Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Khái niệm, vai trò, nguyên tắc và yêu cầu của Đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp.

I. Khái niệm, vai trò, nguyên tắc và yêu cầu của Đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho ti liu min phớ

hoạt động nhằm mục đích nâng cao tay nghề hay kỹ năng

của một cá nhân đối với công việc hiện hành. Đào tạo giúp

các cá nhân phát triển tri thức, kỹ năng, kỹ xảo tạo tiền đề

cho việc nâng cao năng suất, chất lợng công việc. Còn phát

triển bao gồm các hoạt động nhằm chuẩn bị cho công nhân

viên theo kịp với cơ cấu tổ chức khi nó thay đổi và phát

triển. Đó là quá trình cập nhật những kiến thức còn thiếu

và bồi dỡng nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp để có thể

thực hiện công việc mới một cách có hiệu quả.

Có thể nói điểm tơng đồng giữa đào tạo và phát triển

là chúng đều có các phơng pháp tơng tự, đợc sử dụng nhằm

tác động lên quá trình học tập để nâng cao các kiến thức,

kỹ năng thực hành.Tuy nhiên, đào tạo có định hớng vào hiện

tại, chú trọng vào công việc hiện thời của cá nhân, giúp các

cá nhân có ngay các kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt

công việc hiện tại. Còn phát triển nhân viên nhằm chú trọng

lên các công việc tơng lai trong doanh nghiệp. Khi một ngời

đợc thăng tiến lên những chức vụ mới, họ cần có những kiến

thức, kỹ năng mới theo yêu cầu của công việc. Công tác phát

triển nhân viên sẽ giúp cho các cá nhân chuẩn bị sẵn các

kiến thức kỹ năng cần thiết đó.

1.2 Vai trò của đào tạo và phát triển nhân sự.

Đào tạo và phát triển nhân sự đóng vai trò quan trọng

trong sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Nh

chúng ta đã biết vốn đợc hiểu là giá trị mang lại lợi ích kinh

tế, là nhân tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp.

Vốn đợc biểu hiện nhiều dới dạng khác nhau nh vốn nhân lực

vốn tài chính tiền tệ, vốn hiện vật...Trong đó vốn nhân lực3Ket-noi.com kho ti liu min phớ

là quan trọng nhất, tạo nên lợi thế cạnh tranh hàng đầu của

một doanh nghiệp. Vốn nhân lực là nguồn lực về con ngời

song không phải bất cứ ngời nào cũng có thể trở thành vốn

nhân lực. Bởi lẽ cũng giống nh các nguồn lực khác để có thể

đa lại lợi ích kinh tế thì bản thân nó phải có giá trị (ví dụ

nh giá trị của đồng tiền, giá trị của tài sản lu động, tài sản

cố định...) yếu tố con ngời muốn trở thành vốn nhân lực

cũng phải cần có giá trị, chính là giá trị sức lao động. Giá

trị sức lao động cao hay thấp phụ thuộc vào trình độ lành

nghề của nhân lực.Trình độ lành nghề là một trong những

chỉ tiêu quan trọng nhất, thể hiện chất lợng của nhân lực.

Để có trình độ lành nghề cao thì ngời lao động phải trải

qua quá trình đào tạo và phát triển nhằm trang bị các kiến

thức và các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc. Nói

cách khác, dể ngời lao động có thể trở thành vốn nhân lực

thì không còn con đờng nào khác ngoài việc tiến hành

công tác đào tạo nghề cho họ. Hiện nay, khi khoa học kỹ

thuật, công nghệ đã có những thành tựu vợt bậc và phát

triển một cách nhanh chóng thì công tác đào tạo và phát

triển nhân sự càng trở nên quan trọng vì chỉ có đào tạo

mới đảm bảo cho doanh nghiệp thích ứng kịp thời với sự

phát triển của khoa học kỹ thuật,nâng cao vị thế cạnh tranh

của doanh nghiệp trên thơng trờng.

Nh vậy đào tạo và phát triển nhân sự chính là một trong

những yếu tố cơ bản góp phần thực hiện thắng lợi các mục

tiêu của doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng suất

lao động, nâng cao hiƯu qu¶ kinh doanh, gi¶m chi phÝ,4Ket-noi.com kho tài liệu min phớ

giảm tai nạn lao động, tạo ra bầu không khí làm việc thoái

mái...

2. Một số nguyên tắc và yêu cầu đối với công tác đào

tạo, phát triển nhân sự.

