: RỦI RO TÍN DỤNG, Ý NGHĨA CỦA PHỊNG NGỪA

VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG KINH DOANH CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..................................................................1

1.1 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại...................................1

1.1.1 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại.......................1

1.1.1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại.....................................1

1.1.1.2 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại...................2

1.1.2 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại..............................3

1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại..........3

1.1.2.2 Nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng trong ngân hàng

thương mại........................................................................................3

1.2 Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương

mại............................................................................................................5

1.2.1 Khái niệm và sự cần thiết phòng ngừa v à hạn chế rủi ro tín

dụng của Ngân hàng thương mại........................................................5

1.2.2 Biểu hiện của rủi ro tín dụng.....................................................6

1.2.2.1 Rủi ro trong huy động vốn.....................................................6

1.2.2.2 Rủi ro trong cho vay..............................................................7

1.2.3 Các nhân tố dẫn đến rủi ro tín dụng..........................................8

1.2.3.1 Nhân tố khách quan...............................................................8

1.2.3.2 Nhân tố chủ quan..................................................................9

1.3 Ý nghĩa phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng...........................11SV: Nguyễn Minh Khanh42Lớp: 9A03Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

1.3.1 Hạn chế tổn thất về vốn và tài sản của ngân hàng thương mại,

góp phần tăng lợi nhuận cho ngân hàng..........................................11

1.3.2 Đảm bảo an toàn tài sản cho người gửi tiền và các doanh

nghiệp..................................................................................................12

1.3.3 Góp phần ổn định kinh tế-xã hội..............................................12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC

DOANH (VPBANK).................................................................................13

2.1 Giới thiệu về VP Bank.....................................................................13

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển..............................................13

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của VP Bank:...................................................13

2.1.3 Kết quả hoạt động chính..........................................................15

2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn.....................................................15

2.1.3.2 Hoạt động cho vay...............................................................16

2.1.3.3 Doanh số hoạt động dịch vụ................................................17

2.1.3.4 Lợi nhuận............................................................................18

2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại VPBank.........................................19

2.3 Đánh giá thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại

VPBank..................................................................................................21

2.3.1 Những thành cơng....................................................................21

2.3.2 Những điểm yếu và nguyên nhân rủi ro tín dụng tại VPBank......22

2.3.2.1 Điểm yếu..............................................................................22

2.3.2.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng tại VP Bank...........................22

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO

TÍN DỤNG TẠI VPBANK.......................................................................25

3.1 Định hướng cơng tác tín dụng và phòng ngừa rủi ro...................25SV: Nguyễn Minh Khanh43Lớp: 9A03Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

3.2 Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại

VPBank..................................................................................................26

3.2.1 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng...............................26

3.2.3 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng.....................................27

3.2.3 Đổi mới nghiệp vụ tín dụng......................................................30

3.2.4 Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng ngân hàng........................32

3.2.5 Tiếp tục hồn thiện hệ thống thơng tin ngân hàng:................33

3.3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp phòng ngừa và

hạn chế rủi ro tín dụng tại VPBank.....................................................33

3.3.1 Một số kiến nghị với VPBank...................................................33

3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng trung ương.......................................34

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢOSV: Nguyễn Minh Khanh44Lớp: 9A03Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×