Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Chän ®¸p ¸n ®óng A, B, C hoÆc D:

b. Chän ®¸p ¸n ®óng A, B, C hoÆc D:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.1. The children …………………………. ( play ) in the garden now.

2. Mai usually …………………….( study ) her lessons in the early evening.

3. They ………………… ( buy ) that house in 1996.

4.We ………………………. ( not have ) our lessons yesterday.

5.Lan and Minh ……………….( not take ) a bus to school everyday.

6.There are some black clouds in the sky. I think it ………………( rain).

d. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

It ( 1 )teachers day last week.We had celebrations ……..( 2 ) the

school yard. …………( 3 ) were a lot of teachers and students. Many ………( 4)

sang and danced, some told funny stories and some …………( 5 ) exciting games.

Everyone enjoyed ………………( 6 ) celebrations very much .

e. Đọc kỹ đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi.

Last month, the students in Hanoi city had an English language festival. At

eight o’clock in the morning, the festival began. All the teachers and students at

the festival were in beautiful school uniforms. Flowers were everywhere. They

had a big concert in the school yard. They danced, sang, told stories and

performed plays in English. They had a big part, too. The festival finished at half

past eleven. They altogether enjoyed a good time.

Questions:

1. What did the students in Hanoi city have last month?

=>…………………………………………………………………………

2. Did the teachers and the students wear uniforms at the festival?

=>…………………………………………………………………………

3. Where did they have a big concert?

=>……………………………………………………………………………

4. What did they do at the festival?

=>…………………………………………………………………………

5. What time did the festival finish ?

=>……………………………………………………………….………Người thực hiện: Trần Thị Thảo Quyên10Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.f. Dùa vào tranh gợi ý, em hãy hoàn thành ô chữ dới đây

và cho biết t1=>

2=>

3=>

<=4

5=>

<=6

7=>

<=8

9=>Núi túm li, chỳng ta cn cho các em nhiều dạng đề càng tốt để khi các em

tham gia thi không gặp trở ngại.

PHẦN 4. KẾT QUẢ

Vận dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm này tôi nhận thấy học sinh có hứng

thú học tập hơn, tích cực chủ động sáng tạo để mở rộng vốn hiểu biết, đồng thời

các em nhiệt tình tham gia vào cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet các cấp

và đạt nhiều hiệu quả cao. Cụ thể như sau:

KhốiTổng số học sinhĐạt IOE cấp trườngĐạt OSE cấp Huyện

( Dự thi 6 em )Ba24202Bốn20171Năm25232Người thực hiện: Trần Thị Thảo Quyên11Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.Những kết quả đạt được nêu trên nói lên niềm vui của thầy và trò trong q

trình bồi dưỡng.

PHẦN 5. KẾT LUẬN

1. Tóm lược giải pháp:

- Để giúp học sinh rèn kĩ năng đọc và viết một cách chắc chắn, giáo viên

cần dành thời gian để luyện đọc củng cố nâng cao.

- Để giúp các em phát triển kĩ năng nghe, nói giáo viên chú trọng đến việc

phát âm đúng, đọc đúng, viết đúng ngay từ đầu.

- Trong phần luyện các kĩ năng giáo viên cần chú ý tới việc giúp đỡ các em,

giáo viên cần động viên kịp thờ để khích lệ các em.

- Giáo viên phải chuẩn bị chu đáo, phải đưa ra các tình huống có thể xảy ra

khi hướng dẫn học sinh bồi dưỡng cho đúng cho hay. Muốn vậy giáo viên phải

nắm chắc kiến thức phải quan tâm đến học sinh trong quá trình học tại lớp cũng

như tại nhà.

- Giáo viên phải thực sự tâm huyết với nghề, đầu tư nhiều thời gian nghiên

cứu cho mỗi buổi bồi dưỡng, có kế hoạch và phương pháp giảng dạy hợp lý.

- Giáo viên phải linh hoạt, sáng tạo trong giảng dạy.

2. Phạm vi áp dụng:

Tôi đã thường xuyên áp dụng biện pháp trên trong bồi dưỡng học sinh

năng khiếu lớp Ba, Bốn, Năm của trường Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh năm học

2017 -2018. Đặc biệt quan tâm đến các em chưa có điều kiện tiếp cận Internet tại

nhà tạo điều kiện cho các em các em hoàn thành bài tập trên mạng tại trường qua

các buổi bồi dưỡng.Người thực hiện: Trần Thị Thảo Quyên12Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.MỤC LỤCPhần 1. Thực trạng đề tài……………………………………….Trang 1

Phần 2. Nội dung cần giải quyết……………………………….Trang 1

Phần 3. Biện pháp giải quyết………………………………….Trang 1- 9

Phần 4. Kết quả………………………………………………..Trang 9

Phần 5. Kết luận……………………………………………….Trang 10Người thực hiện: Trần Thị Thảo Quyên13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Chän ®¸p ¸n ®óng A, B, C hoÆc D:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×