2.1 Nguyên tắc đào tạo và phát triển nhân sự:

Mọi quá trình đào tạo, phát triển dù diễn ra tại nơi làm

việc hay ngoài nơi làm việc, đều là các quá trình giảng dạy

và học tập, do đó ở bất kỳ hình thức đào tạo nào với bất kỳ

đối tợng nào cũng cần lu ý tuân thủ các nguyên tắc cơ bản

sau đây :

- Kích thích: Khi bắt đầu quá trình đào tạo, nên

cung cấp cho học viên các kiến thức chung về vấn đề sẽ học

và chỉ cho học viên thấy đợc lợi ích của khoá học đối với

việc thực hiện các mục tiệu của doanh nghiệp và mục tiêu

của các cá nhân nh thế nào. Những mục tiêu này có thể là

nâng cao chất lợng thực hiện công việc hoặc chuẩn bị tạo

cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cho nhân viên. Điều này

kích thích học viên có động cơ rõ ràng trong học tập, hiểu

đợc nội dung của các bớc trong quá trình đào tạo và tích

cực, chủ động tham gia vào quá trình đào tạo.

- Cung cấp thông tin phản hồi:Thông tin phản hồi trong

quá trình đào tạo sẽ giúp học viên giảm bớt hồi hộp, lo lắng

và biết cách làm gì để nâng cao kết quả đào tạo. Cung

cấp thông tin phản hồi còn đợc coi là một phần của chơng

trình đào tạo đối với phơng pháp đào tạo tại nơi làm việc.

- Tổ chức: Cách thức tổ chức khoá đào tạo cũng ảnh

hởng rất quan trọng đến chất lợng và hiệu quả đào tạo.Nội

dung này sẽ nói rõ ở phần dới đây.5Ket-noi.com kho ti liu min phớ

- Tham gia : Để đạt đợc kết quả tốt, học viên cần phải

tham gia tích cực, chủ động vào quá trình đào tạo. Tổ

chức các cuộc hội thảo, thoả luận nhóm, trình bày trớc các

học viên khác, các cuộc thi giữa các nhóm...Là các hình thức

thu hút học viên tham dự có hiệu quả cao.

2.2 Yêu cầu đối với công tác đào tạo và phát triển

nhân sự:

Đào tạo và phát triển nhân sự thực chất là một hoạt

động đầu t nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

của doanh nghiệp. Song hoạt động này đòi hỏi nhiều chi

phí, thời gian và công sức. Cho nên, việc đào tạo và phát

triển nhân sự phải có kế hoạch, có trọng điểm, không thể

thực hiện một cách tràn lan, không có kế hoạch, phơng

pháp. Bởi vậy, việc đào tạo và phát triển nhân sự ở doanh

nghiệp cần đảm bảo các yều cầu sau :

- Kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự phải dựa trên

cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch hoá nhân

sự .

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho biết những mục tiêu

doanh nghiệp cần đạt tới nh : Nâng cao doanh thu, lợi

nhuận; giảm thiểu chi phí và giá thành sản phẩm; tăng thị

phần chiếm lĩnh...Để đạt đợc những mục tiêu đó doanh

nghiệp phải sử dụng và kết hợp một cách có hiệu quả ba

nhân tố: Vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động. Kế hoạch

hoá nhân sự giúp doanh nghiệp nắm đợc tình hình lao

động một cách chi tiết về số lợng, chất lợng lao động hiện

tại, từ đó có thể lợng hoá đợc nhu cầu về số lợng cũng nh

chất lợng lao động, cơ cấu nghành nghề và trình độ6Ket-noi.com kho ti liu min phớ

chuyên môn sẽ biến động trong tơng lai. Trên cơ sở đó đề

ra các giáp pháp nhằm đáp ứng đủ nhu cầu về nhân sự

phục cho các mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp. Một trong những giải pháp đó là đào tạo và phát

triển nhân sự.

Để xây dựng đợc kế hoạch đào tạo và phát triển nhân

sự doanh nghiệp cần thu thập một số chỉ tiêu về: Số lợng

ngời đợc cử đi đào tạo, chi phí và thời gian đào tạo, chơng

trình đào tạo, mục tiêu đào tạo, chất lợng lao động cần đạt

đợc sau đào tạo.

- Kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự cần đảm bảo

tính khả thi về tài chính, thời gian và nhân sự.

Đào tạo và phát triển nhân sự là một hoạt động đòi

hỏi phải tốn kém nhiều về tài chính, thời gian và con ngời.

Vì vậy, khi xây dựng kế hoạch cần dự tính chi phí, thời

gian, nhân sự đào tạo sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế

của kế hoạch sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính của

doanh nghiệp lựa chọn các nội dung đào tạo, phơng pháp

đào tạo và hình thức đào tạo cho thích hợp.

Khả thi về tài chính là dự tính chi phí đào tạo phát

triển phải nằm trong khuôn khổ quỹ đào tạo của doanh

nghiệp mình. Khả thi về tài chÝnh cßn thĨ hiƯn ë viƯc dù

tÝnh chi phÝ cho một chơng trình đào tạo trong mối quan

hệ với tầm quan trọng của các mục tiêu và lợi ích của chơng

trình đào tạo đó. Tài chính cho đào tạo và phát triển

nhân sự gồm các khoản nh : Trả lơng cho giáo viên và

những ngời cộng tác, chi phí cho trang thiết bị học tập...7Ket-noi.com kho ti liu min phớ

Khả thi về thời gian là dự tính, sắp xếp thời gian

cho đào tạo phải hợp lý vừa đảm bảo chất lợng của đào tạo

vừa đảm bảo sự hoạt động ổn định của doanh nghiệp.

Khả thi về nhân sự là dự tính số học viên, đối tợng đi

học mà không làm ảnh hởng đến hoạt động bình thờng

của doanh nghiệp. Để đảm bảo tính khả thi về nhân sự

cần tuân thủ những yêu cầu sau:

+ Tỷ lệ học viên đợc cử đi học chỉ đợc chiếm một tỷ lệ

nhất định trong tổng số nhân viên của doanh nghiệp,

đảm bảo tính hợp lý và không làm xáo trộn hoạt động bình

thờng của tổ chức.

+ Những ngời đợc cử đi đào tạo bồi dỡng phải đợc

đánh giá năng lực trớc khoá học để xem họ có khả năng tiếp

nhận đợc nội dung của chơng trình đào tạo hay không.

3. Mối quan hệ giữa đào tạo và phát triển nhân sự với

tuyển dụng, đãi ngộ nhân sự.

Cũng giống nh đào tạo, phát triển nhân sự tuyển dụng

nhân sự có một vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát

triển của doanh nghiệp, bởi vì tuyển dụng nhân sự là hoạt

động tạo ra nguồn nhân lực cho doanh nghiệp về mặt lợng

và ảnh hởng trực tiếp tới mặt chất, hay nói cách khác tuyển

dụng nhân sự là hoạt động tạo ra chất lợng đầu vào của

nguồn nhân lực. Nếu nguồn nhân lực có chất lợng tốt đáp

ứng tốt yêu cầu của công việc hay doanh nghiệp thực hiện

tốt công tác tuyển dụng, thì hoạt động đào tạo và phát

triển của doanh nghiệp sẽ đơn giản, dễ dàng và ít tốn

kém. Ngợc lại, nếu công tác tuyển dụng đợc thực hiện không

tốt sẽ làm l·ng phÝ ngn nh©n lùc cđa x· héi, l·ng phÝ các8Ket-noi.com kho ti liu min phớ

khoản chi phí về thời gian và tiền bạc của doanh nghiệp đã

đầu t cho công tác tuyển dụng. Mặt khác, Đây cũng là gánh

nặng cho công tác đào tạo và phát triển của doanh nghiệp,

doanh nghiệp phải đầu t nhiều hơn, tốn kém hơn mà kết

quả của nó cha chắc đã đạt yêu cầu.

Tuy nhiên công tác đào tạo và phát triển nhân sự của

doanh nghiệp cũng có những tác động ngợc trở lại đối với

công tác tuyển dụng, nếu doanh nghiệp thực hiện tốt công

tác đào tạo và phát triển nhân sự thì công tác tuyển dụng

của doanh nghiệp sẽ đợc tiến hành một cách dễ dàng hơn.

Nó thể hiện ở chỗ cơ hội tìm kiếm đợc nguồn nhân lực phù

hợp với yêu cầu công tác của doanh nghiệp tăng lên. Do khi

làm tốt công tác tuyển dụng thì : một mặt yêu cầu về chất

lợng nguồn nhân lực cần tuyển không cần quá khắt khe hay

không đợc doanh nghiệp đặt lên làm tiêu chí hàng đầu;

mặt khác khi doanh nghiệp thực hiện tốt công tác đào tạo

và phát triển nhân sự thì số ứng cử viên có chất lợng tham

gia dự tuyển tăng lên, do khi đợc tuyển vào doanh nghiệp

cơ hội thăng tiến của họ sẽ đợc đảm bảo.

Bên cạnh đó, công tác đãi ngộ nhân sự cũng có những

ảnh hởng không nhỏ tới việc tuyển dụng, đào tạo và phát

triển nhân sự. Khi công tác đãi ngộ nhân sự đợc thực hiện

tốt, đáp ứng đợc các mục tiêu, nguyện vọng của ngời lao

động thì sẽ động viên, khuyến khích tinh thần tự giác của

ngời lao động. Ngời lao động sẽ tự học hỏi, bồi dỡng nâng

cao các kiến thức,các kỹ năng làm việc của mình để đáp

ứng các yêu cầu của công việc và hớng tới những mục tiêu

cao hơn. Từ đó công tác đào tạo và phát triển nhân sự cũng9Ket-noi.com kho ti liu min phớ

dễ dàng hơn. Mặt khác do công tác đãi ngộ nhân sự đợc

làm tốt, các lợi ích của ngời lao động đợc đảm bảo nên chât

lợng đầu vào của doanh nghiệp cũng tăng lên vì có nhiều

ngời muốn đợc vào làm việc tại doanh nghiệp. Ngợc lại nếu

công tác đãi ngộ nhân sự đợc làm không tốt thì ngời lao

động sẽ không muốn làm việc, không muốn gắn bó lâu dài

với doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ không có đợc đội ngũ lao

động lành nghề, tận tâm với công việc. Lúc này công tác

tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự sẽ thực sự là

gánh nặng cho doanh nghiệp.

Nói tóm lại, giữa đào tạo và phát triển nhân sự, đãi ngộ

nhân sự với công tác tuyển dụng có mối quan hệ khăng khít

và biện chứng, việc thực hiện tốt công tác này là tiên đề

quan trọng để thực hiện tốt công tác kia và ngợc lại.

II. Tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự.

1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân sự.

Để có thể xây dựng các chơng trình đào tạo và phát

triển nhân sự đúng đắn và hợp lý thì điều quan trọng là

phải xác định đợc nhu cầu đào tạo và phát triển nhân sự

của doanh nghiệp. Tuỳ thuộc vào mục tiêu và chiến lợc kinh

doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ mà doanh

nghiệp xác định nhu cầu đào tạo và phát triển với từng đối

tợng lao động cho phù hợp. Để có thể xác định nhu cầu đào

tạo và phát triển một cách chính xác, doanh nghiệp phải

nghiên cứu, thu thập thông tin dựa trên các căn cứ sau:

- Nhu cầu về nhân sự trong tơng lai:

Trên cơ sở mục tiêu, chiến lợc phát triển của doanh nghiệp

trong tơng lai, doanh nghiệp sẽ đề ra những yêu cầu về số

10Ket-noi.com kho ti liu min phớ

lợng, chất lợng lao động cần có để thực hiện đợc các mục

tiêu, chiến lợc đó. Từ đó doanh nghiệp sẽ tiến hành so sánh

giữa tình trạng lao động hiện có với những đòi hỏi về lao

đông trong tơng lai để thấy đợc những mặt cần khắc

phục, những nội dung cần phải bổ xung, trên cơ sở đó sẽ

xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự.

- Một số chỉ tiêu thống kê về lao động:

Doanh nghiệp có thể nắm bắt nhu cầu đào tạo và phát

triển thông qua việc thu thập số liệu thống kê về hành vi lao

động nh mức độ sản phẩm lỗi hỏng; năng suất lao động

bình quân, các sự cố máy móc, số tai nạn lao động; các chỉ

tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và so sánh chúng với các

tiêu chuẩn đặt ra từ đó sẽ thấy đợc những mặt tồn tại, yếu

kém cần phải có các biện pháp khắc phục, đây sẽ là cơ sở

để doanh nghiệp đề ra kế koạch đào tạo và phát triển

nhân sự trong tơng lai.

-Những mong muốn của nhân viên:

Cán bộ công nhân viên là những ngời trực tiếp tham gia

vào quá trình đào tạo vì vậy những mong muốn, nguyện

vọng của họ cần phải đợc xem xét, đánh giá đúng mức để

có thể có những định hớng đào tạo và phát triển phù hợp với

mỗi cá nhân. Có nh vậy thì công tác đào tạo và phát triển

mới thực sự có ích cho ngời học và đem lại hiệu quả cao cho

doanh nghiệp.

Thông qua những phơng pháp điều tra cơ bản nh phỏng

vấn, phiếu điều tra, bảng câu hỏi đợc phát rộng rãi cho

những ngời có liên quan doanh nghiệp có thể nắm bắt

nhanh chóng các nhu cầu, mong muốn của cán bộ công11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Khái niệm, vai trò, nguyên tắc và yêu cầu của Đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×